Star Trek DS9 S01E10.txt

(18 KB) Pobierz
[195][217]Mundur galowy?
[218][244]Nie zak�ada�em go od 3 lat.
[245][279]Chyba schud�em-troch� wisi.
[284][313]Wygl�da �wietnie.
[313][338]Wisz�ce stroje s� modne na Bajor.
[339][349]Lemoniada.
[350][386]Od kiedy interesujesz si�|bajora�sk� mod�?
[387][422]Na stacji jest wiele Bajoranek.
[433][453]Z rodzicami.
[454][491]Od kiedy interesujesz si� Bajorankami?
[492][530]Jeszcze kilka tygodni temu|bawi�e� si� modelami statk�w.
[531][555]Raczej kilka lat.
[556][593]Powinni�my porozmawia� o kobietach.
[625][645]Musisz wiedzie� par� rzeczy.
[646][665]Ju� wiem.
[666][681]A kto ci powiedzia�?
[682][704]Nog.
[734][767]Zdoby�e� wiedz� o kobietach|od Ferengi?
[768][795]Rozmawiali�my.
[806][850]Nie mam teraz czasu, ale|musz� to skontrolowa�.
[858][895]Um�wmy si� na jutro. Z samego rana.
[930][941]A co si� dzieje?
[942][988]Wolka�ski statek nawi�za� kontakt|z ras� Wadi z kwadrantu Gamma.
[989][1014]Oczekujemy ich delegacji.
[1015][1032]Rozwijamy czerwony dywan?
[1033][1058]Pierwszy Kontakt nale�y|do najwa�niejszych zada�.
[1059][1089]Zalecana ostro�no��.
[1099][1137]To jak pierwsza|randka z dziewczyn�.
[1139][1159]Musimy okaza� szacunek.
[1160][1188]/Wie�a do Sisko.
[1193][1216]Statek Wadi wyszed� z korytarza.
[1217][1241]Kierujemy ich do doku sz�stego.
[1242][1270]Tam si� spotkamy.
[1271][1297]Jutro rano.
[1398][1440]Jestem pewien, �e spakowa�em|galowy mundur.
[1448][1476]Wygl�dasz dobrze.
[1483][1503]W ko�cu to obcy.
[1504][1516]Nie znaj� naszego protoko�u.
[1517][1530]Wszystko b�dzie dobrze.
[1531][1561]Gdzie pa�ski mundur?
[1568][1581]Nie mog� znale��.
[1582][1602]Ale na pewno go spakowa�em.
[1603][1632]To nie pokaz mody.
[1634][1669]Pierwsza formalna delegacja|z kwadrantu Gamma.
[1670][1689]Chc�, �eby wszystko|posz�o jak po ma�le.
[1690][1712]Jasne?
[1713][1738]Do roboty.
[1871][1898]Jestem Falow, Pierwszy Wadi.
[1899][1933]Witam w imieniu Bajor|i Zjednoczonej Federacji Planet.
[1934][1951]Komandor Sisko.
[1952][2025]To moi oficerowie: major Kira,|porucznik Dax i doktor Bashir.
[2031][2062]Dobrze. Gdzie s� gry?
[2086][2097]Gry?
[2098][2133]Powiedziano nam, �e macie gry.
[2161][2192]Zabierz nas do Quarka.
[2228][2250]T�dy.
[2314][2355]Pierwszy Kontakt to|ju� nie to, co kiedy�.
[3495][3521]DROGA DO DOMU
[3536][3550]Maj� pieni�dze?
[3551][3566]Nie pytali�my.
[3569][3586]Poza tym nie o to chodzi.
[3587][3607]Mo�e panu, ale mnie - tak.
[3608][3630]Do diab�a. To nowy|gatunek z kwadrantu Gamma.
[3631][3648]Masz ich traktowa�...
[3649][3682]Jestem gospodarzem|i ambasadorem dobrej woli.
[3683][3719]Im wi�cej woli oka��,|tym d�u�ej zostan�.
[3720][3738]I wi�cej zarobi�.
[3739][3756]Chyba si� rozumiemy?
[3757][3766]Nie bardzo.
[3767][3798]Prosz� si� nie obawia�.
[3858][3882]Uprawiacie gry hazardowe?
[3883][3897]Lubimy gry.
[3898][3924]Jak wszyscy.
[3938][3987]Dziewicze obszary kwadrantu Gamma|a� prosz� si� o zak�ady dabo.
[3988][4027]Powinni�my porozmawia�|o inwestycjach.
[4055][4082]Za jaki� czas.
[4086][4117]Poj�li�cie ju� zasady?
[4123][4144]Tak.
[4145][4162]Zakr�caj.
[4163][4196]Pierwszy raz na m�j koszt.
[4254][4277]Podw�jne zero.
[4278][4287]Szkoda.
[4288][4316]Nic straconego.
[4319][4350]Chcecie co� postawi�?
[4376][4391]Pi�kny pojemnik.
[4392][4446]Powiedzenie Ferengi m�wi: dobre|rzeczy przychodz� w ma�ych paczkach.
[4464][4476]Patyczki?
[4477][4521]Pa�eczki Klon. Bardzo|cenione w naszej kulturze.
[4524][4570]Posiadaj� wiele zastosowa�.
[4602][4633]Mam ju� do�� pa�eczek.
[4675][4684]Co to?
[4685][4722]Nektar z porzeczek alfa. Bezcenny.
[4814][4847]Dla jednych bezcenny, dla|innych bezwarto�ciowy.
[4848][4874]We� ten sok.
[4887][4903]Nie jestem zainteresowany.
[4904][4960]W takim razie|pozosta�o nam tylko to.
[5037][5066]Drinki dla go�ci.
[5150][5170]McCoullough.
[5171][5182]Kapitan McCoullough.
[5183][5232]Od sze�ciu godzin pr�buj� sobie|przypomnie� jego nazwisko.
[5238][5265]Znowu wygrali.
[5267][5307]Autor drugiej wersji|Pierwszego Kontaktu.
[5322][5354]Szkoda, �e go tu nie ma.
[5376][5396]Niemo�liwe, �eby ci�gle wygrywali.
[5397][5442]Mimo szacunku dla procedur|i kapitana mam ju� do��.
[5447][5484]Zabawiaj ich i daj mi zna�,|je�li znudz� si� dabo.
[5485][5502]Dobranoc.
[5503][5536]Nie ma w tym nic dobrego.
[5598][5623]Ko�czycie?
[5631][5661]Dopiero zacz�li�my.
[5674][5707]Dziewczyn� ju� boli r�ka.
[5724][5744]Zast�p j�.
[5745][5768]Dobrze.
[5780][5810]Briok. Sta� za ko�em.
[5953][5985]Jedno zero. Co za pech.
[6079][6095]Jeszcze nie �pisz?
[6096][6140]Przygotowywali�my z Nogiem|wirnik jonowy do szko�y.
[6141][6173]Nog jest starszy|i chodzi spa� p�niej.
[6174][6204]Pewnie robi ju�|z dziewczynami rzeczy,...
[6205][6227]..na kt�re nie jeste�|jeszcze got�w.
[6228][6263]Przygotowywali�my prac� do szko�y.
[6264][6282]Znasz swoje godziny.
[6283][6312]Przed Nogiem nie mieli�my|z tym problem�w.
[6313][6325]Mam 14 lat.
[6326][6343]Przynajmniej tu si� zgadzamy.
[6344][6365]Id� spa�.
[6366][6387]Dobrze.
[6388][6395]Jak posz�o?
[6396][6407]�wietnie.
[6408][6450]Przez sze�� godzin|jad�em fasol� Ferengi...
[6461][6498]..i patrzy�em jak reszta si� bawi.
[6590][6621]Briok. Ty szwindlarzu.
[6623][6658]Oszuka�e� mnie po raz ostatni.
[6821][6845]Siadaj.
[6897][6936]Dobra. Um�wmy si�,|�e jeste�my kwita.
[6940][6979]Zagrajcie jeszcze|raz. Na koszt firmy.
[7009][7040]Darmowa wizyta w holokabinie.
[7041][7066]Wiecie, co to jest?
[7067][7097]Macie u siebie seks?
[7137][7167]Dobrze. Zabierzcie swoje kamienie.
[7168][7191]Dorzuc� jeszcze skrzynk�|andolia�skiej brandy.
[7192][7218]Umili wam podr�.
[7219][7243]Skoro podobaj� ci si�|nasze kamienie,...
[7244][7278]..damy ci szans� zdobycia|wi�kszej ilo�ci.
[7294][7326]W nowej, uczciwej grze.
[7491][7502]Niezwyk�e.
[7503][7535]Zupe�nie nie znam tej|gry. Jak si� nazywa?
[7536][7549]Chula.
[7550][7568]Jakie s� zasady?
[7569][7597]To twoje pionki.
[7607][7642]Zaczniemy od drugiego poziomu.
[7663][7692]A nie mo�na od pierwszego?
[7693][7727]Tylko dzieci tak zaczynaj�.
[8255][8282]Sisko do wie�y.
[8285][8309]Ochrona.
[8319][8353]Komputer. Zatrzymaj program.
[8361][8389]Zako�cz program.
[8394][8418]Wyj�cie.
[8980][9009]Poziom drugi. Pod��aj do domu.
[9010][9036]Dok�d mnie sprowadzili�cie?
[9037][9065]Pod��aj do domu.
[9238][9263]Doktorze.
[9264][9298]Dzi�ki Bogu. Mia�em koszmar.
[9317][9335]Nie mog�em si� obudzi�.
[9336][9349]Wy te�?
[9350][9378]Co to za krzyki?
[9380][9403]Nigdy nie budzili�cie si� z koszmaru?
[9404][9432]To nie sen. Jeste�my go��mi Wadi.
[9433][9442]Czego chc�?
[9443][9486]Nie wiem. Falow m�wi�|co� o pod��aniu do domu.
[9508][9535]Mo�e to jaki� test?
[9536][9562]Jak labirynt dla|do�wiadczalnych szkodnik�w.
[9563][9580]Test?
[9581][9592]Wolnego.
[9593][9615]Na razie nic nam nie grozi.
[9616][9683]Mo�e dla badaczy Federacji|to zabawa, ale ja jestem Bajorank�...
[9690][9717]..i nie na to si� pisa�am.
[9719][9748]Nam te� si� to nie podoba,|ale sugeruj�,...
[9749][9773]..�eby�my poszukali drogi do domu.
[9774][9805]Komunikatory dzia�aj�?
[9809][9871]Pozostaj�c w kontakcie mo�emy si�|rozdzieli� i poszuka� wyj�cia.
[9876][9921]Sprawdzajcie otoczenie|trikorderami co dwie minuty.
[9922][9956]A je�li zawiod�, prosz�|krzycze�, doktorze.
[9957][9985]Znajdziemy pana.
[10145][10159]W czym mog� pom�c?
[10160][10178]Wie pan, �e m�j tata znikn��?
[10179][10190]Nie mo�esz go znale��?
[10191][10243]Wieczorem umawia� si� ze mn�|na rozmow�, a rano ju� go nie by�o.
[10247][10261]Zagl�da�e� do biura?
[10262][10303]Komputer twierdzi,|�e nie ma go na stacji.
[10307][10340]Id� do szko�y. Poszukam go.
[10342][10372]Szko�a zamkni�ta. Pani|O'Brian polecia�a na Ziemi�.
[10373][10392]Chcieli�my z Nogiem i�� do �luzy...
[10393][10419]..i popatrze� na bajora�skich pasa�er�w.
[10420][10451]Znaczy, na dziewczyny.
[10496][10534]Id�cie. Kiedy znajd�|twojego ojca, dam zna�.
[10535][10560]Dzi�kuj�.
[10587][10620]Komputer. Potwierd�,|�e komandora nie ma na stacji.
[10621][10627]Potwierdzam.
[10628][10645]O kt�rej si� wymeldowa�?
[10646][10666]Nie ma takiej informacji.
[10667][10681]Jakim statkiem odlecia�?
[10682][10715]Nie ma takiej informacji.
[10764][10796]Konstablu. Dzie� dobry.
[10809][10823]Gdzie major Kira?
[10824][10861]�aden ze starszych oficer�w|nie zameldowa� si� na s�u�bie.
[10862][10891]Nie s�dzi pan, �e to dziwne?
[10892][10921]Podobno przyj�cie|u Wadich trwa�o ca�� noc.
[10922][10954]Od dawna jest pan oficerem ochrony?
[10955][10969]Od sze�ciu lat.
[10970][10999]Ilu dow�dc�w pan zgubi�?
[11000][11014]Tak jak teraz?
[11015][11060]Sisko nie ma na stacji.|Starsi oficerowie zagin�li.
[11062][11090]Przeczesa� stacj�.
[11091][11111]Chc� wiedzie�, kto|ostatni ich widzia�.
[11112][11159]Skontaktuj� si� ze statkami,|kt�re odlecia�y wczoraj.
[11161][11176]I nie m�wcie do mnie Konstablu.
[11177][11208]Jestem szefem ochrony.
[11263][11300]Ostatnie zak�ady. Plansza gotowa.
[11314][11357]Ile zamierzasz zaryzykowa�|na drugim poziomie?
[11388][11422]Ile wynosi minimalna stawka?
[11452][11475]Rzucaj.
[11482][11506]Nie wyja�ni�e� mi nawet zasad.
[11507][11542]Nauczysz si� w trakcie. Rzucaj.
[11664][11689]Wygra�em?
[11691][11729]Twoje pionki spotkaj� si� z Chandr�.
[11735][11759]To dobrze, czy �le?
[11760][11785]Ani jedno i oba na raz.
[11786][11801]Nie rozumiem.
[11802][11839]W tym rzecz. Niekt�rzy|nigdy nie pojm�,...
[11840][11889]..dla innych to dziecinna zabawa.
[12306][12338]Tu Sisko. Znalaz�em co�.
[12776][12807]Wiesz, gdzie jeste�my?
[12816][12839]Gdzie jest wyj�cie?
[12840][12858]Powinni�my co� zrobi�.
[12859][12904]To pierwsze otwarte drzwi.|Sprawdz�, dok�d wiod�.
[12912][12938]Dobrze si� pani czuje?
[12939][12961]Nic mi nie b�dzie.
[12962][12978]Pole jonowe.
[12979][13008]Ona je przechodzi.
[13031][13071]Nast�puje na panele w pod�odze,|kt�re to umo�liwiaj�.
[13072][13105]Je�li widzisz, za mn� id�.
[13116][13141]Sp�jrzcie.
[13259][13278]Zrobi�em to, co ona.
[13279][13...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin