DS9 - 5x17 - A Simple Investigation.txt

(24 KB) Pobierz
00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
00:00:08:Komputer.Czas.
00:00:09:18:21.
00:00:24:Mog� pom�c?
00:00:25:Tak my�l�.
00:00:27:Co robisz?
00:00:32:Gdzie to jest?
00:00:33:Co?
00:00:34:Nie wiem, czego szukacie.
00:00:37:Wiesz.
00:00:39:Tu tego nie ma.
00:00:40:To �le.
00:00:42:Czyzby�my �le trafili?
00:00:44:Na to wygl�da
00:00:45:Co za pech.
00:00:50:S�uchaj.
00:00:51:Wiemy, kim jeste�...
00:00:53:z kim si� spotykasz...
00:00:54:i co chcesz jej da�
00:00:56:Pytam ostatni raz,| gdzie to jest?
00:00:58:W porz�dku...
00:00:59:Zaprowadz� was.
00:01:01:Jednak to by� on.
00:01:10:My�la�em, �e nastawia�em na og�uszanie.
00:01:11:Huh.
00:01:12:Hmm.
00:01:13:Zobacz, co zrobi�e� z dywanem.
00:01:17:Co teraz?
00:01:18:Nie mamy czasu przeszukiwa� ca�ej stacji
00:01:20:Czekamy na kobiet�.
00:01:21:Mo�e wie gdzie to ukry�.
,00:01:26:Po co nas pan wo�a�?
00:01:30:To ten nowy holoprogram?
00:01:32:Gambit kr�lowej.
00:01:33:Przyjecha� dzi� rano.
00:01:35:Nare�cie--pa�ski przyjaciel..
00:01:36:obiecywa� go dwa miesi�ce temu.
00:01:38:Felix twierdzi�, �e warto czeka�
00:01:39:To jego najbardziej zaawansowany program.
00:01:43:Jakie dostaniemy role?
00:01:44:Ty b�dziesz Lady Wantsomore
00:01:46:Pi�kn� dam� nam�wion�...
00:01:48:do zabicia Kr�lowej.
00:01:49:Powstrzymajcie mnie.
00:01:50:A ja?
00:01:52:Odo zagra Nigela Dunlapa
00:01:54:by�ego agenta pomagaj�cego mi...
00:01:56:rozwik�a� intryg�.
00:01:58:Super.
00:01:59:Ja natychmiast-
00:02:00:Wiemy, kogo pan zagra.
00:02:02:Ale co ze mn�?
00:02:03:Pan oczywi�cie zagra Falcona
00:02:05:Falcon?Znowu?
00:02:08:Nie chce znowu by� tym z�ym.
00:02:11:Przeciesz tak dobrze to panu wychodzi.
00:02:14:Pasuje wam sobota?
00:02:16:Jasne.
00:02:17:Nie ma sprawy.
00:02:18:Odo?
00:02:21:A co mia�em zrobi�?
00:02:25:Ocali� Kr�low�.
00:02:26:Nietylko...
00:02:27:b�dzie pan je�dzi� eleganckimi brykami...
00:02:29:i chodzi� na przyj�cia.
00:02:31:Ah...
00:02:33:I skradnie dziewczyn� Falconowi.
00:02:35:Moj� dziewczyn�?
00:02:37:Um...
00:02:38:wybierzcie innego Nigela Dunlapa.
00:02:40:�artuje pan?
00:02:42:Taka pi�kno��.
00:02:46:W sobot� b�d� zaj�ty.
00:02:48:Znajdziemy inny dzie�.
00:02:50:Przepraszam.
00:02:52:Nie potrzebnie si�...
00:02:54:na to godzi�em..
00:03:00:Teraz, kto inny b�dzie musia�...
00:03:01:to zagra�.
00:03:05:Ja.
00:03:12:Ju� m�wi�am-
00:03:14:Nie chce dabo,| kabiny...
00:03:17:ani jedzenia.
00:03:19:A czy zainteresuje pani�..
00:03:21:moja kolekcja Risea�skich gobelin�w?
00:03:24:Zostaw j�?
00:03:26:Nie jest zainteresowana?
00:03:28:Tego nie wiem...
00:03:30:dop�ki nie spytam?
00:03:31:Zamiast zawraca�...
00:03:34:g�ow� klientom...
00:03:35:zajmij si� interesem?
00:03:40:Bez obawy.
00:03:41:Potrawi� si� skupia� na kilku rzeczach jednocze�nie.
00:03:45:A tego widzisz?
00:03:47:W pier�cieniu ma emiter grawitonowy.
00:03:51:I ustawia Dabo dla kumpla.
00:03:54:-Dabo!| -Dabo!
00:03:59:Jest pani spostrzegawcza.
00:04:06:Czeka pani na kogo�?
00:04:10:Na ciebie.
00:04:11:Gdzie by�e� ca�e moje �ycie?
00:04:13:S�ucham?
00:04:16:Nie to chcia�e� us�ysze�?
00:04:18:Co chwile patrzy pani na drzwi.
00:04:20:Czekam na kogo�.
00:04:23:I o to pyta�em.
00:04:26:Przepraszam.
00:04:29:My�la�am, �e masz, co innego na my�li.
00:04:33:To przez to ��kowe spojrzenie.
00:04:35:��kowe?
00:04:37:Pewnie spotyka ci� to na codzie�.
00:04:42:Nie zupe�nie.
00:04:46:Je�li zn�w kto� pani� zaniepokoi...
00:04:48:prosz� mi da� zna�.
00:04:50:Jestem szefem ochrony.
00:04:51:Moje biuro jest na przeciwko.
00:04:57:Poradz� sobie.
00:05:00:Musz� ju� i��...
00:05:03:do pracy...
00:05:06:w biurze.
00:05:08:Na przeciwko.
00:05:10:W�a�nie.
00:07:22:Sprawdza�am zawarto�� skrzyni...
00:07:24:kiedy z�apa�a....
00:07:26:mnie macka.
00:07:29:To Gagh.
00:07:30:Klingoni przywo�� je regularnie...
00:07:32:od kiedy tu stacjonuj�
00:07:33:Jak mog� to je��.
00:07:34:Hmm.
00:07:35:Co pan robi?
00:07:36:Nic.
00:07:37:Na co si� pan patrzy?
00:07:43:Niewa�ne.
00:07:45:G�upio mi.
00:07:47:Prosze mi wreszcie powiedzie�?
00:07:48:Wczoraj pewna kobieta mi...
00:07:53:�e mam...| ��kowe oczy.
00:07:56:Chce zobaczy� czy to prawda.
00:07:58:Prosze mi o niej opowiedzie�.
00:08:00:My�la�a, �e chc� j� uwie��.
00:08:03:To tylko nieporozumienie.
00:08:06:Skoro pan tak m�wi.
00:08:09:Zobaczy si� pan z ni� jeszcze?
00:08:11:Nie mam poj�cia?
00:08:13:Jest spostrzegawcza.
00:08:15:To znaczy?
00:08:16:Powinien si� pan...
00:08:20:z ni� spotka�.
00:08:39:Witaj ponownie.
00:08:41:O co chodzi?
00:08:46:Dlaczego w�amywa�a si� pani do komputera stacji.
00:08:49:M�j przyjaciel si� nie pojawi�.
00:08:51:Chcia�am sprawdzi� list� pasa�er�w
00:08:57:Mog�em j� dla pani przejrze�?
00:08:59:Kiedy si� dorasta na Finnea Jeden...
00:09:01:nieufa si� policji...
00:09:06:Uwiera pani� gniazdo komputerowe?
00:09:10:Zabezpieczenie waszego komputera...
00:09:13:wywo�a�o mocne sprz�enie.
00:09:16:Sam je projektowa�em.
00:09:19:Dobra robota.
00:09:21:Nie zd��y�am nawet...
00:09:22:przej�� kod�w.
00:09:25:O to chodzi�o.
00:09:31:Arissa...
00:09:33:co taka mi�a kobieta robi z gniazdem?
00:09:37:Nie s� nielegalne.
00:09:39:A powinny.
00:09:40:Ludzie otwieraj� dzi�ki nim...
00:09:43:cudze pliki.
00:09:44:S�ysza�am.
00:09:46:Ten Idanianin, na kt�rego pani czeka�a--
00:09:50:Tauvid Rem--
00:09:51:Po co si� spotykali�cie?
00:09:53:To prywatna sprawa.
00:09:57:Mog� do niego p�j�� i zapyta�.
00:10:00:Wola�abym nie.
00:10:04:To delikatna sytuacja.
00:10:07:S�ucham dalej.
00:10:10:Tauvid potrafi znale��...
00:10:12:ka�dego.
00:10:15:Zw�aszcza tych, kt�rzy nie chc� by� odnalezieni.
00:10:21:Pomaga mi odszuka� c�rk�.
00:10:23:Odda�am j�, kiedy si� urodzi�a 15 lat temu.
00:10:30:Mia� o niej informacj�.
00:10:37:Szukam jej od dawna.
00:10:43:Prosz� mi pozwoli�...
00:10:44:z nim pom�wi�.
00:10:49:Zaprowadz� pani� do niego.
00:10:53:P�niej zajmiemy si� reszt�.
00:10:55:Dzi�kuje.
00:11:05:Mo�e go nie ma.
00:11:07:Wed�ug dziennika jest w �rodku.
00:11:15:Ochrona.
00:11:18:Hello?
00:11:34:Nie ma go.
00:11:37:Owszem jest...
00:11:40:przynajmniej jego resztki.
00:11:49:Szcz�tki zawieraj� Idania�skie DNA.
00:11:53:Mo�emy, wi�c za�o�y�, �e to Tauvid Rem.
00:11:56:Dlaczego kto� chcia�by...
00:11:59:go zabija�?
00:12:01:Nie wiem, ale w swoim fachu...
00:12:04:trzeba mie� do czynienia
00:12:06:z r�nymi charakterami.
00:12:08:Mo�e to napad.
00:12:11:Dlaczego pani tak uwa�a?
00:12:13:Nie zauwa�y�am w kwaterze rzeczy osobistych.
00:12:16:Pana ludzie co� znale�li?
00:12:19:Nie.
00:12:22:W�tpie �eby to mia�o zwi�zek...
00:12:23:z moj� c�rk�.
00:12:26:To zale�y.
00:12:28:Mo�liwe, �e kto� nie chce �eby pani j� znalaz�a.
00:12:31:Tauvid nie dawa� mi tego...
00:12:33:do zrozumienia.
00:12:34:Kiedy rozmawiali�cie?
00:12:35:Trzy dni temu.
00:12:39:By�am tak blisko
00:12:41:A teraz musze...
00:12:42:zacz�� od nowa.
00:12:46:O ile mnie pan pu�ci.
00:12:49:Jestem przecie� oskar�ona...
00:12:50:o w�amanie do pa�skiego komputera.
00:12:55:Nie dotar�a pani...
00:12:58:do tajnych danych...
00:13:00:wi�c wycofuje zarzuty.
00:13:04:Bardzo dzi�kuje.
00:13:07:Jest pani wolna.
00:13:09:Dzi�kuje.
00:13:11:Jest pan uprzejmym m�czyzn�.
00:13:13:Mam nadzieja, �e znajdzie pani c�rk�.
00:14:10:Morn!
00:14:14:Ju� zamkni�te.
00:14:18:Wracaj do domu.
00:14:35:Skarbiec jest zamkni�ty.
00:14:38:Je�li chce pani co� przechowa�...
00:14:42:prosz� wr�ci� rano.
00:14:44:Dzi�kuj�.
00:14:46:Nie wiedzia�am, �e uruchomi�am alarm.
00:14:49:Nic podobnego.
00:14:52:Zna si� pani na rzeczy.Jednak pan mnie z�apa�.
00:14:54:Sledzi�em pani�.
00:14:57:Nie wiedzia�am.
00:14:58:Ja te� si� znam na rzeczy.
00:15:02:Znalaz�a, wi�c pani co� w schowku Tauvida?
00:15:05:Uwierzy pan, je�li powiem nie?
00:15:09:Kaza�bym pani� zrewidowa�.
00:15:12:Zapowiada si� zabawa.
00:15:14:Oszcz�dze panu czasu...
00:15:17:Nigdy nie widzia�em takiego kryszta�u.
00:15:20:Kto� umie�ci� w nim inwertor fazowy.
00:15:23:Nie �atwo b�dzie z�ama� kody.
00:15:25:Wzi�wszy pod uwag�...
00:15:27:�e to tylko dane o zaginionej dziewczynie...
00:15:29:sporo si� natrudzi�.
00:15:32:Idanianie uwielbiaj� tajemniczo��
00:15:33:Zdaj� pani sobie spraw�....
00:15:36:�e mog� pani� kaza� zbada�...
00:15:38:by potwierdzi�...
00:15:40:czy by�a pani w ci��y.
00:15:42:Ci�gle grozi mi pan rozebraniem i kontrol�.
00:15:46:Nie b�d� si� w to zag��bia�.
00:15:49:Nie ma pani c�rki?
00:15:54:Nie.
00:15:56:To pewnie pani pierwsza prawdziwa odpowiedz.
00:15:59:Nie zupe�nie.
00:16:01:O pa�skich oczach te� m�wi�am prawd�.
00:16:06:Co zawiera kryszta�?
00:16:08:Nie wiem, ale musz� si� dowiedzie�.
00:16:11:Dlaczego?
00:16:12:Inaczej zgin�
00:16:22:Prosz� zacz�� od pocz�tku.
00:16:26:Pracuj� dla m�czyzny o imieniu Draim.
00:16:28:Ah.
00:16:30:S�ysza� pan o nim.
00:16:32:Jest cz�onkiem Syndykatu Oriona.
00:16:34:Specjalizuje si�...
00:16:35:w szanta�y i wymuszaniu.
00:16:37:Co pani robi w takiej organizacji?
00:16:41:W�amuj� si� do komputer�w i kradn� dla niego dane--
00:16:45:rz�dowe,firmowe cokolwiek zechce.
00:16:49:Chyba dobrze pani p�aci.
00:16:50:Bo to niebezpieczna praca.
00:16:53:Uruchamiaj�c jakie� zabezpieczenie...
00:16:55:mo�e pani sko�czy� z pora�eniem m�zgu.
00:16:58:Czasem o tym my�l�...
00:17:00:ale nic nie poradz�
00:17:03:Od Syndykatu nie odchodzi si�....
00:17:05:bez pozwolenia.
00:17:07:A chce pani odej��?
00:17:10:Dlatego um�wi�am si� z Tauvidem.
00:17:12:Kim by�?
00:17:13:Nie wiem.
00:17:15:Po co przylecia�a pani na spotkanie?
00:17:16:Powiedzia�, �e ma informacj�--
00:17:19:kt�re uwolni� mnie...
00:17:21:od Draima.
00:17:23:Dlaczego uzna�a pani, �e m�wi prawd�?
00:17:25:Nie wiem.
00:17:26:Nie wiem nawet...
00:17:28:sk�d wiedzia�, �e chce odej��.
00:17:32:M�wi�, co to za informacje?
00:17:35:Nie.
00:17:36:Post...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin