Jak przeprowadzić roczne zebranie we wspónocie mieszkaniowej.pdf

(488 KB) Pobierz
117154501 UNPDF
117154501.001.png
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytaæ ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj .
Niniejsza publikacja mo¿e byæ kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wył¹cznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym mo¿na
jakiekolwiek zmiany w zawartoœci publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania siê jej
od-sprzeda¿y, zgodnie z regulaminem serwisu .
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
SPIS TREŚCI
Małe i duże wspólnoty ........................................................................................ 3
Udział w nieruchomości wspólnej .................................................................... 4
Prawa i obowiązki właścicieli lokali .................................................................. 6
Czym różni się zarząd od zarządcy .................................................................. 7
Zwykły zarząd i czynności przekraczające zwykły zarząd .. ............................ 8
Prawa i obowiązki zarządu i zarządcy .............................................................. 14
Zwołanie zebrania właścicieli ............................................................................ 15
Uchwalenie rocznego planu gospodarczego .................................................... 16
Zasady głosowania uchwał .................................................................................. 19
Zaskarżanie uchwał do sądu .............................................................................. 20
Ustanowienie zarządcy przymusowego ............................................................ 22
Pytania i odpowiedzi .......................................................................................... 24
Wybrane orzecznictwo ........................................................................................ 28
Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ............................................... 40
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – wyciąg .............................. 52
Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72,
tel. (0 22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl
Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Robert Lidke
Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Dominika Raczkowska
Redakcja: Teresa Siudem
DTP: Leszek Ogrodowczyk
Biuro Reklamy: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72
tel. (0 22) 530 44 44; e-mail: reklama@infor.pl
Biuro Obsługi Klienta: 05-270 Marki, ul. Okólna 40,
tel. (0 22) 761 30 30, 0 801 62 66 66; e-mail: bok@infor.pl
117154501.002.png
Jak przeprowadzić roczne
zebranie we wspólnocie
mieszkaniowej
Do końca marca zarząd lub zarządca wspólnoty mieszkaniowej mu-
si zwołać roczne zebranie właścicieli lokali. Składa na nim sprawoz-
danie ze swojej działalności i przedstawia projekt rocznego planu go-
spodarczego. O tym, czy projekt zostanie przyjęty, decydują właści-
ciele lokali w formie uchwały. Oceniają oni także pracę zarządu (za-
rządcy) i mogą zdecydować o jego odwołaniu. Na rocznym zebraniu
mogą być podjęte także inne uchwały – w tym zaproponowane przez
właścicieli lokali. Członek wspólnoty, który nie zgadza się z uchwałą,
może w ciągu sześciu tygodni od jej podjęcia zaskarżyć ją do sądu.
W spólnota mieszkaniowa to ogół właścicieli (co najmniej dwóch),
których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Po-
wstaje ona z mocy prawa już przy wyodrębnieniu pierwszego
lokalu – zazwyczaj przy jego sprzedaży, ale może też powstać na skutek orze-
czenia sądu znoszącego współwłasność nieruchomości. Do powstania wspól-
noty mieszkaniowej nie ma więc znaczenia, czy w budynku są dwa lokale, czy
jest ich kilkaset. Liczba lokali ma natomiast znaczenie do zarządzania nieru-
chomością wspólną. Pod tym względem rozróżnia się dwa rodzaje wspólnot:
Małe i duże wspólnoty
117154501.003.png
4
e-Poradnik Gazety Prawnej
małe – w których liczba wyodrębnionych i niewyodrębnionych lokali nie
przekracza 7 i duże – gdzie liczba lokali przekracza 7. Właściciele lokali mo-
gą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie za-
wartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieru-
chomością wspólną, np. powierzając jej zarząd osobie fizycznej albo praw-
nej. Jeśli jednak tego nie zrobią, to w przypadku małych wspólnot do zarzą-
du nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy kode-
ksu cywilnego o współwłasności, a w przypadku dużych wspólnot przepisy
ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. W dużych wspólnotach wła-
ściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub
kilkuosobowego zarządu. Małe wspólnoty też mogą wybrać zarząd, ale nie
mają takiego obowiązku.
Udział w nieruchomości wspólnej
Wspólnota może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać lub być po-
zywana, nie ma jednak osobowości prawnej. Za zobowiązania dotyczące nieru-
chomości wspólnej odpowiada wspólnota mieszkaniowa bez ograniczeń, a każ-
dy właściciel lokalu – w części odpowiadającej jego udziałowi w tej nieruchomo-
ści. Dotyczy to także zobowiązań zaciągniętych przez zarząd w imieniu wspól-
noty, nawet jeśli są to zobowiązania zaciągnięte w sposób sprzeczny z zasadami
prawidłowego zarządu nieruchomością wspólną.
PRZYKŁAD: Odpowiedzialność za kredyt
Zarząd wspólnoty zaciągnął kredyt na remont elewacji budynku
wspólnoty mieszkaniowej. Kredyt został zawarty na bardzo nie-
korzystnych warunkach. Za zobowiązania z tytułu tego kredytu
wspólnota odpowiada bez ograniczeń, ale też każdy z właścicie-
li lokali – stosownie do posiadanego udziału w nieruchomości
wspólnej.
Wysokość udziału właściciela lokalu w częściach wspólnych nieruchomości, tj.
gruncie, częściach wspólnych i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku
właścicieli lokali, ma znaczenie także przy określaniu wysokości wydatków zwią-
zanych z utrzymaniem wspólnej nieruchomości, a w przypadku tzw. dużych wspól-
not, przy podejmowaniu uchwał. Im większy właściciel ma udział w nieruchomo-
ści wspólnej, tym siła jego głosu przy podejmowaniu uchwał jest większa, ale jed-
nocześnie ponosi wyższe opłaty niż właściciele lokali posiadający niższe udziały.
117154501.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin