Zakazana Archeologia - wywiad.txt

(38 KB) Pobierz
Temat jak wy�ej.znalaz�em ciekawy tekst.Jesieni� ubieg�ego roku w ksi�garniach pojawi� si� polski przek�ad g�o�nej i nies�ychanie wa�nej ksi��ki Michaela Cremo i Richarda Thompsona Zakazana archeologia, w kt�rej autorzy dowodz�, �e cz�owiek istnieje na Ziemi od niepami�tnych czas�w. Aby da� wszystkim zainteresowanym tego typu sprawami mo�liwo�� zorientowania si�, czego mog� po tej ksi��ce oczekiwa�, przedstawiamy wywiad, jakiego znanej ameryka�skiej prezenterce radiowej, Laurze Lee, udzieli� jej wsp�autor Michael Cremo. Wywiad ten w nieco zmodyfikowanej i okrojonej formie ukaza� si� przed ponad dwoma laty na �amach Nieznanego �wiata (nr 9, 1996). Poni�szy tekst jest pe�nym zapisem tego wywiadu.
R.Z.F.

LAURA LEE: Pozw�l, �e zaczn� od kilku najbardziej zadziwiaj�cych znalezisk archeologicznych. Mam tu na my�li znalezion� w Afryce Po�udniowej metalow� kul� z wy��obionymi wzd�u� jej obwodu rowkami pochodz�c�, jak si� przypuszcza, z okresu prekambryjskiego. Odcisk buta znaleziony w Antelope Springs w stanie Utah, kt�rego powstanie datuje si� na okres kambryjski. Metalow� waz� znalezion� w Dorchester w stanie Massachusetts pochodz�c� prawdopodobnie z okresu prekambryjskiego. Kamie� znaleziony w Szkocji, w kt�rym znajdowa� si� �elazny gw�d�. Pochodzenie tego znaleziska datuje si� na okres dewo�ski. Kamie� znaleziony w Tweed w Anglii, w kt�rym umieszczona by�a z�ota ni�. �elazny dzban znaleziony w Wilburton w stanie Oklahoma. Oba te znaleziska datuje si� na okres Karbonu. Co takiego na temat naszej historii mog� przekaza� nam te wszystkie zadziwiaj�co stare znaleziska? Chyba to, �e nasza wiedza na temat prehistorii bazuj�ca na pewnych teoretycznych za�o�eniach nie pozwala, aby tego rodzaju znaleziska ogl�da�y �wiat�o dzienne, i odrzuca tego rodzaju anomalie. Tego rodzaju znaleziska podwa�aj� wyznawane teorie i dlatego nie s� brane pod uwag�. Zamiast wprowadzi� poprawki do obecnie obowi�zuj�cej teorii lub zbada� dok�adnie te znaleziska, idzie si� po najmniejszej linii oporu i odrzuca je. O tym wszystkim, o tak zwanej "zakazanej archeologii", opowie nam zaraz nasz go��, Michael Cremo, wsp�autor ksi��ki pod tym samym tytu�em. Michael, dzi�kuj�, �e znalaz�e� czas dla nas.
MICHAEL CREMO: To dla mnie zaszczyt by� tutaj, Lauro.
LEE: Prosz�, opowiedz nam o zakazanej archeologii. Co sk�oni�o ci�, �e zaj��e� si� tym zagadnieniem? Jakie by�y tego pocz�tki?
CREMO: Tak zwan� zakazan� archeologi� zainteresowa�em si� w roku 1984. W tamtym czasie dyskutowa�em razem z drem Richardem Thompsonem, kt�ry jest wsp�autorem mojej ksi��ki, spraw� pochodzenia cz�owieka. S�yszeli�my wcze�niej o pewnych raportach opisuj�cych dziwne, nieprawdopobne wr�cz znaleziska. I postanowili�my zbada� t� spraw�. To, co znale�li�my, bardzo nas zadziwi�o.
LEE: Co tak was zadziwi�o? Proponuj�, aby� wyja�ni� nam najpierw og�lnie ca�y problem, a potem przeszed� do szczeg��w.
CREMO: W porz�dku. Kiedy przegl�da si� wsp�czesne ksi��ki, mo�na si� z nich dowiedzie�, �e ludzie tacy jak my, homo sapiens, wyewoluowali na przestrzeni ostatnich oko�o stu tysi�cy lat z istot przypominaj�cych ma�py. Wszystkie przytaczane w tych ksi��kach dowody potwierdzaj� t� tez� nadaj�c jej wiarygodno��. Kiedy jednak przyjrza�em si� temu z bliska, zorientowa�em si�, �e na przestrzeni ostatnich stu pi��dziesi�ciu lat antropolodzy tak naprawd� pogrzebali niemal tyle samo dowod�w, ile wygrzebali. M�wi�c: pogrzebali - mam tu oczywi�cie na my�li ich ukrywanie lub ignorowanie. Dowody te �wiadcz� przeciwko obowi�zuj�cej do dzisiaj w nauce teorii dotycz�cej pochodzenia cz�owieka. �wiadcz� r�wnie� o tym, �e cz�owiek taki jak my istnieje na Ziemi nie od setek tysi�cy, ale od setek milion�w lat. Na pocz�tku naszej rozmowy wymieni�a� kilka osobliwych dowod�w takich jak na przyk�ad pi�kna metalowa waza, kt�r� znaleziono w Dorchester w stanie Massachusetts. Natrafiono na ni� w skale, kt�ra pochodzi z okresu prekambryjskiego, a to oznacza, �e wykonano j� ponad sze��set milion�w lat temu.
LEE: W�a�nie, czy to nie jest zdumiewaj�ce? Metalowa waza, kt�ra ma ponad sze��set milion�w lat? Powiedz mi, co by si� sta�o, gdyby nagle kto� wy�o�y� te wszystkie dowody na st� i nie wdaj�c si� w �adne teorie oraz unikaj�c uprzedze�, powiedzia�: Przyjrzyjmy si� tym wszystkim dowodom i zastan�wmy si� nad dziejami ludzkiej rasy na Ziemi. Jak s�dzisz, do czego by to doprowadzi�o?
CREMO: Pierwsz� rzecz�, jak� musisz wiedzie�, jest to, �e je�li zapragniesz pozna� wszystkie zgromadzone do tej pory dowody, b�dziesz potrzebowa�a do tego celu kilku sto��w. Kiedy we�miesz pod uwag� wszystkie dowody, a nie tylko te, kt�re bada si� obecnie, to stwierdzisz, �e ludzie tacy jak my koegzystuj� na tej planecie z innymi istotami od bardzo dawna - dos�ownie od setek milion�w lat.
LEE: Teoria koegzystencji z innymi istotami nikogo dzisiaj ju� nie dziwi, poniewa� obecnie uwa�a si�, �e cz�owiek neandertalski koegzystowa� przez sto tysi�cy lat z cz�owiekiem z Cro-Magnon. Czy to wsp�czesna teoria? Czy jest s�uszna?
CREMO: Tak, masz ca�kowit� racj�. Nawet teraz s� uczeni, jak cho�by brytyjska antropolog Myra Shackley, kt�rzy twierdz�, �e w obecnych czasach nadal koegzystujemy z takimi istotami jak cho�by cz�owiek neandertalski. T� teori� potwierdzaj� liczne relacje pochodz�ce z wielu cz�ci �wiata. M�wi� one o obserwacjach dziwnych istot, takich jak na przyk�ad Yeti lub Cz�owiek �niegu, jak je si� nazywa w Himalajach, za� w Ameryce P�nocnej Wielka Stopa lub Sasquatch, a tak�e innych podobnych do nich istot. Zatem teoria koegzystencji z tego typu istotami ma ca�kiem solidne podstawy.
LEE: Przyjrzyjmy si� temu dok�adniej, przyjrzyjmy si� dowodom, jakie mamy. Zacznijmy od pocz�tku posuwaj�c si� w g�r� strza�ki czasu. Zauwa�y�am, �e w miar� cofania si� w czasie znajdujemy coraz bardziej znacz�ce znaleziska, za� kieruj�c si� ku wsp�czesno�ci s� one coraz mniej wyszukane. Pojawienie si� pierwszych ludzi na Ziemi umiejscawiasz w swojej ksi��ce w znacznie dawniejszym okresie ni� inni. Michael, opowiedz nam o kilku tych niezwyk�ych znaleziskach, kt�rych wiek szacuje si� na wiele milion�w lat, co jak wiadomo, stoi w sprzeczno�ci z obecnie obowi�zuj�c� teori�. Czy m�g�by� wymieni� kilka przyk�ad�w? Interesuj� mnie okoliczno�ci, w jakich je odkryto, czy s� dobrze udokumentowane i gdzie si� w chwili obecnej znajduj�? CREMO: W porz�dku, oto jeden bardzo dobry przyk�ad. Pochodzi z ostatnich lat. Pragn� zaznaczy�, �e to jeden z moich ulubionych. W roku 1979 w Laetoli w Tanzanii Mary Leakey, �ona jednego z najs�ynniejszych antropolog�w dwudziestego wieku, Louisa Leakeya, znalaz�a w wyschni�tym wulkanicznym pyle licz�cym sobie 3,6 miliona lat odci�ni�te �lady st�p nale��ce do trzech osobnik�w. Analizowa�o je wielu specjalist�w zajmuj�cych si� badaniem �lad�w st�p, tacy jak na przyk�ad antropolodzy fizyczni. Ca�e to odkrycie zosta�o szczeg�owo udokumentowane w magazynie National Geographic i innych podobnych mu periodykach, kt�re wymienili�my w naszej ksi��ce. Mo�esz je tam obejrze� uwiecznione na fotografii. Wygl�daj� identycznie jak odciski st�p wsp�czesnego cz�owieka. Jeden z badaczy powiedzia�, �e gdyby przej�� si� teraz po pla�y i spojrze� na odciski ludzkich st�p, jakie mo�emy tam znale��, to nie stwierdziliby�my mi�dzy nimi i tymi odnalezionymi na zaschni�tym wulkanicznym pyle �adnej r�nicy. Najdziwniejsze w ca�ej tej sprawie jest to, �e �aden z uczonych, kt�rzy badali te �lady, nie doszed� do oczywistego wr�cz wniosku, �e istota, kt�ra je pozostawi�a, musia�a by� bardzo podobna do nas, wsp�czesnych ludzi.
LEE: Tak wi�c z jednej strony mamy dowody, kt�re wykorzystuje si� do poparcia odpowiedniej teorii, o ile oczywi�cie do niej pasuj�, z drugiej za� nie mniej cenne dowody, kt�re si� odrzuca, je�li do niej nie pasuj�. Nie uwa�asz, �e to pewien rodzaj hipokryzji?
CREMO: Oczywi�cie, �e tak. To zjawisko nazwali�my "filtrowaniem wiedzy" i w pewnym sensie nie jest to wcale diabelski spisek naukowc�w w celu oszukiwania ludzi. Jest to raczej pewien rodzaj samooszukiwania si� naukowc�w, kt�rzy s� w to zaanga�owani. Na przyk�ad kiedy znaleziono wspomniane odciski st�p, antropolodzy stwierdzili, �e "musia�y one nale�e� do australopiteka", mimo i� w swoich zbiorach mieli ko�ci st�p tego cz�ekopodobnego stworzenia przypominaj�cego ma�p�, kt�re �y�o prawdopodobnie trzy miliony lat temu w Afryce. Posiadane przez nich ko�ci st�p nie pasowa�y do �lad�w znalezionych przez Mary Leakey.
LEE: W jakim stopniu te dwa znaleziska nie zgadza�y si� ze sob�?
CREMO: W du�ym, dlatego �e palce st�p australopiteka s� bardzo d�ugie i zaokr�glone. Du�y palec ich st�p pe�ni u nich rol� podobn� do naszego kciuka. Przyjrzyj si� szympansom, sp�jrz na ich stopy. Wielki palec w stopach szympans�w mo�e porusza� si� na wszystkie strony. Pe�ni podobne funkcje jak kciuk u ludzi. Jest na przyk�ad bardzo pomocny podczas wspinania si� po drzewach - do chwytania ga��zi. Tak wi�c znalezione w Afryce �lady st�p, kt�re datowane s� na 3,6 miliona lat w �adnym wypadku nie mog� by� �ladami pozostawionymi przez australopiteka.
LEE: Dlaczego w takim razie wybrano w�a�nie jego do wyja�nienia pochodzenia tych �lad�w?
CREMO: Poniewa� by�a to, jak w�wczas s�dzono, jedyna w owym czasie istota, kt�ra chodzi�a na dw�ch nogach, a tak�e dlatego, �e ignoruj� oni wszystkie inne dowody, kt�re wskazuj�, �e ludzie podobni do wsp�czesnego cz�owieka �yli w tamtym czasie. Co� takiego nie mie�ci si� w ich g�owach mimo ewidentnych dowod�w. Je�li to s� �lady ludzkich st�p, to m�g� je odcisn�� nie kto inny jak ludzie.
LEE: A co na to Leakeyowie? W jaki spos�b oni interpretowali te �lady?
CREMO: Mary Leakey twierdzi�a, �e te �lady pochodz� od cz�ekokszta�tnej ma�py z ludzkimi stopami. Gdyby to by� jedyny dow�d, jaki mamy, na istnienie cz�owieka w zamierzch�ej przesz�o�ci, to mo�na by by�o przyzna� jej racj�. W naszej ksi��ce Zakazana archeologia przedstawili�my jednak wiele innych udokumentowanych dowod�w na istnienie cz�owieka w tamtym okresie, na przyk�ad kamienne narz�dzia, r�nego rod...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin