1 Piotra.pdf

(143 KB) Pobierz
1Ptr
PierwszyListPiotra
Pozdrowienie
1 Piotr, 1 apostołJezusaChrystusa,dowychodźcówdiaspo
ry 2 Pontu,Galacji,Kappadocji,Azji 3 iBitynii,wybranych
2 wedługwyprzedzającej[zdarzenia]wiedzy 4 BogaOjca,w
poświęceniuDuchadoposłuszeństwaipokropienia 5 krwią
JezusaChrystusa:ŁaskaipokójniechsięwampomnoŜą.
RefleksjanadwielkościąBoga
3 BłogosławionyniechbędzieBógiOjciecPananaszegoJezusa
Chrystusa, 6 którywedługswegowielkiegomiłosierdziaodro
dził 7 nasdonadzieiŜywej 8 przezpowstanieJezusaChrystusaz
martwych, 4 dodziedzictwaniezniszczalnego,niesplamionegoi
niewiędnącego, które zostało zachowane 9 w niebiosach dla
was, 10 5 którzymocąBoŜąstrzeŜenijesteścieprzezwiarę—dla
zbawieniaprzygotowanego,abysięobjawićwczasieostatecz
nym. 11 6 Nimsięcieszcie, 12 chociaŜteraztrochę,gdytrzeba,
zasmucenibywacieróŜnorodnymipróbami, 13 7 poto,aby[do
1 ImiętonadałPiotrowiJezus(J1,24;Mt16,18).
2 Jk1,1
3 Chodziorzymskąprowincję(Dz10,10.26;Kol1,6;2,1;4,13.16).
4 Dz2,23.
5 Hbr9,13;12,24;2MjŜ24,38;4MjŜ19,9.123.20.
6 Podobneokreśleniew2Kor1,3;Ef1,3.
7 Por.J3,3;Tt3,5
8 Piotrlubiokreślenie„Ŝywe”(1,23;2,4.5.24;4,56.
9 Lub:zabezpieczone,zob.Mt6,19n;J17,11;Kol1,5.
10 Gal3,18.
11 TowyraŜeniespotykamytylkouPiotra;podobnewJ6,39;Dz2,17;Jk
5,3;2Tm3,1;2Ptr3,3;Hbr1,2;Jd1,18;1J2,18.
12 Lub:Nimsięcieszycie...Formaoznajmującajesttakasamajakrozkazu
jąca.Słowonimodnosisiędoostatecznegoczasu,dozbawienialubdo
Chrystusa.
13 Jk1,2.
1
str.2
PismoŚwięte
świadczonawtensposób]waszaszczerawiara,cenniejszaniŜ
zniszczalnezłotowogniupróbowane,dałaosobieznaćdla
wywyŜszenia, chwały i czci w objawieniu Jezusa Chrystusa;
8 któregokochacie,choćGoniezobaczyliście,wktóregoteraz
wierzycie,choćGoniewidzicie—icieszyciesięradościąnie
wysłowionąi[pełną]chwały, 9 przyjmująccelwaszejwiary—
zbawieniedusz. 10 Tegozbawieniaposzukiwaliiwypatrywali
prorocy, którzy zapowiedzieli mającą się wam okazać łaskę,
11 chcącdociec,naktóryalbonajakitoczaswskazywałobecny
wnichDuchChrystusa,przepowiadającymającedotknąćChry
stusacierpienia,inastępującąponichchwałę. 12 Imtozostało
objawione,Ŝenieimsamym,leczwamsłuŜyłytesprawy,które
terazzostaływamogłoszoneprzezludziewangelizującychwas
wDuchuŚwiętymposłanymznieba;[sprawy]wktórepragną
wejrzećaniołowie.
Wezwaniedoufnościimiłości
13 Dlategoprzepaszciebiodrawaszegoumysłuijakotrzeźwi
całkowicie złóŜcie waszą nadzieję w łasce niesionej wam w
objawieniuJezusaChrystusa. 14 Jakposłusznedzieciniepodpo
rządkowujciesięwaszymwcześniejszymŜądzom,zczasuwa
szejnieświadomości, 15 leczwzoremŚwiętego,którywaspowo
łał, i wy bądźcie święci gdziekolwiek się zwrócicie, 16 gdyŜ
napisano:Będziecieświętymi,boJajestemświęty. 14 17 Skoro
nazywacieOjcemtego,którybezwzględunaosobęsądzikaŜ
degowedługjegouczynków,niechczaswaszegopielgrzymo
wania[wrazzjegocodziennąkrzątaniną] 15 będzieprzeŜytyw
bojaźni, 18 świadomi,Ŝenierzeczamizniszczalnymi,srebrem
albozłotem,zostaliściewykupienizpróŜnegowaszegozacho
wania, przez ojców wam przekazanego, 19 lecz drogą krwią
14 3MjŜ11,44;19,2;20,7.
15 WyraŜenie:[wrazzjegocodziennąkrzątaniną]będzieprzeŜyty,topróba
jaknajbardziejdosłownegooddaniagr.`um`rsqd,ev (anastrefo)(1)wsen
sieprzechodnimobalić,wzburzyć(zob.J2,15);(2)wsensiebiernymob
racaćsię,krzątaćŜyć,(zob.Mt17,22);przenośnieozachowaniumoral
nymdziałać,zachowywaćsię,Ŝyć(1Tm3,15);wsensiebiernym,ponosić
cierpieniawramachchrześcijańskiegodoświadczeniabyć traktowanym,
przechodzićprzez(Hbr10,33);(3)wsensienieprzechodnimpowrócićdo
miejsca(Dz5,22).
182864978.002.png
 
PismoŚwięte
str.3
Chrystusa,nibyBaranka 16 nieskazitelnego 17 inieskalanego. 18
20 WprawdziebyłOnnatoprzewidziany 19 juŜprzedzałoŜeniem
świata,aleobjawiony 20 zostałdopierowczasachostatecznych
zewzględunawas, 21 którzyprzezNiegojesteściewierzącyw
Boga,któryGowzbudziłzumarłychidałmuchwałę,takŜe
waszawiarainadziejasąwBogu. 22 PoniewaŜwaszedusze
oczyściliście 21 wposłuszeństwieprawdziedonieobłudnejmiło
ścibratniej,zczystegosercapokochajciejednidrugichserdecz
nie, 23 jakoodrodzeninieznasieniazniszczalnego,alenieznisz
czalnego,przezSłowoBoga,któreŜyjeitrwa. 22 24 GdyŜwszel
kieciałojestjaktrawaiwszelkajegochwałajakkwiattrawy.
Uschłatrawa,ikwiatopadł, 25 asłowo 23 Panatrwanawieki. 24
TozaśjestSłowo,którewamzostałoogłoszone.
16 2MjŜ12,5;3MjŜ12,8;4MjŜ15,11;5MjŜ14,4;J1,29.36;Dz8,32(Iz
53,7).
17 3MjŜ22,21;Hbr9,14.
18 Jk1,27;2Ptr3,14;1Ptr6,14.
19 Rz8,29;2Ptr3,17.
20 Hbr1,2.
21 Gr.hagnidzo,oczyszczam.WLXXsłowoodnosisiędoczystościrytual
nej,alemoŜeteŜmiećsensmoralny.Czasperfectum,wjakimwtymwy
padkuzostałouŜytetosłowowskazujenastanistniejącyduszy.BWuŜy
wasłowauświęciliście,którejednakbyłobyuzasadnione,gdybywtekście
znajdowałosięgr.słowoagiadzo.ZdaniemoŜnabyprzełoŜyć:Mającdu
szeswojeoczyszczone...
22 Lub:któryŜyjeitrwa;zob.Dn6,26.
23 Słowo,gr.q_g/l`(hrema)(1)to,cozostałowyraźniepowiedzianeznaci
skiemnatreść(pojedyncze)słowo,powiedzenie,wypowiedź(Mt27,14);
częstotłumaczonezgodniezkontekstem:zapowiedźlubproroctwo(Mt
26,75), rozkaz or dyrektywa (Łk5,5), przestroga (Dz6,13);wliczbie
mnogiejjakoprzekazinformacjikazanie, proklamacja, mowa(Łk7,1);
poselstwo(J3,34),nauczanie,nauka(J5,47);(2)Zgodniezmyśląhebraj
ską,jakozdarzenierzecz,sprawa,transakcja(Mt18,16;Łk1,37).Wna
szymprzekładzieodróŜnianeodlogosprzezpisaniegozmałejlitery.
24 Iz40,68.
182864978.003.png
str.4
PismoŚwięte
ZasadynowegoŜycia
nafundamencie,którymjestJezusChrystus
1 Odrzuciwszywięcwszelkązłośćiwszelkipodstęp,ob
łudne [zachowania], zazdrości i wszelką obmowę, 2 jako
nowonarodzoneniemowlęta,zapragnijcieniesfałszowane
go właściwego 25 dla was mleka, 26 abyście dzięki niemu
wzrastalidlazbawienia, 3 skorozakosztowaliście, 27 Ŝedobrotli
wyjestPan, 4 doktóregozbliŜającsię,doKamieniaśywego,
przez ludzi wprawdzie [sprawdzonego i] odrzuconego, lecz
przezBoga[uznanego]zawybranyikosztowny, 5 iwysami
nibyŜywekamieniejesteściebudowani 28 [jako]domducho
wy, 29 dlaświętegokapłaństwa,dlaskładaniaduchowychofiar
miłychBogu 30 przezJezusaChrystusa. 6 Dlategozawartejestw
Piśmie:
OtokładęnaSyjoniekamieńwęgielny,wybrany,kosztowny,
AktowierzywNiego,napewnoniebędziezawstydzony. 31
7 Dlawaszatem,którzywierzycie,jestoncenny;natomiastdla
niewierzącychkamieńten,który[sprawdzili]iodrzucilibudują
cy,stałsiękamieniemwęgielnym 32 8 orazkamieniempotknięcia
iskałąobrazy; 33 ci,którzysiępotykają,niewierząSłowu—na
25 właściwe,gr.knfhjn,i
knfhjn,i,g,,n,m (logikos)(1)racjonalny,rozsądny,naleŜący
doprawdziwejnaturydanejrzeczy(Rz12,1);(2)naleŜącydosferyrozu
muiduchaduchowy(1Ptr2,2).Greckielogikov"(logikos),jestjakbygą
słówwstosunkudo1,2325,gdziejestmowaosłowie,któretrwa(lovgo",
logos)izasprawąktóregoadresaciListudoznalinowegonarodzeinia.
Słowatesugerują,Ŝedlanaszegoduchowegowzrostupowinniśmykarmić
sięSłowemBoŜym.
26 Por.1Kor3,2;Hbr5,13.
27 Ps34,8.
28 Taksamobrzmitrybrozkazujący,czyli:budujciesię...
29 RozwaŜfragmenty:Mt16,18;1Kor3,16;Ef2,22;Hbr3,6.
30 Lub:milewidzianychprzezBoga.
31 Iz28,16.
32 Ps118,22;Iz28,16.
33 Obraza,gr.rj`,mc`knm,(skandalon),(1)wsensieścisłymjęzyczekprzy
pułapcelub—nazasadziesynekdochy—wnyk,potrzask,pułapka;(2)
przenośniepułapka,tj.to,cosprawia,Ŝedanaosobałapiesięnagrzech,
knfhjn,i
2
182864978.004.png
PismoŚwięte
str.5
coteŜsąprzeznaczeni. 34 9 Alewyjesteścierodemwybranym, 35
królewskim kapłaństwem, 36 narodem świętym, ludem naby
tym, 37 abyścierozgłaszalicnoty 38 Tego,którywaspowołałz
ciemnościdoswegozdumiewającegoświatła; 39 10 wy,którzy
niegdyśbyliścienieludem, 40 terazjesteścieludemBoŜym,dla
którychkiedyśniebyłozmiłowania,terazzmiłowaniadostąpili
ście.
11 Umiłowani,zachęcam,abyściejakobcyiwychodźcy 41 po
wstrzymywalisię 42 odcielesnychŜądz,którewalcząprzeciwko
duszy; 43 12 obracaniesięwaszewśródpoganmiejcieszlachetne,
abywtym,wczympomawiająwasjakzłoczyńców,odprzy
glądaniasięwaszympięknymczynom,uwielbiliBogawdniu
nawiedzenia. 44
Stosunekdowładzy
13 Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze
względunaPana, 45 czytokrólowijakosprawującemuwładzę,
14 czytonamiestnikom,jakoposłanymprzezniegodowymie
upada(Rz11,9);(3)metaforycznie(a)jakopokusa,przynętadogrzechu
lubodstępstwapokusa,zgorszenie,uprzedzenie(Mt18,7);(b)to,cojest
źródłemtakiejpokusy,przynęty,zgorszenia(1Kor1,23)znaczyrównieŜ
powóddoupadku,zraŜeniasię,uprzedzeniasię,odejściaodpierwotnego
zamiaru.Zoldiathes(okazjadoodstępstwa).Zob.Rz9,32;Iz8,14.
34 1Tm2,7.
35 Iz43,20,zob.1,23.
36 2MjŜ19,6.
37 2MjŜ19,5;5MjŜ7,6;14,2;26,18.
38 Iz43,21;2Ptr1,3.5;Flp4,8.2MjŜ19,56;23,22(LXX);Iz43,2021iMl
3,17.
39 Kol1,12;Ef5,814.
40 Oz1,6.9;2,23.
41 ZestawieniewystępującewLXXw1MjŜ33,4;Ps39,13
42 1Ts4,3.
43 Gal5,1624.
44 Iz10,33;zob.Łk19,44;Hbr21,15.
45 Rz13,18;Dz4,20.
182864978.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin