Tajemnica_szczęścia.pdf

(701 KB) Pobierz
TAJEMNICA SZCZĘŚCIA
31228987.015.png 31228987.016.png 31228987.017.png 31228987.018.png 31228987.001.png 31228987.002.png 31228987.003.png 31228987.004.png
SPIS TREŚCI
WYJAŚNIENIA WSTĘPNE ........................................................................................ 3
PIERWSZA MODLITWA ............................................................................................ 4
DRUGA MODLITWA.................................................................................................. 5
TRZECIA MODLITWA ............................................................................................... 6
CZWARTA MODLITWA ............................................................................................. 7
PIĄTA MODLITWA .................................................................................................... 8
SZÓSTA MODLITWA ................................................................................................ 9
SIÓDMA MODLITWA .............................................................................................. 10
ÓSMA MODLITWA .................................................................................................. 11
DZIEWIĄTA MODLITWA ......................................................................................... 12
DZIESIĄTA MODLITWA .......................................................................................... 13
JEDENASTA MODLITWA ....................................................................................... 14
DWUNASTA MODLITWA ........................................................................................ 15
TRZYNASTA MODLITWA ....................................................................................... 16
CZTERNASTA MODLITWA..................................................................................... 17
PIĘTNASTA MODLITWA......................................................................................... 18
DLACZEGO "TAJEMNICA SZCZĘŚCIA?" ............................................................. 19
POSŁANNICTWO ŚW. BRYGIDY ........................................................................... 20
OBIETNICE .............................................................................................................. 21
POTWIERDZENIA ................................................................................................... 22
31228987.005.png 31228987.006.png 31228987.007.png 31228987.008.png
WYJAŚNIENIA WSTĘPNE
Praktyka Piętnastu Modlitw , ze względu na błogosławione skutki w życiu
codziennym całych rzesz ludzi na przestrzeni wieków, nosi nazwę "Tajemnicy
szczęścia" . Ta szczególna forma nawiązywania kontaktu z Bogiem jest darem
nieba. Boski Zbawiciel posłużył się świętą Brygidą Szwedzką, aby przekazać ten
dar osobom otwartym na wezwanie łaski. Według biografów fakt objawienia miał
miejsce na terenie stolicy chrześcijaństwa w Rzymie, kiedy Brygida nawiedziła
słynną Bazylikę św. Pawła za Murami. Święta głęboko przeżyła wyróżnienie i
związała się jeszcze mocniej z Chrystusem nadprzyrodzoną miłością, gotowa
wypełnić Jego wolę przez życie i śmierć.
"Tajemnica szczęścia" ma niezwykłą siłę oddziaływania. Osoby przyjmujące ją
szczerym i gorącym sercem doznają wewnętrznej przemiany. Ich udziałem staje
się światło z nieba, ukochanie odwiecznej Prawdy, wierność Bożemu wezwaniu i
promieniująca uczynność. Z relacji Świętej wynika, że każdy, kto codziennie
podejmuje to religijne ćwiczenie, odmówi łącznie w ciągu roku tyle modlitw wraz
z Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, ile nasz Zbawiciel otrzymał ciosów podczas swojej
bolesnej Męki.
Z biografii św. Brygidy dowiadujemy się nadto, że Pan Jezus do objawionych
Modlitw dodał wspaniałe obietnice na korzyść tych, którzy je będą odmawiać z
wiarą i pobożnością. Chodziło o zwrócenie uwagi na Bożą miłość, która używając
tak bardzo ludzkiego sposobu motywowania, chce udzielać się obficie, stopniowo
oczyszczać człowieka z przyziemnej interesowności i w końcowym rezultacie
prowadzić go do prawdziwego, niemającego granic szczęścia.
Miłosierne wejrzenie najlepszego Ojca spoczęło również na tobie, Bracie i
Siostro. Otwierając swoje serce Bogu, odkryjesz tajemnicę, która przed, wielu
ludźmi jest zakryta, a dla ciebie stała się wielką szansą i nadzieją. Przeżywaną
radością dziel się z otoczeniem, jak owa ewangeliczna niewiasta, która odnalazła
drachmę. Tchnienia Bożej łaski nie chowaj wyłącznie dla siebie. Bóg chce
dzielenia się szczęściem ze wszystkimi. Bądź pomocnikiem Boga w szerzeniu
Dobrej Nowiny o zbawieniu Jednym z prostych i jednocześnie skutecznych
sposobów apostołowania jest nabożeństwo Piętnastu modlitw zamieszczone
poniżej.
31228987.009.png 31228987.010.png 31228987.011.png 31228987.012.png
PIERWSZA MODLITWA
O Jezu Chryste! Słodkociodwiecnawytkichobejmujących
Ci miłocią Radoci prewyżająca welkie ccie i ocekiwanie,
prawdiweZbawienieiNadiejokażdegogrenikaTyktóryobjawiłeże
najwikymTwoimadowoleniemjetbydmidyludmitakże miłocidla
nichpoupływieapowiedianychcaówpryjąłe naturludkąwpomnij
sobie, o Jezu, wszystkie cierpienianieioneodchwilipocciaawłacaw
czasie swojej witejMki jaktoprewidiałaodwiecnamylBożaijak
adecydowała wola Najwyżego Wpomnij obie Panie że urądając
WiecerEucharytycnąwraucniamipoumyciuimnógdałewoje
NajwiteCiałoidrogocennąKrewa udielającpociechywłaciwąsobie
dobrociąprepowiediałeblikąwojąMkWpomnijnamutekigoryc
którewudrconejDuyodcułewynającwobecnajbliżegootocenia
,,Smutna jest duszamojaażdomierci"Wpomnijwytkieobawyniepokoje
iboleciktóreTwojedelikatneCiałonoiłopredukryżowaniemkiedypo
odprawieniu po raz trzeci modlitwyoblewającikrwawymPotemotałe
zdradzony przez swojego ucznia Judasza, aresztowanyprewybranynaród
okarżonypreaływychwiadkównieprawiedliwieądonypretrech
diówtużpredurocytymwitemWielkanocy, czyli Paschy.
WpomnijżeprywiąanoCidołupairodartoCiałobicamiżebyłe
obnażonywłanychatiodianywinnytrójnapomiewikożeCi
ukoronowanocierniamidorkiwłożonotrcinałonitoocyitwarżeCi
polickowanoiobruconoobelgamiNapamiątktychwytkichniewagi
boleciktórewycierpiałewokreiepopredającymMkKryżadajmi
prednadejciemmiercipreżydprawdiwąkruchercacerąicałkowitą
powied odprawid godne adoducynienie i otrymad odpucenie
wytkichgrechówmen
O jcze nasz , który jet w niebie wid i Imi Twoje pryjd
KróletwoTwojebądWola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba
naszego powedniegodajnamdiiajiodpudnamnaewinyjakoimy
odpucamy naym winowajcom i nie wód na na pokuenie ale
nabawodełego
Zdrowa ś ś Maryjo, łakipełnaPanTobąbłogoławionaTymidy
niewiatamiibłogoławionyowocżywotaTwojegoJeu
Świ ę ęta Maryjo , MatkoBożamódlianamigrenymiteraiw
godinmiercinaejmen
Westchnienie : JezuMiłocimojabąduwielbionyimiłuji nademną!
31228987.013.png
DRUGA MODLITWA
O Jezu! PrawdiwawolnociniołówRaju niemąconegoccia
wpomnij obie na odra i mutek które odcułe kiedy niepryjaciele
otocyliCijakwciekłelwyityiącaminiewagpolickowaniemkaleceniemi
innymi wymylnymiudrkamiprecigaliiwadawaniucierpieoZewgldu
natetorturyitekobelżywocibłagamCiBokiZbawicieluwywólmnie
wiówwytkichniepryjaciółwidialnychiniewidialnycharotacając
błogoławionąopiekprowaddrogądokonałocidobawieniawiecnego
Amen.
O jcze nasz, który jet w niebie wid i Imi Twoje pryjd
KróletwoTwojebądWola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba
naegopowedniegodajnamdiiajiodpudnamnaewinyjakoimy
odpucamy naym winowajcom i nie wód na na pokuenie ale
nabawodełego
Z drow a ś ś M aryj o , łakipełnaPanTobąbłogoławionaTymidy
niewiatamiibłogoławionyowocżywotaTwojegoJeu
Ś w i ę ęta M ar yj o , MatkoBożamódlianamigreznymi teraz i w
godinmiercinaejmen
Westchnienie : JeuMiłocimojabąduwielbionyimiłujinademną!
31228987.014.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin