Dr House S05E20 - Simple Explanation.txt

(30 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{451}{503}Pa.
{654}{747}Chcia�bym zosta� sam...|Z �on�.
{1080}{1170}Samolubny ze mnie skurczybyk.
{1210}{1272}Nigdy ci� nie zabra�em do Rio.
{1276}{1386}Zawsze by� jaki�...|nowy problem w sklepie.
{1421}{1501}Zas�ugujesz na wi�cej.
{1507}{1571}Kocham ci�.
{1588}{1665}Zawsze ci� kocha�am.
{1759}{1850}- Jestem gotowy.|- Ju� dobrze.
{1948}{2006}Wiem...
{2675}{2737}Niech kto�...
{2741}{2808}Pom�cie jej!
{2840}{2890}Pom�cie jej!
{2894}{3038}House, M.D. 05x20|Simple Explanation (Proste Wyt�umaczenie)
{3655}{3703}54-latka z ostr�|niewydolno�ci� oddechow�.
{3707}{3792}Nie ma anafilaksji, schorze� p�uc|ani zmian w tchawicy.
{3796}{3885}- Toksykologia nie wykaza�a koki ani amfy.|- Znajd� ze 30 przyczyn.
{3889}{4006}Po jednym na ka�dy funt wagi, kt�ry|spowodowa� bezdech podra�niaj�cy nag�o�ni�.
{4010}{4083}Czemu w naszej t�czowej koalicji|brakuje br�zowego oraz bi?
{4087}{4151}Trzynastka jest u pacjentki,|a Kutnerowi zachorowa� pies.
{4155}{4247}- Powinien przyj�� przed lunchem.|- Bezdech odpada, brak problem�w we �nie.
{4251}{4330}Ostatnie p� roku sp�dzi�a przy m�u|umieraj�cym na niewydolno�� serca.
{4334}{4444}Przyczyna 31: cokolwiek dowali�o|jego sercu, r�bn�o te� jej drogi oddechowe.
{4448}{4512}To dobrze, bo my�la�em, �e Kutner|kuruje �ebra, kt�re poobija�e�,
{4516}{4607}rozpychaj�c si� �okciami|po wej�ci�wk� przy ostatnim pacjencie.
{4611}{4634}Mia�em sw�j udzia�.
{4638}{4722}A ona nie choruje przez m�a,|chyba �e rak p�uc jest zara�liwy.
{4726}{4815}Ciekawe. Nie to o pacjentce,|to by�o raczej nudnawe.
{4819}{4890}Pomy�la�em, �e k�amiesz, �eby go kry�,|co by�oby szlachetne...
{4894}{4969}Gdyby� to robi� z mi�o�ci,|a nie z poczucia winy.
{4973}{5060}Odwiedzi�a siostr� na Hawajach|p� roku temu, tu� przed chorob� m�a.
{5064}{5129}Mog�a z�apa� melioidoz�|na kt�rej� z wysp.
{5133}{5230}Przeskoczy�aby na m�a, dobijaj�c go|razem z jego kulaw� odporno�ci�.
{5234}{5282}�adnych guz�w, proch�w czy bakterii.
{5286}{5387}- Zostaj� wirusy... Wirus ospy wietrznej.|- Podajcie do�ylnie p�yny i acyklowir.
{5391}{5465}Nie mo�emy. Za�yczy�a sobie,|�eby j� wypisa�, chce wr�ci� do m�a.
{5469}{5520}S�odziusio. Mog� umrze� razem.
{5524}{5577}Zamiast umiera� osobno,|w odst�pie 40 lat.
{5581}{5655}Twierdzi, �e mu si� poprawi�o,|gdy przesta�a oddycha�.
{5659}{5770}Umys� mo�e leczy� cia�o. Widok �ony|w opa�ach m�g� spowolni� jego �mier�.
{5774}{5871}Albo mu po prostu adrenalina skoczy�a,|gdy zobaczy�, �e zn�w mo�e zosta� singlem.
{5875}{5946}- Wypiszcie j�.|- Nie musimy.
{5950}{6038}Mam pomys�...|W 100% w�asny.
{6185}{6203}Eddie?
{6207}{6261}Znalaz�em go,|jak si� wa��sa� po korytarzu.
{6265}{6346}- Nadal jeste� ze mn�.|- A gdzie mia�bym p�j��, u licha?
{6350}{6477}A teraz, za twoim pozwoleniem,|spr�bujemy ci� wyleczy�.
{6624}{6691}Konkurs zaczyna si� za godzin�.|Niech pan co� zrobi.
{6695}{6738}Co� jej si� pomiesza�o w g�owie.
{6742}{6810}Jakby nie mia�a poj�cia,|co si� dzieje dooko�a.
{6814}{6895}A ja my�la�em, �e ze mn� flirtuje.
{6899}{6946}Mog� to wyleczy�, ale|b�dzie ci� to kosztowa�o...
{6950}{7014}3 dolce i 75 cent�w.
{7018}{7094}No przecie� nie oddam|kawy za darmo.
{7098}{7212}Wyobra� sobie, �e to|latynoski sok trze�wo�ci.
{7222}{7250}Upi�a si�?
{7254}{7334}Ten mi�towy zapaszek,|przebijaj�cy spod r�anych perfum,
{7338}{7460}kremu o aromacie kwiatu wi�ni|i lakieru o zapachu porannej rosy...
{7464}{7555}Wkrad�a� si� do maminej �azienki|i chlapn�a� sobie p�ynu do p�ukania ust?
{7559}{7606}Musz� by� doskona�a.
{7610}{7639}A wyplu�a� go?
{7643}{7720}Mamusia nie wypluwa.
{7756}{7804}Kuracja zadzia�a�a.|Oddech Charlotte wr�ci� do normy.
{7808}{7829}Wypisuj� j�.
{7833}{7900}Mo�e wznowi� swoje czuwania nad m�em,|zn�w zacz�� umiera�.
{7904}{7938}�eby zyska�, trzeba straci�.
{7942}{8029}A skoro on nie jest|moim pacjentem, czysty zysk.
{8033}{8068}Sp�jrzcie na zegarek.
{8072}{8132}To ju� kwadrans po|"Taub jednak k�ama� co do Kutnera".
{8136}{8244}Pewnie poszed� na festiwal komiksu,|sp�dzi� noc w kryj�wce jakiej� Wonder Woman.
{8248}{8301}Sprawd�cie w co,|albo w kogo si� wpakowa�.
{8305}{8403}Cuddy b�dzie chcia�a to zobaczy�|w rubryczce "pow�d odej�cia".
{8407}{8459}- To Kutner?|- Charlotte.
{8463}{8595}Poziom tlenu i za�amek ST w normie.|To nie drogi oddechowe.
{8599}{8688}- Ozdrowia�e�.|- Nie mn� si� zajmuj, ona cierpi.
{8692}{8750}T�tno przyspieszone i regularne.|Nie ma p�ynu w p�ucach.
{8754}{8807}Co si� dzieje?
{8811}{8872}Nie wiem.
{8892}{8986}Kutner!|Tu Foreman i Trzynastka.
{9019}{9051}A ty dok�d?
{9055}{9105}Nie kaza� nam sprawdza�,|gdzie Kutnera nie ma.
{9109}{9162}Je�li chcesz si� wspina�|na 5 pi�tro drabin� po�arow�...
{9166}{9243}Tak b�dzie szybciej.
{9292}{9350}Kutner!
{9376}{9431}Raj du�ego ch�opca.
{9435}{9532}Zadziwiaj�ce,|�e w og�le wychodzi.
{9639}{9743}W kalendarzu pusto.|Jego pager tu le�y.
{9847}{9905}O Bo�e.
{10067}{10138}Przy�lijcie karetk�|na Willis 410, mieszkanie 5c!
{10142}{10200}28-letni m�czyzna.|Rana postrza�owa prawej skroni!
{10204}{10237}Brak t�tna.
{10241}{10322}Zawiadomcie Princeton Plainsboro,|oddzia� traumatologii!
{10326}{10422}- Ma rozszerzone �renice, opuchni�t� g�ow�.|- Nadal nie ma pulsu! No dalej, Kutner!
{10426}{10491}Ja spr�buj�.
{10665}{10729}Jest zimny.
{10777}{10832}Eric!
{11688}{11788}Nic nie powiedzia�...|�adnemu z was?
{11805}{11899}K�opoty rodzinne...|Nieudany zwi�zek, problemy finansowe?
{11903}{11982}Zastrzelono mu rodzic�w,|na jego oczach.
{11986}{12097}- Rodzice to historia staro�ytna.|- Nie dla kogo�, komu zale�a�o.
{12101}{12240}Nie podci�� sobie �y�,|�eby spokojnie odp�yn��. Zastrzeli� si�.
{12270}{12351}Nie zostawi� listu,|to oznacza panik�.
{12355}{12422}Kt�r� mo�na by�o przewidzie�,|gdyby kt�ry� kretyn, pracuj�cy z nim
{12426}{12467}po 80 godzin tygodniowo,|zauwa�y� cokolwiek.
{12471}{12534}Obwiniasz nas?
{12538}{12609}- Staram si� to tylko rozgry��.|- Pomogliby�my mu, gdyby da� jaki� znak.
{12613}{12703}- Nie zrobi� tego.|- Powinni�my byli co� zauwa�y�.
{12707}{12744}To nie nasza wina!
{12748}{12846}Jakie� 25% samob�jc�w nie okazuje|zewn�trznych oznak depresji.
{12850}{12980}Nie, 25% samob�jc�w ma �lepych|przyjaci�, kt�rzy nie chc� odczuwa� winy.
{12984}{13129}Zabicie si� zabija te� wszystkie inne|mo�liwo�ci, co czyni z niego idiot�.
{13133}{13207}Wi�c lito�� jak najbardziej,|ale nie wina.
{13211}{13250}To w�a�nie chcesz sobie wm�wi�.
{13254}{13330}Nadal mamy pacjenta.|A nawet dw�ch.
{13334}{13397}Jednemu si� pogarsza,|drugiemu powinno si� pogorszy�.
{13401}{13463}Nie mo�esz negowa�|i Kutnera i m�a.
{13467}{13538}Mo�liwe, �e cia�o|Eddiego chce prze�y�.
{13542}{13592}No to dzwo� do brukowc�w.
{13596}{13715}Zg�o� im, �e mamy cud|lekkiej poprawy stanu nerek.
{13719}{13798}Mo�e powinni�my przekaza�|ten przypadek komu� innemu?
{13802}{13840}I nast�pny te�?
{13844}{13925}I po nim jeszcze jeden?
{13930}{14060}Ilu trzeba przypadk�w,|�eby si� pogodzi� z jego �mierci�?
{14088}{14157}Poziom enzym�w serca wskazuje,|�e nie mia�a zawa�u.
{14161}{14232}Brak zaburze� wzroku|wyklucza choroby mitochondrialne.
{14236}{14292}Mo�e to zaburzenia|metabolizmu albo kwasica.
{14296}{14331}Kwasowo�� krwi w normie.
{14335}{14447}Zapalenie b�on surowiczych|podra�ni�oby b�ony nag�o�ni i osierdzia,
{14451}{14502}powoduj�c b�l klatki piersiowej.
{14506}{14562}Przykro mi.
{14566}{14653}Zatrudni�am psychologa,|do kt�rego pewnie �adne z was nie p�jdzie.
{14657}{14711}Mo�ecie te� wzi�� wolne,|kt�rego pewnie nie we�miecie.
{14715}{14810}Ale wiedzcie,|�e macie mo�liwo��.
{14869}{14982}Zapalenie b�on pasuje.|Podajcie indometacyn�.
{15069}{15112}Je�li wola�by�|zostawi� ten przypadek...
{15116}{15211}Nic mi nie jest.|Mimo tego, co powie Wilson.
{15215}{15300}- Nie by� u ciebie?|- We wtorki pewnie uk�ada Mahjongga.
{15304}{15360}Uwa�a pewnie,|�e lepiej sobie z tym poradz�,
{15364}{15493}je�li nie b�d� musia�|z siebie strzepywa� jego skrzyde�.
{15525}{15557}Niczego nie podejrzewa�e�?
{15561}{15615}Wiedzia�em, �e jego|wirtualna dru�yna dosta�a baty.
{15619}{15709}My�la�em, �e ju� mu przesz�o.
{15852}{15919}Przykro mi|z powodu twojej straty.
{15923}{15992}Dzi�ki, ale to nie moja strata.
{15996}{16090}Wi�c przykro mi,|�e tak my�lisz.
{16258}{16340}B�ony pacjentki|same si� nie wylecz�.
{16344}{16388}Taub poszed� rozpocz�� kuracj�.
{16392}{16502}My chcieliby�my|odwiedzi� rodzic�w Kutnera.
{16534}{16602}Pojad� z wami.
{16754}{16841}Zapalenie b�on surowiczych uszkadza|b�ony ochronne wok� tkanek i organ�w.
{16845}{16932}Indometacyna jest zwyk�ym lekiem|przeciwzapalnym, ale powinna to naprawi�.
{16936}{17026}Po prostu powstrzymajcie b�l.
{17036}{17101}Charlotte...
{17107}{17174}Zamknij oczy.
{17195}{17257}A teraz...
{17267}{17365}Wyobra� sobie...|�e w ko�cu jeste� w Rio.
{17369}{17447}Stoisz na balkonie...
{17500}{17582}Jakiego� �adnego hotelu.
{17593}{17637}Nigdy tak nie m�wisz.
{17641}{17724}Tak, ale...|Sied� cicho i pozw�l mi.
{17728}{17820}Stoisz na tym balkonie|i patrzysz na mardi gras.
{17824}{17905}To si� nazywa karnawa�.
{17924}{18018}A ja nie chc�|by� tam bez ciebie.
{18022}{18084}Chcia�bym, �eby� to zrobi�a.
{18088}{18201}�eby spe�ni�o si� tam wszystko,|o czym marzy�a�.
{18205}{18323}Przepraszam, �e przeszkadzam...|Ale chc� przeprowadzi� jeszcze jedno badanie.
{18327}{18386}Na panu.
{18452}{18553}To jest z dnia, gdy do nas trafi�.|Mia� sze�� lat.
{18557}{18634}By� najs�odszym ch�opcem,|jakiego spotka�am.
{18638}{18699}To musia�o by� straszne...
{18703}{18785}Prze�y� co� takiego,|a potem trafi� do nowej rodziny.
{18789}{18952}M�wili�my mu, �eby m�wi� do nas po imieniu,|ale zawsze nazywa� nas panem i pani� Kutner.
{18956}{19058}Na 9 urodziny dosta� od nas|zestaw ma�ego chemika.
{19062}{19148}Zawsze uwielbia�|wysadza� r�ne rzeczy.
{19152}{19268}Powiedzia� wtedy:|"Dzi�ki, mamo. Dzi�ki, tato".
{19284}{19381}Wtedy stali�my si� jego rod...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin