Projekt na egzaminie praktycznym.pdf

(4162 KB) Pobierz
33726566 UNPDF
Broszura o egzaminie zawodowym
dla uczniów techników i szkół policealnych
Elżbieta Goźlińska
na egzaminie
praktycznym
Centralna Komisja
Egzaminacyjna
publikacja współfinansowana
przez Europejski Fundusz Społeczny
Projekt
33726566.003.png
Autor broszury: Elżbieta Goźlińska
Autor opracowania graficznego: Maja Chmura (majachmura@wp.pl)
Redaktor językowy: Magdalena Czerkawska
Redaktor techniczny: Stefan Drobner
Stan prawny na dzień 1 grudnia 2006 r.
Wydawca: Centralna Komisja Egzaminacyjna
Warszawa 2007
ISBN 978-83-7400-250-9
Łamanie tekstu:
trzecieoko@q.pl
Spis treści
Wstęp..................................................................... 4
I. To, co już powinieneś wiedzieć o egzaminie zawodowym ......................... 4
II. Czym jest projekt ......................................................... 5
III. Zaprojektuj coś – to nie takie trudne......................................... 6
IV. Projekty na egzaminie praktycznym .......................................... 13
V. Jak wykonać projekt na egzaminie............................................ 23
VI. Jak się przygotowywać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
33726566.004.png
Wstęp
Przed tobą egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Czeka cię okres wytężonej pracy.
To egzamin, do którego trzeba się przygotować!
Praktyka przeprowadzonego po raz pierwszy egzaminu dla absolwentów techników w czerwcu
2006 roku pokazała, że nie wszyscy go zdają. Spośród 97 103 absolwentów techników i szkół policeal-
nych, którzy przystąpili do egzaminu, dyplom otrzymało 59 507, co stanowi 61,3%, w niektórych zawodach
zdało tylko 30%. Na etapie pisemnym egzaminu trudności sprawiały zadania z obszarów standardu wyma-
gań egzaminacyjnych: „czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji,
rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych”, oraz: „przetwarzanie da-
nych liczbowych i operacyjnych”. Jednak nie tylko to stwarzało trudności absolwentom techników.
Dla wielu trudne okazało się zadanie praktyczne, które w przypadku większości zawodów
nie wiązało się z praktycznym wykonywaniem konkretnych czynności na stanowisku egzaminacyjnym
– jak to miało miejsce w przypadku egzaminu dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, ale
polegało na opracowaniu projektu realizacji określonych prac.
Najmniej problemów sprawiały zdającym zadania z obszaru: „bezpieczne wykonywanie za-
dań zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
oraz ochrony środowiska”.
Wspomniałam o doświadczeniach pierwszego egzaminu nie po to, aby cię nastraszyć, ale
aby zachęcić ciebie i twoje koleżanki i kolegów do przeczytania tej broszury. Mam nadzieję, że to,
co napisałam, pomoże wszystkim w przygotowaniu się do etapu praktycznego egzaminu. To nie jest
takie trudne, ale jest konieczne!
I
To, co już powinieneś wiedzieć
o egzaminie zawodowym
Jeśli podjąłeś decyzję, że będziesz zdawał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
to z pewnością zapoznałeś się już z Informatorem o egzaminie dla twojego zawodu.
Wiesz więc już, że:
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania
wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań
będących podstawą przeprowadzania egzaminu.
Egzamin zawodowy przeprowadza się w dwóch etapach: pisemnym i praktycznym.
Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu i składa się z dwóch części.
W części i – zadania egzaminacyjne sprawdzają wiadomości i umiejętności właściwe dla
kwalifikacji w danym zawodzie
W części II – zadania egzaminacyjne sprawdzają wiadomości i umiejętności związane z za-
trudnieniem i działalnością gospodarczą.
Etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktycz-
ne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.
Na tym etapie egzaminu sprawdzane będą umiejętności wynikające z zadania o treści ogól-
nej określonej w standardzie wymagań egzaminacyjnych dla twojego zawodu (jest on do-
kładnie omówiony w  Informatorze o egzaminie ).
Zakres egzaminu na tym etapie sprawdzać będzie praktyczne umiejętności poprzez:
– opracowanie projektu realizacji określonych prac
lub
– opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac (w zależności od zawodu
i jego specyfiki).
33726566.005.png 33726566.006.png
Jak więc widać, na etapie praktycznym zasadą jest opracowanie projektu wykonywania prac,
stąd zdający nie zawsze będzie wykonywał fizycznie czynności, których efektem byłby konkretny wytwór,
ale będzie musiał opisać, jak to należy zrobić – i chyba to jest najtrudniejsze. W tym momencie pojawia
się magiczne słowo projekt , bowiem rozwiązanie zadania ma być projektem realizacji konkretnych
działań wynikających z treści zadania egzaminacyjnego, które według zdającego należy wykonać.
II
Czym jest projekt
W języku polskim projekt kojarzy się najczęściej z zaprojektowaniem, z rozwinięciem pier-
wotnego pomysłu i opracowaniem go w formie rysunków i instrukcji wykonawczych. Inaczej mówiąc,
z wykonaniem dokumentacji będącej podstawą do realizacji pomysłu.
W „Słowniku wyrazów obcych” J. Tokarskiego czytamy:
Projekt – zamierzony plan działania, postępowania; pomysł, plan, szkic jakiegoś przedsięwzię-
cia, np. ustawy; dokument zawierający rysunki techniczne, obliczenia, opisy, kosztorysy itp.
związane z zamierzoną budową obiektu budowlanego lub urządzenia technicznego.
Ktoś kto wykonuje projekt – projektuje.
„Słownik języka polskiego” podaje następującą definicję projektowania:
Projektowanie to opracowywanie, układanie projektu, planu, obmyślanie czegoś, co zamierza
się wykonać. W wyniku projektowania powstaje projekt, który można przedstawić za pomocą
rysunku, szkicu, planu, obliczenia itp.
I jeszcze W. Gasparski:
Projektowanie – koncepcyjne przygotowanie działań. Wytworem działalności projektowej jest
projekt, czyli wzór zamierzonego przedmiotu (lub procesu), umożliwiający bezpośrednią reali-
zację tego przedmiotu (lub procesu), obmyślany pod względami niezbędnymi dla tej realizacji
oraz użytkowania przedmiotu.
Profesor Tadeusz Kotarbiński pisał:
Mówiąc o kimś, że sporządza projekt , mamy zwykle na myśli, że postanowiwszy dany czyn wy-
konać lub doradzić wykonanie go, usiłuje obmyślić pod potrzebnymi do tego wykonania wzglę-
dami ten czyn, odpowiednie dzieło lub wytwór.
Typowe projekty, które w tym momencie nasuwają się na myśl, to projekty budynków (pro-
jekty budowlane), ale także mogą to być projekty samochodów, projekty ubrań czy projekty oprogra-
mowania komputerowego, lub badania i testy nad nowym rodzajem lekarstwa. Są to projekty bardzo
złożone. Ale projektem mogą być nawet tak proste czynności, jak zaplanowanie zakupów niezbęd-
nych do zorganizowania imprezy urodzinowej czy zrobienie śniadania.
Każdy projekt jest opracowaniem autorskim jeśli chodzi o formę i sposób jego opracowa-
nia, co oznacza, że informacje stanowiące treść merytoryczną projektu można przedstawić w postaci
np. tekstu ze schematami, rysunkami, tabelami itp. – nie ma tu ograniczeń, sposób jest dowolny.
Natomiast każdy projekt ograniczony jest określonymi założeniami wynikającymi z zadania, które
jest do wykonania.
Mimo że projekt jest opracowaniem o charakterze autorskim pod względem zawartości me-
rytorycznej i formy jego opracowania, to każdy projekt musi mieć określoną strukturę – ale o tym
będzie mowa w dalszej części broszury.
Pojęcie projekt jest bardziej wieloznaczne.
Przez określenie projekt można rozumieć zaprojektowanie i realizację określonego dużego
przedsięwzięcia.
Projekt to także metoda pracy coraz częściej stosowana przez różne instytucje. Można dla
tego przypadku przytoczyć następujące definicje:
projekt to przedsięwzięcie innowacyjne, wymagające odmiennych od dotychczas stosowanych
metod działania, efektywniejszych sposobów komunikowania się i współpracy w obrębie
przedsiębiorstwa;
33726566.001.png 33726566.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin