Przykładowy test - ojczyzna.pdf

(276 KB) Pobierz
9_test.p65
9. OJCZYZNA
!"##$
"#%&
!"#"
%
"'"#
( '$''
#&#%'
(#"
"&#
)%%"#
*+#"))
'"'
,#)
"+'"#
-.
-.
/%' $
(# %'&#%
!0"1#$
"
(##$
(##
%#&$
%'
"'"#
( '$''-.
,'23#4
25#6, 7
!
161112090.003.png
9. OJCZYZNA
test dziewiąty
46"$
8"9"#6#
4"$%#"%"&#
8""&6&'&:
#"
! 8""#'
"
;"&""%'" 2
<(#$%"8#-=>.
<'$'"# %?"-@==.
<4&%"+'-A@=.
! B% "-CD/.
""#$
<"#& #"""
!
%"
E%""''2
DF#
D*#
FD#
! D/#
&
B62
(6
5
5"6
!5#
'%#$
4"&
#$
B&'2
!
161112090.004.png
9. OJCZYZNA
(&(
B""#$'&"'(&%2
<-'".
<"
(&"'""
! <%#$
)
<2$&2
(""%&
+#"
B"#"
! ,##%
%
8#!4#G B,(,5
B*>>*/@
!
161112090.005.png
9. OJCZYZNA
test dziewiąty
%#$
4") '#&"#!!&
%"#$
B% G"'#%"##
%#$
B) # % !!
& (#
""#$
H%'""#!!&#(#<""0
6 "
%%#$
(0'6!!&
*+,&
;"%0:
8(##%":
,'#
'%
"'6":
#&&#):
%'6%
B#&#":
#"
H(!"!B@CA@
B?1""&
"; B@/@1@=F
!
161112090.006.png 161112090.001.png
9. OJCZYZNA
&
(B?2
8%
4#5
;E#"5
! 8%I
'&#$
%%'"#""'E$"'
"%"#$
I#"''"#?
("&#$&
B+,'B'$&'
"B?
!
161112090.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin