017.Przekaz.pdf

(71 KB) Pobierz
PRZEKAZ 17
PRZEKAZ 17
SIEDEM GRUP DUCHÓW NAJWYŻSZYCH
S iedem grup Duchów Najwyższych to wszechświatowi szefowie-koordynatorzy siedmio-
segmentowej administracji wielkiego wszechświata. Chociaż wszyscy zaklasyfikowani są do
funkcjonalnej rodziny Nieskończonego Ducha, trzy następujące ich grupy zalicza się zazwyczaj
do dzieci Rajskiej Trójcy:
1. Siedem Duchów Nadrzędnych.
2. Siedmiu Najwyższych Wykonawców.
3. Duchy Zwierciadlane.
Pozostałe cztery grupy powołane zostały do bytu stwórczymi aktami Nieskończonego Ducha
albo jego towarzyszy o stwórczym statusie:
4. Pomocnicy-Wyobrażenia Zwierciadlane.
5. Siedem Duchów Orbit.
6. Stwórcze Duchy Wszechświata Lokalnego.
7. Przyboczne umysły-duchy.
Te siedem klas nazywa się na Uversie siedmioma grupami Duchów Najwyższych. Domena
ich działalności rozciąga się od osobistej obecności Siedmiu Duchów Nadrzędnych na obwodzie
wiecznej Wyspy, poprzez siedem rajskich satelitów Ducha, orbity Havony, rządy
superwszechświatów, administrację i nadzór wszechświatów lokalnych, aż do skromnej służby
przybocznych, nadawanych domenom ewolucyjnego umysłu na światach czasu i przestrzeni.
Siedem Duchów Nadrzędnych to szefowie-koordynatorzy rozległych domen
administracyjnych. W niektórych sprawach, odnoszących się do administracyjnej regulacji
zorganizowanej mocy fizycznej, energii umysłowej i nieosobowej służby duchowej, działają oni
osobiście i bezpośrednio, w innych funkcjonują przez swych różnorodnych współpracowników.
We wszystkich sprawach natury wykonawczej – w orzeczeniach, rozporządzeniach,
przystosowaniach i decyzjach zarządzających – Duchy Nadrzędne działają w osobach Siedmiu
Najwyższych Wykonawców. W centralnym wszechświecie Duchy Nadrzędne mogą działać
przez Siedem Duchów Orbit Havony; w zarządach siedmiu superwszechświatów objawiają się
one kanałem Duchów Zwierciadlanych i działają przez osoby Pradawnych Czasu, z którymi
utrzymują osobistą łączność przez Pomocników-Wyobrażenia Zwierciadlane.
Siedem Duchów Nadrzędnych nie kontaktuje się bezpośrednio i osobiście z administracją
wszechświata, poniżej sądów Pradawnych Czasu. Wasz wszechświat lokalny jest zarządzany,
jako część naszego superwszechświata, przez Ducha Nadrzędnego Orvontonu, ale jego
funkcjonowanie w stosunku do istot pochodzących z Nebadonu, jest realizowane bezpośrednio i
osobiście ukierunkowane przez Stwórczą Matkę Ducha, osiadłą na Salvingtonie, w stolicy
waszego wszechświata lokalnego.
1. SIEDMIU NAJWYŻSZYCH WYKONAWCÓW
Zarządy administracyjne Duchów Nadrzędnych zajmują siedem rajskich satelitów
Nieskończonego Ducha, krążących wokół centralnej Wyspy, pomiędzy błyszczącymi sferami
Wiecznego Syna a najbardziej wewnętrzną orbitą Havony. Te administracyjne sfery kierowane
są przez Najwyższych Wykonawców, grupę siedmiu istot utrójcowionych przez Ojca, Syna i
Ducha, zgodnie z wymogami Siedmiu Duchów Nadrzędnych, określającymi istoty tego rodzaju,
które mogą działać w charakterze ich reprezentantów we wszechświatach.
Duchy Nadrzędne są w kontakcie z różnymi sekcjami rządów superwszechświatowych,
poprzez Najwyższych Wykonawców. To właśnie Najwyżsi Wykonawcy w znacznym stopniu
decydują o podstawowych kierunkach działania, kształtujących siedem superwszechświatów. Są
oni jednolicie i bosko doskonali, ale posiadają także zróżnicowane osobowości. Nie mają
przewodniczącego; za każdym razem, gdy się spotykają, wybierają jednego spośród siebie, aby
przewodniczył wspólnej naradzie. Okresowo podróżują do Raju, aby zasiadać w radzie z
Siedmioma Duchami Nadrzędnymi.
Siedmiu Najwyższych Wykonawców funkcjonuje jako koordynatorzy administracyjni
wielkiego wszechświata; można ich nazwać radą dyrektorów, zarządzających posthavonalną
kreacją. Nie interesują ich wewnętrzne sprawy Raju, w swych ograniczonych zakresach
funkcjonowania w Havonie działają przez Siedem Duchów Orbit. Skądinąd niewiele jest
ograniczeń, gdy idzie o zakres ich nadzoru; kierują sprawami materialnymi, intelektualnymi i
duchowymi; widzą wszystko, słyszą wszystko, czują wszystko, nawet wiedzą o wszystkim, co się
dzieje w siedmiu superwszechświatach i w Havonie.
Najwyżsi Wykonawcy ani nie tworzą zasad postępowania ani też nie modyfikują procedur
postępowania we wszechświecie, interesują się tylko wdrażaniem w życie planów boskości,
szerzonych przez Siedem Duchów Nadrzędnych. Nie mieszają się też do orzecznictwa
Pradawnych Czasu w superwszechświatach, ani nie ingerują we władzę Synów Stwórcy we
wszechświatach lokalnych. Są koordynującymi administratorami, których zadaniem jest
wprowadzanie w życie wspólnych metod postępowania dla wszystkich władców, jacy są
ustanowieni w wielkim wszechświecie.
Każdy z wykonawców, oraz wszystko, co funkcjonuje na jego sferze, służy efektywnej
administracji pojedynczego superwszechświata. Pierwszy Najwyższy Wykonawca, działający na
pierwszej sferze wykonawczej, zajmuje się wyłącznie sprawami pierwszego superwszechświata i
tak dalej, aż do Siódmego Najwyższego Wykonawcy, który działa z siódmego rajskiego satelity
Ducha i poświęca swe energie prowadzeniu siódmego superwszechświata. Ta siódma sfera
nazywa się Orvonton, ponieważ rajskie satelity Ducha mają takie same nazwy, jak
odpowiadające im superwszechświaty; faktycznie superwszechświaty zostały nazwane według
nich.
Na sferze wykonawczej siódmego superwszechświata, liczba personelu, który zajmuje się
prawidłowym prowadzeniem spraw Orvontonu, przekracza ludzkie pojmowanie i obejmuje
praktycznie każdą klasę niebiańskich istot inteligentnych. Wszystkie wszechświatowe
transporty, związane z przemieszczaniem osobowości (za wyjątkiem Natchnionych Duchów
Trójcy i Dostrajaczy Myśli), przechodzą przez jeden z tych siedmiu światów wykonawczych,
gdy podróżują przez wszechświat do Raju i z Raju; tutaj są również prowadzone centralne
rejestry wszystkich osobowości stworzonych przez Trzecie Źródło i Centrum, działających w
superwszechświatach. Systemy zapisów materialnych, morontialnych i duchowych, jakie się
prowadzi na jednym z takich światów wykonawczych Ducha, zadziwiają nawet istotę mojej
klasy.
Bezpośrednimi podwładnymi Najwyższych Wykonawców są zasadniczo utrójcowieni
synowie osobowości Raju-Havony oraz utrójcowione potomstwo gloryfikowanych
śmiertelników, absolwentów epokowego szkolenia w systemie wznoszenia się w czasie i
przestrzeni. Ci utrójcowieni synowie wyznaczani są do służby z Najwyższymi Wykonawcami
przez szefa Najwyższej Rady Rajskiego Korpusu Finalizmu.
Każdy Najwyższy Wykonawca ma dwa zespoły doradcze. W zarządzie każdego
superwszechświata dzieci Nieskończonego Ducha wybierają ze swoich szeregów przedstawicieli,
aby służyli tysiąc lat w pierwszym zespole doradczym swojego Najwyższego Wykonawcy.
Wszystkimi sprawami, dotyczącymi wznoszących się śmiertelników czasu, zajmuje się drugi
zespół składający się ze śmiertelników, którzy dotarli do Raju, jak również z utrójcowionych
synów gloryfikowanych śmiertelników; ciało to jest wybierane przez doskonalące się i
wznoszące się istoty, które chwilowo mieszkają w stolicach siedmiu superwszechświatów.
Szefowie wszystkich innych zadań mianowani są przez Najwyższych Wykonawców.
Od czasu do czasu, na rajskich satelitach Ducha odbywa się wielkie zgromadzenie.
Przydzieleni do tych światów utrójcowieni synowie, razem z tymi, którzy w trakcie wznoszenia
się dotarli do Raju, gromadzą się wraz z osobowościami duchowymi Trzeciego Źródła i
Centrum na spotkaniu, poświęconym trudnościom i tryumfom na drodze wznoszenia się.
Takim braterskim zgromadzeniom zawsze przewodniczą Najwyżsi Wykonawcy.
Raz na tysiąc rajskich lat, Siedmiu Najwyższych Wykonawców opuszcza swe miejsca, z
których sprawują władzę i idą do Raju, gdzie prowadzą milenijne zgromadzenie dla
inteligentnych zastępów z całego stworzenia, w duchu powszechnej serdeczności i życzliwości.
Taka doniosła uroczystość odbywa się bezpośrednio w obecności Majestonu, szefa wszystkich
grup duchów zwierciadlanych. Dlatego też Wykonawcy mogą się kontaktować równocześnie ze
wszystkimi swoimi współpracownikami w wielkim wszechświecie, dzięki unikalnemu działaniu
wszechświatowego odzwierciedlania.
2. MAJESTON – SZEF ODZWIERCIEDLANIA
Zwierciadlane Duchy mają boskie pochodzenie – od Trójcy. Istnieje pięćdziesiąt tych
unikalnych i w pewnym sensie tajemniczych istot. Siedem tych niezwykłych osobowości było
stwarzane równocześnie a każdy z takich stwórczych aktów był rezultatem połączenia Rajskiej
Trójcy i jednego z Siedmiu Duchów Nadrzędnych.
Te doniosłe sprawy, które miały miejsce o świcie czasu, obrazują pierwsze próby działania z
Rajską Trójcą, w charakterze współstwórców, Najwyższych Osobowości Stwórczych,
reprezentowanych przez Duchy Nadrzędne. Związek mocy stwórczej Najwyższych Stwórców ze
stwórczymi potencjałami Trójcy jest źródłem aktualności bytu Istoty Najwyższej. Dlatego też,
kiedy cykl kreacji zwierciadlanej się dopełnił, kiedy każdy z Siedmiu Duchów Nadrzędnych
znalazł doskonałą, stwórczą synchronizację z Rajską Trójcą, kiedy czterdziesty dziewiąty Duch
Zwierciadlany został uosobiony, wtedy nastąpiła nowa i rozległa reakcja w Bóstwie-Absolucie,
dająca nowe prerogatywy osobowości Istocie Najwyższej i osiągnęła swą kulminację w
uosobieniu Majestonu, który jest szefem odzwierciedlania i rajskim centrum wszelkiej
działalności czterdziestu dziewięciu Duchów Zwierciadlanych oraz ich współpracowników, w
całym wszechświecie wszechświatów.
Majeston jest prawdziwą osobą, osobowym i niezawodnym centrum fenomenu
odzwierciedlania, działającego we wszystkich siedmiu superwszechświatach czasu i przestrzeni.
Posiada on swój stały, rajski zarząd w pobliżu centrum wszystkich rzeczy, w miejscu spotkań
Siedmiu Duchów Nadrzędnych. Zajmuje się on wyłącznie koordynacją i utrzymywaniem służby
odzwierciedlania w rozległej kreacji; nie angażuje się w administrowanie sprawami
wszechświata.
W naszym katalogu osobowości rajskich nie ma Majestonu, gdyż jest on jedyną istniejącą
osobowością boskości, stworzoną przez Istotę Najwyższą, w funkcjonalnym związku z
Bóstwem-Absolutem. Jest on osobą, ale interesuje się wyłącznie i najwyraźniej automatycznie
jednym tylko stadium struktury wszechświata; nie działa teraz w żadnym osobowym
charakterze w odniesieniu do innych (niezwierciadlanych) klas osobowości wszechświata.
Stworzenie Majestonu oznacza pierwszy, najwyższy akt stwórczy Istoty Najwyższej. Ta chęć
działania miała wolicjonalny charakter u Istoty Najwyższej, ale zdumiewająca reakcja Bóstwa-
Absolutu nie była przewidywalna. Nigdy, od czasu pojawienia się Havony w wieczności,
wszechświat nie widział tak wielkiego aktu stwórczego, rezultatu tak gigantycznego i rozległego
zgrania mocy i koordynacji funkcjonalnych działań ducha. Reakcja Bóstwa na stwórczą wolę
Istoty Najwyższej i jej pomocników w znacznej mierze przekraczała ich docelowe zamiary i
znacznie przewyższała ich przewidywania.
Z wielkim szacunkiem rozważamy możliwości przyszłych epok, kiedy to Najwyższy i
Ostateczny mogą osiągnąć poziomy boskości i wznieść się ku nowym domenom działania
osobowości, na których może nastąpić deifikacja jeszcze innych, niespodziewanych i
przechodzących najśmielsze oczekiwania istot, które będą miały niewyobrażalne możliwości
szerokiej koordynacji wszechświata. Wydaje się, że nie istnieją ograniczenia potencjału reakcji
Bóstwa-Absolutu, na takie ujednolicenie związków między Bóstwem empirycznym a
egzystencjalną Rajską Trójcą.
3. DUCHY ZWIERCIADLANE
Czterdzieści dziewięć Duchów Zwierciadlanych pochodzi od Trójcy, ale każdy z siedmiu
stwórczych aktów, związanych z ich powstaniem, dawał w rezultacie rodzaj istot
przypominających cechami charakterystycznymi jednego z ich rodziców – Ducha Nadrzędnego.
W ten sposób odwzorowują one natury i charaktery siedmiu możliwych kombinacji związków
cech boskości, charakterystycznych dla Bóstwa Ojca Uniwersalnego, Wiecznego Syna i
Nieskończonego Ducha. Z tego również powodu należy mieć siedem takich Duchów
Zwierciadlanych w zarządzie każdego superwszechświata. Potrzebny jest każdy z tych siedmiu
typów, ażeby móc doskonale odzwierciedlać wszystkie stadia każdego możliwego przejawu
trzech Rajskich Bóstw, jako że zjawisko takie może wystąpić w dowolnej części siedmiu
superwszechświatów. Dlatego też przydzielono po jednym z każdego typu Duchów
Zwierciadlanych, do służby w każdym superwszechświecie. Grupy, złożone z siedmiu różnych
Duchów Zwierciadlanych, utrzymują swe zarządy w stolicach superwszechświatów, w
zogniskowaniu odzwierciedlania każdej domeny, które nie jest identyczne z punktem
biegunowości duchowej.
Duchy Zwierciadlane posiadają imiona, jednak nie są one objawione światom w przestrzeni.
Odnoszą się one do natury i charakteru tych istot i są częścią jednej z siedmiu
wszechświatowych tajemnic istniejących na tajemniczych sferach Raju.
Właściwość odzwierciedlania, fenomen poziomów umysłu Wspólnego Aktywizatora, Istoty
Najwyższej i Duchów Nadrzędnych, mogą odbierać wszystkie istoty zainteresowane w
funkcjonowaniu tego, rozległego systemu przekazywania informacji we wszechświecie. I tutaj
jest wielka tajemnica: żaden z Duchów Nadrzędnych ani też Rajskie Bóstwa, pojedynczo czy
razem, nie wykazują zdolności skoordynowanego, wszechświatowego odzwierciedlania, tak jak
się przejawia ono w czterdziestu dziewięciu osobowościach łącznikowych Majestonu, a przecież
te Bóstwa i Duchy są stwórcami wszystkich owych, wspaniale wyposażonych istot. Boska
dziedziczność pozwala czasem odkryć pewne cechy u istot stworzonych, których nie widzi się u
Stwórcy.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin