Test - J.polski - kl4.pdf

(352 KB) Pobierz
Microsoft Word - KLASA4ref.doc
Kazimiera Gorczyca
Anna Sławińska
język polski
sprawdziany kompetencji
dla klasy 4
zreformowanej szkoły podstawowej
Łódź 2000
213551333.002.png
Kazimiera Gorczyca Anna Sławińska
Redakcja:
Małgorzata Zawilska
Projekt okładki:
Jacek Wilk
Opracowanie graficzne i skład:
Michał Koliński
 Copyright by Piątek Trzynastego , Łódź 1999
Wszelkie prawa autorskie i wydawnicze zastrzeżone. Wszelkiego rodzaju
reprodukowanie, powielanie (łącznie z kserokopiowaniem), przenoszenie na
inne nośniki bez pisemnej zgody Wydawcy jest traktowane jako naruszenie
praw autorskich, łącznie z konsekwencjami przewidzianymi w Ustawie o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 z 23. 02. 1994 r., poz. 83).
ISBN 83-87735-50-7
PIĄTEK TRZYNASTEGO Wydawnictwo
Michał Koliński i Michał Wiercioch
90-009 Łódź, ul. Henryka Sienkiewicza 61
tel./fax (0-42) 632 78 61, tel. 0-602 34 98 02(06);
http://www.piatek13.com.pl;
e-mail: kot@piatek13.com.pl
Łódź 2000. Wydanie I.
Rzut nr (ostatnia cyfra) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Druk i oprawa:
PIĄTEK TRZYNASTEGO Drukarnia
93-345 Łódź, ul. Paradna 3
tel. 0-602 34 98 02(06);
Printed in Poland.
2
213551333.003.png
Język polski – Sprawdziany kompetencji – kl. 4
S
PIS TREŚCI
S PIS T REŚCI
3
W STĘP
4
1. T EKSTY SŁOWNE
5
I. Komunikacja językowa - nadawca, odbiorca, monolog, dialog
5
II. Komunikowanie się z otoczeniem
12
III. Opisujemy świat
15
IV. Opowiadamy
22
Literatura
27
Test 1 – „O krasnoludkach i sierotce Marysi”
27
Test 2 – „Baśnie” Andersena
30
Test 3 – „Pinokio”
34
Test 4 – „Akademia pana Kleksa”
37
Test 5 – „Tajemniczy ogród”
40
Test 6 – „Opowiadania z Doliny Muminków”
43
Test 7 – „Czerwony Kapturek”
46
Test 8 – „Kopciuszek”
47
Analiza Wierszy
48
Test 1 – „Cuda i dziwy”
48
Test 2 – „Obiecanki cacanki”
51
2. T EKSTY KULTURY
54
Test 1
54
Test 2
58
3. P ISANIE , KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE
61
Test 1 – Części mowy
61
Test 2 – Fonetyka
64
Test 3 – Pisownia nie
67
Test 4 – Ortografia
70
Test 5 – Części mowy, odmiana wyrazów
73
Test 6 – Budowa zdania
76
3
213551333.004.png
Kazimiera Gorczyca Anna Sławińska
STĘP
„Sprawdziany kompetencji” – to zestaw różnorodnych zadań z ję-
zyka polskiego dla ucznia klasy czwartej zreformowanej szkoły pod-
stawowej. Zgodnie z podstawą programową i większością zatwierdzo-
nych przez MEN programów, które wymieniono poniżej, wyróżnione
zostały trzy płaszczyzny kształcenia:
W
- czytanie tekstów słownych
- odczytywanie różnych tekstów kultury
- pisanie, kształcenie językowe
Programy nauczania prezentują indywidualne ujęcia zakresu ma-
teriału, różnorodny dobór lektur szkolnych lub też pozostawiają w tej
kwestii całkowitą dowolność. Proponowany tu zestaw testów i ćwiczeń
przede wszystkim uwzględnia tę sugestię i pozwala sprawdzić okre-
ślone umiejętności ucznia na dowolnie wybranym materiale literac-
kim. Nauczyciel wybierając program, wybierze również z niniejszego
zestawu potrzebne ćwiczenia.
Pozwalają one sprawdzić:
- stopień opanowania poszczególnych sprawności językowych,
- umiejętność doboru różnych tekstów literackich,
- samodzielność w odczytywaniu słownych i pozasłownych tekstów
kultury,
- orientację w kulturze informacyjnej.
Dobór ćwiczeń i testów pozwala na wielokrotne odwoływanie się do
nabytych już umiejętności językowych i ortograficznych oraz propo-
nowanej wiedzy, co daje większe szanse na sukces.
Autorki
Sprawdziany oparto na programach:
- DKW- 4014-151/99 M. Kasprzyk, A. Zalewska, ARKA
- DKW- 4014-45/99 J. Kowalikowa, M. Madejowa, B. Maj, T. Chabińska, NOWA ERA
- DKW- 4014-34/ 99 T. Bugajska, M. Gudro, E. Małachowska, WSiP
- DKW- 4014- 52/99 J. Bochenek, J. Zawadzka, INNOWACJE
4
213551333.005.png
Język polski – Sprawdziany kompetencji – kl. 4
TEKSTY SŁOWNE
I. KOMUNIKACJA JĘZYKOWA
NADAWCA, ODBIORCA, MONOLOG, DIALOG
1. Wracając z wakacji, zdecydowaliście się z tatą wysłać
mamie do domu część bagażu pocztą. Uzupełnij blankie-
ty wpisując informacje o nadawcy i odbiorcy, zachowaj
właściwą pisownię i kolejność zapisu imienia i nazwiska:
Nadawca:
.....................................................................................................
(imię i nazwisko)
.....................................................................................................
(ulica, nr domu, mieszkania)
.....................................................................................................
(kod pocztowy, nazwa miejscowości)
Odbiorca:
.....................................................................................................
(imię i nazwisko)
.....................................................................................................
(ulica, nr domu, mieszkania)
.....................................................................................................
(kod pocztowy, nazwa miejscowości)
5
1.
213551333.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin