005.Przekaz.pdf

(75 KB) Pobierz
PRZEKAZ 5
PRZEKAZ 5
STOSUNEK BOGA DO JEDNOSTKI
J eśli skończony umysł ludzki nie potrafi zrozumieć, jak może tak wielki i tak majestatyczny Bóg,
jakim jest Ojciec Uniwersalny, zstąpić ze swojego wiecznego miejsca zamieszkania w
nieskończonej doskonałości, aby się bratać z pojedynczą istotą ludzką, w takim razie musi ten
skończony intelekt oprzeć swą pewność wspólnoty z Bogiem na prawdzie, która wynika z faktu,
że rzeczywisty fragment żywego Boga mieszka w intelekcie każdego, umysłowo normalnego i
moralnie świadomego śmiertelnika Urantii. Zamieszkujące ludzi Dostrajacze Myśli są częścią
wiecznego Bóstwa Rajskiego Ojca. Aby znaleźć Boga i próbować wejść z nim w duchową
komunię, człowiek nie musi wychodzić poza swoje własne, wewnętrzne doświadczenie duszy,
rozważającej taką duchową rzeczywistość.
Bóg podzielił nieskończoność swej wiecznej natury pomiędzy egzystencjalne rzeczywistości
sześciu absolutnych partnerów, ale może on zawsze skontaktować się bezpośrednio, osobiście, z
jakąkolwiek częścią, stadium czy rodzajem stworzenia, za pomocą swych przedosobowych
fragmentów. Wieczny Bóg zastrzegł także sobie przywilej nadawania osobowości boskim
Stwórcom i żywym istotom z wszechświata wszechświatów i dodatkowo zastrzegł sobie
przywilej utrzymywania bezpośredniego, rodzicielskiego kontaktu poprzez obwód osobowości,
ze wszystkimi tymi, osobowymi istotami.
1. DOSTĘP DO BOGA
To, że skończona istota nie może dostąpić nieskończonego Ojca, nie jest wynikiem
izolacjonizmu Ojca a tylko skończoności i ograniczeń materialnych istot stworzonych. Trudny
jest do pojęcia ogrom zróżnicowania duchowego, jaki występuje pomiędzy najwyższą
osobowością istniejącą we wszechświecie a niższą grupę stworzonych istot inteligentnych.
Gdyby można było przenieść niższe klasy stworzonych istot inteligentnych wprost przed oblicze
samego Ojca, nie wiedziałyby one, że się tam znalazły. Byłyby one po prostu tak samo niepomne
obecności Ojca Uniwersalnego, jak są teraz, tutaj gdzie się znajdują. Człowiek śmiertelny musi
przebyć bardzo długą drogę, zanim będzie mógł sensownie i w ramach swych możliwości, prosić
o bezpieczne przewodnictwo do rajskiej obecności Ojca Uniwersalnego. Człowiek musi być
wiele razy transponowany duchowo, zanim będzie mógł dostać się na ten poziom, który da mu
przenikliwość duchową, umożliwiającą zobaczenie przynajmniej jednego z Siedmiu Duchów
Nadrzędnych.
Nasz Ojciec nie ukrywa się, nie przebywa w odosobnieniu, gdyż tak sobie upodobał.
Uaktywnił on zasoby Boskiej mądrości i nie ustaje nigdy w wysiłkach objawienia siebie dzieciom
ze swoich wszechświatowych domen. Z majestatem jego miłości wiąże się nieskończone
dostojeństwo i niewyrażalna wielkoduszność, które sprawiają, że pragnie on przebywać z każdą
stworzoną istotą, która może go zrozumieć, kochać albo dostąpić; dlatego też właściwe wam
ograniczenia nieodłącznie są związane z waszą skończoną osobowością i materialną egzystencją
i określają one czas, miejsce i okoliczności, pozwalające wam dotrzeć do celu drogi waszego
wznoszenia się, aby stanąć w obliczu Ojca, w centrum wszystkich rzeczy.
Chociaż z dotarciem przed rajskie oblicze Ojca musicie poczekać, aż osiągniecie najwyższe,
skończone poziomy rozwoju duchowego, możecie cieszyć się świadomością zawsze istniejącej
możliwości natychmiastowej komunii z obdarzającym was duchem Ojca, tak blisko związanym
z waszą wewnętrzną duszą i waszym uduchowiającym się jestestwem.
Śmiertelnicy ze sfer czasu i przestrzeni mogą być bardzo różnorodni w swych naturalnych
zdolnościach i wyposażeniu intelektualnym, mogą korzystać z otoczenia wyjątkowo korzystnego
dla rozwoju społecznego i postępu moralnego, względnie mogą cierpieć z powodu braku
nieomal wszystkich ludzkich środków wspomagających kulturę i ewentualny rozwój kunsztów
cywilizacji; tym niemniej możliwości rozwoju duchowego, na drodze wznoszenia się, są równe
dla wszystkich. Progresywne poziomy wnikliwości duchowej i kosmicznych znaczeń są osiągane
zupełnie niezależnie od wszelkich takich, społeczno-moralnych zróżnicowań, występujących w
rozmaitych środowiskach materialnych na światach ewolucyjnych.
Chociaż śmiertelnicy z Urantii mogą być zróżnicowani w swych intelektualnych, społecznych,
ekonomicznych a nawet moralnych możliwościach i talentach, należy pamiętać, że ich duchowe
wyposażenie jest jednolite i niepowtarzalne. Wszyscy oni korzystają z tej samej, Boskiej
obecności daru Ojca i wszyscy są jednakowo uprzywilejowani w swych dążeniach do bliskiej,
osobistej komunii z tym, zamieszkującym ich duchem, pochodzącym od Boga i wszyscy na
równi mogą zechcieć uznać jednorodne, duchowe przewodnictwo owych nieodgadnionych
Monitorów.
Jeśli motywacje człowieka śmiertelnego są szczere i duchowe, jeśli poświęca się on bez
zastrzeżeń czynieniu Ojcowskiej woli, wówczas, skoro jest on tak oczywiście i tak odpowiednio
wyposażony duchowo przez zamieszkującego go Boskiego Dostrajacza, nie może on nie
urzeczywistnić, w swym indywidualnym doświadczeniu, wzniosłej świadomości tak poznania
Boga jak i Boskiej rękojmi wiecznego trwania, po to, żeby znaleźć Boga przez stopniowe, coraz
większe upodabnianie się do niego.
Człowiek jest zamieszkały duchowo przez Dostrajacza Myśli, który przeżywa ludzką śmierć.
Jeśli ludzki umysł ma szczere i duchowe motywacje, jeśli dusza takiego człowieka pragnie
poznać Boga i stać się jemu podobną, naprawdę pragnie czynić Ojcowską wolę, nie istnieje ani
negatywny wpływ, mogący mu to zabrać, ani pozytywna siła ewentualnej ingerencji, która
mogłaby przeszkodzić takiej bosko motywowanej duszy bezpiecznie wznieść się do bram Raju.
Ojciec chce, żeby wszyscy stworzeni znaleźli z nim osobistą komunię. Ma on w Raju miejsce
na przyjęcie wszystkich tych, których status wiecznego życia i duchowa natura pozwalają tam
dotrzeć. Wyjaśnijcie zatem w waszej filozofii raz i na zawsze: Bóg jest przystępny, Ojciec jest
osiągalny, droga jest otwarta dla każdego z was i dla nas wszystkich; wszystkie siły Boskiej
miłości, drogi i środki Boskiej administracji, są powiązane w swych staraniach, aby ułatwić
pójście naprzód każdemu wartościowemu rozumowi z każdego wszechświata w kierunku
rajskiej obecności Ojca Uniwersalnego.
To, że bardzo dużo czasu potrzeba na dotarcie do Boga, nie czyni mniej rzeczywistą ani
obecności ani osobowości Nieskończonego. Wasze wznoszenie się jest częścią obiegu siedmiu
superwszechświatów i chociaż krążycie dookoła niezliczoną ilość razy, możecie się spodziewać,
że w duchu i statusie zawsze krążycie do wewnątrz. Możecie liczyć na to, że będziecie
transponowani ze sfery do sfery, z orbit zewnętrznych wciąż bliżej wewnętrznego centrum i bez
wątpienia pewnego dnia staniecie w Boskiej i centralnej obecności i ujrzycie jego, metaforycznie
mówiąc, twarzą w twarz. Jest to kwestia osiągnięcia aktualnych i literalnie duchowych
poziomów; i te duchowe poziomy są osiągalne przez każdą istotę, zamieszkałą przez
Nieodgadnionego Monitora, istotę, która zespala się potem na wieczność z tym Dostrajaczem
Myśli.
Ojciec nie ukrywa się duchowo, ale bardzo wiele jego istot schowało się daleko, we mgle
swych własnych, rozmyślnych decyzji i tymczasowo odgrodziło się od komunii z jego duchem
oraz duchem jego Syna, wybierając swe własne, przewrotne drogi i ulegając zbytniej pewności
siebie, powstałej w ich własnych, nietolerancyjnych umysłach i nieduchowych naturach.
Śmiertelny człowiek może zbliżać się do Boga i wielokrotnie może nie zechcieć czynić Boskiej
woli, tak długo, jak pozostaje w nim możliwość wyboru. Ludzki los nie jest ostatecznie
przypieczętowany, dopóki człowiek nie straci możliwości wyboru woli Ojca. Ojcowskie serce
nigdy się nie zamyka na potrzeby i na prośby jego dzieci. To tylko jego potomstwo zamyka swe
serca na zawsze dla przyciągającej mocy Ojca, kiedy ostatecznie i na zawsze traci chęć czynienia
jego Boskiej woli – poznania go i bycia jemu podobnym. Tak samo ludzkie, wieczne
przeznaczenie jest zapewnione, kiedy zespolenie z Dostrajaczem obwieszcza wszechświatu, że
taki wznoszący się człowiek poczynił ostateczną i nieodwołalną decyzję, żeby żyć wolą Ojca.
Wielki Bóg kontaktuje się bezpośrednio ze śmiertelnym człowiekiem i daje mu część swej
nieskończonej, wiecznej i niepojętej jaźni, aby żyła i mieszkała w nim. Bóg zaczął swą wieczną
przygodę z człowiekiem. Jeśli poddacie się prowadzeniu przez siły duchowe, istniejące w was i
wokół was, nie możecie nie osiągnąć wysokiego przeznaczenia, ustanowionego przez
kochającego Boga jako wszechświatowy cel dla jego wznoszących się istot, z ewolucyjnych
światów przestrzeni.
2. BOSKA OBECNOŚĆ
Fizyczna obecność Nieskończonego jest rzeczywistością wszechświata materialnego.
Umysłowa obecność Bóstwa musi być determinowana głębią indywidualnego doświadczenia
intelektualnego i ewolucyjnym poziomem osobowości. Duchowa obecność Boskości musi być z
konieczności zróżnicowana we wszechświecie. Jest ona określona cechami chłonności duchowej
i stopniem, w jakim wola istoty poświęca się czynieniu woli Bożej.
Bóg żyje w każdym jego synu, zrodzonym z ducha. Rajscy Synowie zawsze mogą stanąć przed
obliczem Boga, po „prawicy Ojca”, a wszystkie stworzone osobowości mają dostęp do „łona
Ojca”. Odnosi się to do styczności z obwodem osobowości, kiedykolwiek, gdziekolwiek i
jakkolwiek występującej, albo skądinąd wymaga to osiągnięcia osobistego, samoświadomego
kontaktu i komunii z Ojcem Uniwersalnym, czy to w jego centralnym miejscu pobytu, czy w
jakimś innym określonym miejscu, jak na jednej z siedmiu świętych sfer Raju.
Tym niemniej Boskiej obecności nie można odkryć nigdzie w przyrodzie, czy nawet w życiu
rozpoznających Boga śmiertelników, tak dokładnie i tak oczywiście, jak to widać w waszych
wysiłkach wejścia w komunię z zamieszkującym was Nieodgadnionym Monitorem – Rajskim
Dostrajaczem Myśli. Cóż to za błąd marzyć o Bogu daleko w niebie, gdy duch Ojca
Uniwersalnego żyje w waszym własnym umyśle!
Możecie mieć nadzieję dzięki temu fragmentowi Boga, który was zamieszkuje, że w miarę
postępów w zestrajaniu się z duchowym przewodnictwem Dostrajacza, pełniej zaczniecie
dostrzegać obecność i przeobrażającą moc tych pozostałych duchowych wpływów, które was
otaczają i oddziałują z wami, ale nie funkcjonują jako nierozdzielna część was samych. To, że nie
jesteście intelektualnie świadomi bliskiego i intymnego kontaktu z zamieszkującym was
Dostrajaczem, w żaden sposób nie zaprzecza istnieniu tego wzniosłego doświadczenia. Dowód
zbratania się z Boskim Dostrajaczem daje wyłącznie natura oraz ilość owoców ducha, jakie
indywidualny wierzący zbiera w swoim doświadczeniu życiowym. „Po owocach ich poznacie
ich”.
Bardzo jest trudno słabo uduchowionemu, materialnemu umysłowi śmiertelnego człowieka,
uświadomić sobie wyraźnie duchowe działanie takich Boskich bytów, jak Rajskie Dostrajacze.
Kiedy dusza – łączny wytwór umysłu i Dostrajacza – zacznie istnieć coraz wyraźniej, wtedy
kształtuje się nowe stadium świadomości duchowej, zdolne doświadczać obecność i
rozpoznawać duchowe przewodnictwo oraz inne, nadmaterialne funkcje Nieodgadnionych
Monitorów.
Kompletne doświadczenie komunii z Dostrajaczem zawiera w sobie status moralny,
motywację umysłową i doświadczenie duchowe. Uświadomienie sobie tego osiągnięcia
ogranicza się głównie, choć nie wyłącznie, do sfer świadomości duszy, później jednak
przychodzą dowody w postaci licznych owoców ducha, pojawiających się życiu wszystkich tych,
którzy kontaktują się z duchem wewnętrznym.
3. PRAWDZIWE CZCZENIE
Choć z wszechświatowego punktu widzenia Rajskie Bóstwa są jak jedno, w związkach
duchowych z takimi istotami, jakie zamieszkują Urantię, są to również trzy odmienne i odrębne
osoby. Istnieje różnica pomiędzy Bóstwami, gdy idzie o siłę ich osobistej ekspresji, komunii i
innych bliskich związków. W najwyższym sensie czcimy Ojca Uniwersalnego i tylko jego. W
rzeczywistości możemy czcić i czcimy Ojca, tak jak objawia się on w jego Synach Stwórcy, ale
tylko Ojciec jest tym, którego się czci i adoruje, pośrednio czy bezpośrednio.
Wszelkiego rodzaju prośby należą do domeny Wiecznego Syna oraz duchowej organizacji
Syna. Modlitwy, cała formalna łączność, wszystko za wyjątkiem adoracji i czczenia Ojca
Uniwersalnego, należy do tych spraw, którymi zajmuje się wszechświat lokalny; normalnie nie
wybiegają one poza jurysdykcję Syna Stwórcy. Jednak czczenie bez wątpienia objęte jest
obwodem i przekazywane osobie Stwórcy, poprzez funkcjonowanie osobowego obwodu Ojca.
Dodatkowo wierzymy, że odnotowanie hołdu, jaki składa istota zamieszkała przez Dostrajacza,
jest łatwiejsze dzięki tej właśnie, duchowej obecności Ojca. Istnieje sporo dowodów
uzasadniających takie mniemanie a wiem, że wszystkie rodzaje fragmentów Ojca mają
możliwość rejestrowania adoracji, czynionych w dobrej wierze przez osoby im podległe, adoracji
mile widzianych przed obliczem Ojca Uniwersalnego. Dostrajacze wykorzystują również bez
wątpienia bezpośrednie, przedosobowe kanały komunikacji z Bogiem a potrafią one tak samo
korzystać z obwodów grawitacji duchowej Wiecznego Syna.
Czczenie istnieje tylko dla czczenia; modlitwa zawiera element korzyści dla siebie albo dla
innej istoty i to jest wielka różnica pomiędzy czczeniem a modlitwą. W prawdziwym czczeniu
zupełnie nie ma prośby we własnym imieniu, czy też innego czynnika osobistego
zainteresowania; po prostu czcimy Boga za to, że jest takim, jakim go pojmujemy. Czczenie nie
pyta o nic i nie chce niczego dla czczącego. Nie czcimy Ojca dlatego, że możemy coś zyskać z
takiej weneracji; składamy wyrazy oddania i angażujemy się w takie czczenie, uważając to za
naturalną, spontaniczną reakcję, w uznaniu niezrównanej osobowości Ojca i ze względu na jego
przemiłą naturę oraz godne podziwu atrybuty.
Kiedy element własnej korzyści wtrąci się w czczenie, natychmiast oddanie przekształca się z
czczenia w modlitwę i stosowniej powinna być ona kierowana do osoby Wiecznego Syna czy też
Syna Stwórcy. Jednak w praktycznym doświadczeniu religijnym nie istnieje przyczyna, dla
której modlitwa nie miałaby być adresowana do Boga Ojca, jako część prawdziwego czczenia.
Kiedy trudzicie się praktycznymi sprawami życia codziennego, znajdujecie się pod opieką
osobowości duchowych, pochodzących od Trzeciego Źródła i Centrum; współpracujecie z
przedstawicielami Wspólnego Aktywizatora. Działa to tak: czcicie Boga; modlicie się do Syna i
jednoczycie się z nim duchowo; wypracowujecie szczegóły waszego ziemskiego bytu w
powiązaniu z inteligentnymi istotami Nieskończonego Ducha, działającymi na waszym świecie i
na obszarze waszego wszechświata.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin