Steiner Rudolf - Misteria Wschodu i chrześcijaństwa.pdf

(3053 KB) Pobierz
929246042.006.png
Rudolf Steiner
MISTERIA WSCHODU
I CHRZEŚCIJAŃSTWA
WYDAWNICTWO GENESIS
Gdynia 2002
Rudolf Steiner: „Misteria Wschodu i chrześcijaństwa"
Wykłady wygłoszone od 3 do7 lutego 1913 r. w Berlinie
(tom GA 144 w katalogu Dzieł Zebranych Rudolfa Steinera)
Niniejsze wydanie jest zgodne z oryginałem niemieckim:
Mysterien des Morgenlandes und des Christentums wyda­
nym w 1985 roku w wydawnictwie Rudolf Steiner Verlag w
Dornach/ Szwajcaria.
© 1985 by Rudolf Steiner Nachlaßverwaltung,
Dörnach/Schweiz
Tłumaczenie: Ewa Waśniewska
Redakcja: Michał Waśniewski
Ilustracja na okładce: Ninetta Sombart
Copyright O for the Polish edition by
Wydawnictwo GENESIS, Gdynia 2002
ISBN 83-86132-36-1
Wydawnictwo GENESIS
internet: www.genesis.al.pl
tel/fax:058-6201650
Druk: Drukarnia A PR A, Bydgoszcz
929246042.007.png
 
SPIS TREŚCI
Przedmowa do pierwszego wydania z 1932 r. ...
11
Pewne stopnie wtajemniczenia są wspólne we
wszystkich misteriach, niezależnie od tego, czy mó­
wimy o misteriach Wschodu, czy o misteriach Za­
chodu. Dlatego też dla wszystkich misteriów ma sens
pewne określenie, które można by ująć mniej więcej tak:
„Każda dusza, która chce osiągnąć pewien stopień ini­
cjacji, pewien stopień istoty misteriów, musi doświad­
czyć tego, co można nazwać spotkaniem z przeżyciem
śmierci. Drugą rzeczą, której każda dusza musi w
jakiejś mierze doświadczyć, jest przejście przez świat
elementarny. Trzecią rzeczą jest to, co w egipskich i
innych misteriach nazywało się widzeniem słońca o
północy, a jeszcze dalszą rzeczą jest to, co nazywa się
spotkaniem z wyższymi i niższymi bóstwami. Przeżycia
te musi przejść niejako każdy, kto dochodzi do określo­
nego stopnia wtajemniczenia.
Wykład I, Berlin, 3 luty 1913
15
Istota misteriów w powiązaniu z duchowym życiem
ludzkości. Konieczność wzmocnienia i przemiany
sił duszy przy wtajemniczeniu w dzisiejszych cza­
sach. Pierwszy stopień wtajemniczenia: przeżycie
śmierci; drugi stopień wtajemniczenia: przejście
przez świat elementarny.
Wykład II, 4 luty 1913
33
Wzmocnienie sił duszy jako warunek wstępny do
wejścia w wyższe światy. Wzajemne przenikanie się
praw natury i praw moralnych w duchowym świecie.
Spotkanie z duszami zmarłych. Pośmiertne skutki
wygodnictwa oraz braku sumienia w czasie życia
ziemskiego. Trzeci stopień wtajemniczenia: patrze­
nie na słońce o północy. Ponadzmysłowe przeżycie
świata roślin i jego związku ze słońcem i gwiazdami.
R.Steiner
Wykładlll, 5 luty 1913
49
Dalsze stopnie wznoszenia się w duchowe światy.
Spotkanie z wyższymi i niższymi bóstwami. Bo­
lesne przeżycia duszy. Wtajemniczenie w dawnych
misteriach. Poznanie poprzez misterium Zaratustry
duchowych jestestw, pracujących nad budową fizy­
cznej i eterycznej osłony człowieka. Wtajemniczenie
929246042.008.png 929246042.001.png 929246042.002.png
Zaratustry i wtajemniczenie Hermesa. Wcześniejsze
i późniejsze misteria egipskie. Izyda i Ozyrys. Prze­
jęcie tajemnicy Ozyrysa przez Mojżesza. Harmonia
sfer i Słowo świata. Zamilknięcie Słowa świata.
Uczucie opuszczenia i osamotnienia powstające u
wtajemniczonych w późnym okresie misteriów egi­
pskich.
Uwagi na temat publikacji
wykładów Rudolfa Steinera
Podstawę zorientowanej antropozoficznie wiedzy du­
chowej tworzą napisane i opublikowane dzieła Rudolfa
Steinera (1861-1925). Poza wydaniem książek wygłosił on
w latach 1900-1924 też liczne wykłady i kursy. Zarówno
takie, które były ogólnie dostępne, jak również wykłady i
kursy jedynie dla członków towarzystwa teozoficznego, a
później antropozoficznego. On sam nie chciał początkowo,
aby jego swobodnie wygłaszane wykłady były zapisywa­
ne, gdyż zaplanowane one były jako szczególne przekazy
ustne, nie przeznaczone do druku. Gdy jednak stopniowo
rozpowszechniane były niepełne i zawierające błędy notat­
ki słuchaczy, zdecydował się na uregulowanie spraw zwią­
zanych z ich wydaniem. Zadanie to powierzył Marii Steiner
von Sievers. Zobowiązał ją do uzgadniania stenogramów,
do zarządzania wszelkimi zapiskami oraz zapewnienia wy­
maganej przejrzystości wydawanych tekstów. Ponieważ
Rudolf Steiner - ze względu na brak czasu - jedynie w
niewielu wypadkach mógł osobiście korygować teksty, więc
wszystkie publikacje jego wykładów musiały zawierać na­
stępujące zastrzeżenia: Należy się liczyć z tym, że w tych nie
przeglądanych przeze mnie pismach mogą znajdować się
błędy.
Odnośnie zależności między wykładami wygłaszanymi
wyłącznie dla członków towarzystwa, które początkowo by­
ły dostępne jedynie jako poufne manuskrypty, a jego ogól­
nie dostępnymi pismami, wypowiedział się Rudolf Steiner
w swojej autobiografii Mein Lebensgang (35 rozdział) 1 .
Wykład IV, 7 luty 1913
66
Ponowne wyłonienie się istoty misteriów Wschodu
i tajemnic misteriów w kulturze duszy odczuwają­
cej. Misterium świętego Graala. Król Artur, rycerze
Okrągłego Stołu i Ginevra jako odbicie Zwierzyńca,
słońca i księżyca. Powtórzenie tajemnicy duszy ro­
zumowej w misterium świętego Graala. Wrogowie
świętego Graala - Klingsor i Iblis. Podwójna natu­
ra współczesnego człowieka: Parsifal i Amfortas.
Przezwyciężenie tępoty i zwątpienia w nowych mis­
teriach.
Przypisy
89
Uwagi Rudolfa Steinera o druku jego wykładów . . 91
Uwagi wydawcy
94
Rudolf Steiner - kalendarium
96
9
929246042.003.png 929246042.004.png 929246042.005.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin