Star Trek DS9 S01E20.txt

(30 KB) Pobierz
[1][30]www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
[35][78]- Spr�buj. Polubisz to.|- To zbyt wcze�nie dla mnie.
[79][98]- Jeste� pewna?|- To takie s�odkie.
[99][138]Naturalna s�odycz,|z �ywicy drzewa jumja.
[149][164]Jest pe�ny witaminy C.
[165][194]Od kiedy ty jeste� takim ekspertem?
[202][226]- Neela powiedzia�a mi.|- Nieprawda�?
[227][240]Tak...
[241][273]Jest lepsza|ni� poprzednia?
[274][293]Kto? Neela? Ona jest cudowna.
[300][320]Nauczy�a mnie nawet paru rzeczy.
[321][350]Mi�o s�ysze�, �e zna si�|na tak wielu dziedzinach.
[354][391]Tak. Ona jest naprawd� dobrym in�yn...
[392][411]- Chwileczk�.|- Co?
[415][444]A wi�c... Nie my�lisz chyba?
[445][481]- Dobrze, Keiko!|- Tylko trzymam ciebie kr�tko, O'Brien.
[482][501]Och, bardzo zabawnie...
[505][550]Uwa�aj, z kim podzielisz|si� swoim jumja.
[639][678]Teraz, jak m�wili�my|na wczorajszej lekcji
[679][738]Korytarz zosta� znaleziony przez komandora|Sisko i porucznik Dax w tym roku.
[739][788]Kto� wie,|dlaczego ten korytarz jest tak niezwyk�y?
[789][808]- Jake?|- Jest stabilny?
[809][828]Stabilny. Tak masz racj�, Jake.
[829][878]To pierwszy znany,|sta�y Tunel podprzestrzenny.
[896][925]Prosz�, kontynuuj.
[926][955]Sta�y korytarz jest bardzo wa�ny,
[956][1005]poniewa� pozwala nam, podr�owa� wiedz�c,|�e �aden jego koniec nie zmieni po�o�enia.
[1006][1053]Kto wie, dlaczego ten|korytarz jest stabilny?
[1056][1085]Poniewa� zosta� sztucznie zbudowany.
[1086][1135]Komandor Sisko spotka� Istoty|kt�re utworzy�y korytarz kiedy on...
[1136][1175]Przepraszam. Przez... Istoty,|rozumie pani Prorok�w?
[1176][1224]Tak, na Bajor,|Istoty s� czczone jako prorocy.
[1226][1275]Naszego badania pokazuj� �e,|zosta� utworzony przez cz�stki zwane verteronami,
[1276][1315]kt�re wyst�puj� w przyrodzie naturalnie.
[1316][1365]To wyja�nia dlaczego statek|mo�e bezpiecznie przej�� bez...
[1366][1415]Statki bezpiecznie s� prowadzone|r�koma Prorok�w.
[1416][1435]To inny spos�b rozumowania.
[1436][1465]Nie, inny przy|twoim sposobie rozumienia.
[1466][1495]Mo�e mogliby�my przedyskutowa�|to po zaj�ciach.
[1496][1551]Wierzy pani w istnienie|Niebia�skiej �wi�tyni w przej�ciu?
[1556][1589]Szanuj� wiar� Bajoran.
[1606][1635]Ale tego pani nie uczy.
[1636][1665]Nie, ja nie ucz� religii.|To jest pani zadanie.
[1666][1715]Ja mam otworzy� umys�y dzieci|na histori�, na literatur�,
[1716][1735]na matematyk�, na nauk�.
[1736][1765]Otwierasz umys�y dzieci...
[1766][1814]na blu�nierstwa,|i ja nie mog� na to pozwoli�.
[3016][3035]R�CE PROROK�W
[3036][3085]Wcze�niej nie mog�em|wysiad� reaktor. Jak idzie?
[3086][3105]Zrobione.
[3106][3155]Zrobione? Pod��czy�a� inicjalinarny|koprocesor?
[3156][3185]Dok�adnie tak jak mi pan powiedzia�.|Przetestowa� to?
[3186][3205]Pozw�l mi. Wiesz my starsi ludzie.
[3206][3235]Lubimy czu� si� przydatni.
[3236][3270]Nie�le. Nie�le w og�le.
[3276][3295]Jak tak dalej p�jdzie,|strac� prac�.
[3296][3320]W�tpi�.
[3326][3354]Zamknijmy to.
[3396][3425]Nie, nie ten. To zamek zastrze�ony.
[3426][3462]Potrzebny b�dzie klucz EJ7.
[3466][3485]EJ7?
[3486][3505]Tak mam go tutaj.
[3506][3525]...Krwawe piek�o.
[3526][3545]Co jest?
[3546][3576]M�j EJ7 znikn��.
[3586][3605]By� jeszcze tutaj wczoraj.
[3606][3625]By� mo�e zostawi� go pan w Centrali.
[3626][3645]Niemo�liwe.
[3646][3685]Ja... Nie gubi� moich narz�dzi.
[3686][3725]- Nie dziwi mnie to.|- Wiedzia� pan, �e do tego dojdzie?
[3726][3765]Konfrontacja by�a nieunikniona.
[3776][3787]Czasami zastanawiam si�,
[3788][3835]czy kiedykolwiek znajdziemy|jaka� wsp�ln� p�aszczyzn� z Bajoranami.
[3836][3873]Majorze, do��czy pani do nas?
[3876][3915]M�wimy o porannym incydencie|dzisiaj w szkole.
[3916][3945]S�ysza�am o tym. Vedek Winn omawia to|z Bajora�skimi mieszka�cami.
[3946][3985]- Co pani wie o niej?|- Jest z frakcji ortodoksyjnej.
[3986][4035]Ma pewne poparcie i usi�uje|zosta� nast�pn� Kai.
[4036][4075]- Pytanie kto j� popiera tutaj?|- Ja.
[4076][4136]Nie s�dzi chyba pani, �e uczenie o|faktach mo�e by� blu�nierstwem?
[4146][4195]Mo�na wprowadzi� pewne zmiany w programie.|Uczy pani wiele Bajora�skich dzieci.
[4196][4261]Nie mog� pozwoli� �eby duchowny|dyktowa� mi co mam naucza� w mojej klasie.
[4266][4295]Mo�e wi�c potrzebujemy dw�ch szk� -
[4296][4325]jedn� dla dzieci Bajoran,|inn� dla federacji.
[4326][4355]Je�li zaczniemy rozdzielanie|interes�w Bajoran i Federacji...
[4356][4390]Wiele spraw tego wymaga.
[4396][4415]Od dawna pr�buj� to panu powiedzie�,
[4416][4455]Nikt nie m�wi, �e nie mo�e by�|nauki religii na tej stacji
[4456][4485]ale mo�na jej uczy�|po zaj�ciach?
[4486][4515]Ale, je�li ona uczy|o zasadniczo innej filozofii...
[4516][4545]Ja nie ucz� jakiej� "" filozofii"".
[4546][4565]To tylko czysta nauka.
[4566][4623]Nauka bez �adnego duchowego|kontekstu te� jest filozofi�?.
[4626][4675]Uwa�am, �e na stacji jest miejsce|dla wszystkich filozofii.
[4676][4725]Co proponujesz?|W jaki spos�b mam to uregulowa�?
[4726][4769]Nie jestem pewna, czy w og�le mo�esz?.
[4966][5030]Nie jestem wstanie wyrazi�|z jak� niecierpliwo�ci� czeka�am na t� chwil�.
[5036][5075]To zaszczyt|spotka� Wys�annika do Prorok�w.
[5076][5105]Gdyby mnie pani uprzedzi�a,|przyszed�bym wcze�niej.
[5106][5145]Nie chcia�abym przeszkodzi�|sw� nieistotn� wizyt�.
[5146][5199]- Nie nazwa�bym jej nieistotn�.|- Dzi�kuj�, Wys�anniku.
[5206][5255]�a�uje, �e nie nazywasz mnie.|Komandorem Sisko, lub Benjaminem.
[5256][5275]Ale� ty jeste� Wys�annikiem.
[5276][5332]Nie wiesz jak wiele|zrobi�e� dla duchowego �ycia Bajoran?
[5336][5355]Nie jestem pewien,|czy dobrze czuj� si� w tej roli.
[5356][5417]Droga, kt�r� Prorocy wytyczaj� dla nas|nie mo�e zawsze by� prosta.
[5426][5459]Ale musimy p�j�� ni�.
[5466][5490]Mog�?
[5556][5585]Jeste� nadal osob� niedowierzaj�c�.
[5586][5635]Spyta�am kiedy� Kai Opaka, dlaczego|niewierz�cy uda� si�, odszuka� Prorok�w
[5636][5690]I ona powiedzia�a mi, �e nie wolno|zagl�da� w oczy bog�w.
[5706][5735]Nie zgodzi�am si�.
[5736][5775]Powiedzia�am jej �e uczyni�|wszystko aby zobaczy�.
[5776][5815]Ona nakaza�a mi sp�dzenie|dnia w ciemno�ci
[5816][5844]i mia�a racj�.
[5846][5875]By�a wyj�tkowa|i t�sknimy za ni� g��boko.
[5876][5915]Jest dla mnie wa�ne|aby�my om�wili problemy ze szko��.
[5916][5965]Prorocy przem�wili do mnie|poprzez Kamienie, Wys�anniku.
[5966][6013]Moim obowi�zkiem jest|broni� wiary Bajoran.
[6016][6055]Nauczycielka zha�bi�a|Niebia�sk� �wi�tyni�.
[6056][6119]Je�li ona si� nie wycofa, nie mog�|by� odpowiedzialna za konsekwencje.
[6209][6238]Sporo zachodu, �eby znale��|jedno zagubione narz�dzie.
[6239][6288]Z tym kluczem, kto� m�g�by uzyska� dost�p do|ka�dego zastrze�onego systemu na stacji.
[6289][6328]- Szef, widzia�e� dzisiaj chor��ego Aquino?|- Nie, nie widzia�em go.
[6329][6348]Nie zg�osi� si� na s�u�b� dzisiaj rano.
[6349][6378]Komputer m�wi, �e nie ma go na stacji|ale nie ma te� informacji �e j� opu�ci�.
[6379][6408]- Rozmawia�a� z Odo?|- S�dz� �e tak b�dzie lepiej.
[6409][6428]Skanery s� gotowe.
[6432][6479]Komputer,|poka� niezale�ne �r�d�a tritanium.
[6482][6501]Poziom trzy, sekcja pi�ta.
[6502][6531]Och, to jest schowek na narz�dzia.
[6532][6568]Sprawdza�em tam trzy razy.
[6572][6591]Co jest to?
[6592][6641]Co� jest w kanale energetycznym|na poziomie 12, sekcja �sma.
[6642][6671]Co tritanium robi�oby tam?
[6672][6711]Komputer, zamkn�� ten kana�.|Przekieruj strumie� energetyczny.
[6712][6752]- Strumie� nieaktywny.|- Idziemy.
[6762][6790]Tutaj, Chief.
[6842][6861]To zawiera tritanium.
[6862][6891]Wyg��da na to �e,|jest to nasz zaginiony klucz.
[6892][6921]Zosta� stopiony|przez strumie� plazmy.
[6922][6970]To nadal nie wyja�nia|jak on dosta� si� tutaj.
[6992][7031]Wykrywam �lady materii organicznej.
[7032][7061]Jakkolwiek, cokolwiek to by�o,|zosta�o dobrze ugotowane.
[7062][7117]We�my pr�bk� dla Dr Bashira,|zobaczymy co on o tym my�li.
[7182][7211]Chor��y Aquino zrobi� wpis|w dzienniku w nocy kiedy zagin��.
[7212][7251]O nieregularno�ci|strumienia plazmy w kanale.
[7252][7271]Wygl�da na to, �e on to naprawia�...
[7272][7301]- Wi�c to by� wypadek?|- Przypuszczalnie tak.
[7302][7341]Bashir potwierdzi� �e,|szcz�tki nale�a�y do cz�owieka.
[7342][7391]Zapewne badanie DNA|potwierdzi, �e to by� Aquino.
[7392][7431]Jednego, prosz�.|Chyba, �e masz ochot� na odkrycia dzisiaj.
[7432][7461]Przepraszam. Dzisiaj ju� nie mamy.
[7462][7481]Co? A te wszystkie tutaj?
[7482][7515]Te nie s� na sprzeda�.
[7522][7551]Nie na sprzeda�?|Zaraz polubisz jumja jak ci je...
[7552][7581]- Jaki� problem?|- Gdzie tu prawo?!
[7582][7611]Ja nie musz� niczego im sprzedawa�|je�li tego nie chc�.
[7612][7641]Dlaczego nie chcia�by� sprzeda� im?
[7642][7671]Mile, mo�emy p�j��?
[7672][7691]P�jd�my.
[7692][7731]- Szukaj Prorok�w.|- Oni szukaj� ciebie...
[7732][7763]Szukajcie ich sami.
[7782][7801]By� mo�e mia�a� racj�.
[7802][7821]Poprosz� o przeniesienie.
[7822][7864]Nie. Nie mo�emy teraz uciec od tego.
[7872][7901]- Co to jest?|- Je�li opuszczamy Prorok�w...
[7902][7938]wtedy wszystko, co mamy...
[7942][7961]Pani O'Brien jest tu teraz.
[7962][7981]Dzie� dobry.
[7982][8011]- A ty jeste� panem O'Brien?|- Zgadza si�.
[8012][8031]Mi�o mi.
[8032][8071]S�ysza�am wiele|cudownych rzecz o twojej �onie
[8072][8091]od rodzic�w tych dzieci.
[8092][8131]- Ona widocznie jest doskona�ym nauczycielem.|- Tak, jest.
[8132][8151]Ona nie zas�uguje na to|co pani jej robi.
[8152][8198]Czuj� tw�j gniew na mnie|i wybaczam panu.
[8212][8261]Pani O'Brien, je�li �le ci� os�dzi�am,|to jest mi strasznie przykro.
[8262][8310]Czy jest miejsce w pani szkole|dla Prorok�w?
[8322][8344]Nie.
[8352][8401]Podziwiam pani wiar� dla swoich przekona�,|chocia� nie zgadzam si� z nimi.
[8402][8471]Uwierz mi, �e chc� znale�� spos�b, aby|pozwoli� tym dzieciom, pozosta� w tej szkole.
[8472][8511]Jestem pewna �e dzieci i ich rodzice|si� uciesz�, mog�c s�ysze� to.
[8512][8561]Pozw�l mi by� ty...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin