Rozkaz 13 - Hellfire.txt

(5 KB) Pobierz
00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
00:00:12: -----AKUMA FANSUBS-----|
00:00:16: Napisy na zam�wienie
00:01:23: Nie rezygnujesz do ostatniej chwili...
00:01:26: Chyba ko�cz� ci si� pociski, kt�re ludzie natchn�li bosk� moc�.
00:01:31: Co za denerwuj�cy dra�!
00:01:36: Panie!
00:01:38 : Policjantko!
00:01:40: Panie, u�yj tego!
00:01:42: Nie podchod�, policjantko!
00:01:46: Rozkaz : 13|Ogie� piekielny
00:02:09: Rusz, prosz� rusz si�...
00:02:14: Prosz�...
00:02:26: Wykrwaw si� w tej przekl�tej wierzy.
00:02:31: Ciemna magia b�d�ca ju� prze�ytkiem...
00:02:34: Dobrze do ciebie pasuje.
00:02:38: Panie.
00:02:42: Wy�l� ci� do Dna Judecci!
00:02:45: Li� krew diab�a! Incognito!
00:03:44: Ty...
00:03:47: Sam posmakuj...
00:03:49: Srebrnych pocisk�w, w kt�re ludzie tchn�li bosk� moc...
00:03:59: Panie!
00:04:11: Szybko!
00:04:12: Ju� prawie jeste�my, Integral-sama.
00:04:25: Ostrze�enie do helikoptera Hellsing:
00:04:27: Zmie� kurs i le� za nami.
00:04:29: Je�li b�dziecie stawia� op�r...
00:04:31: Wi�c potrzebowali sprz�tu Sidewindera...
00:04:35: Sprawdzimy czas u�ytkowania...
00:04:50: Panie!
00:04:54: Policjantko!
00:04:56: Wys�uchaj s��w swego Pana...
00:05:07: Celes...
00:05:10: Nie!
00:05:22: Alucard...
00:05:24: M�j Pan...
00:05:36: Nawet, je�li teraz wypijesz zepsut� krew Alucarda...
00:05:39: Nie zostaniesz prawdziwym Nosferatu.
00:05:45: Ty draniu!
00:05:47: Twoja krew te� wreszcie wyp�ynie i zniknie.
00:05:52: Nie musisz si� niczego obawia�, bo i tak ju� nie �yjesz.
00:05:58: Szybko, uciekaj, Celes Wiktorio!
00:06:10: Wystarczy ju�, Walterze. Nie chc� straci� tak�e ciebie.
00:06:14: Rozkaz Narodowego Rycerstwa mo�e by� wykonany| jedynie przez po�wi�cenie swojego �ycia, Integral-sama.
00:06:26: Prosz� wytrzyma� jeszcze chwil�!
00:06:55: Walter...
00:07:10: WALTER!!!
00:07:35: Znowu ty...?
00:07:42: Co chcesz wezwa� tym razem?
00:07:46: Co ty chcesz... z piek�a...
00:07:49: LOKI SETO.
00:08:25: Seto, B�g �mierci.
00:08:27: Chcesz... do Londynu...
00:08:30: Wszystko zostanie zniszczone.
00:08:33: Narodzi�em si� tylko po to, by tego dokona�.
00:08:43: My�lisz, �e b�d� cz�ci� twojego nieczystego, staro�ytnego zakl�cia?
00:08:48: Umieszcz� Seto w mym ciele i po��cz� to przekl�te miasto z piek�em.
00:08:54: Pom� mi zwi�kszy� m� si��, Dziewico z Kr�lewskiego Zakonu.
00:09:00: FREAK, kt�rego krew zosta�a sprzedana za moc...|czeka ci� jedynie wieczny b�l i cierpienie.
00:09:06: Cudownie.
00:09:09: Ka�da cz�� ciebie nale�e� b�dzie do mnie.
00:09:13: Jak ju� ci� zbezczeszcz�, zjem twe cia�o do cna.
00:09:19: "Sytuacja Crommwella A"... zdj�cie ograniczonego| zakl�cia, pierwsza wersja zdolno�ci...
00:09:22: "Sytuacja Crommwella A"... zdj�cie ograniczonego| zakl�cia, pierwsza wersja zdolno�ci...
00:09:28: Zatwierdzam to ja, pani Hellsing.
00:09:31: Tw�j s�uga zgin�� ju� w wie�y.
00:09:34: Teraz oddaj mi swe cia�o, Integral...
00:09:39: Pokrzycz jeszcze troch�...
00:09:41: W ten spos�b b�d� wiedzia�, �e twoja s�odka krew, p�ynie z si��...
00:09:546: Wch�on�� pozwolenie!
00:09:48: ALUCARD!
00:09:54: Alucard!...
00:09:59: Alucard!...
00:10:02: Alucard!...
00:11:01: Kousoseigyojitsu-gi Dai Ichi-go Kaiho Kinnouhenten Kaijou|(Odwo�anie Ograniczenia Zdolno�ci Wersji 1)
00:11:08: Zatwierdzenie rozpoznane.
00:12:15: Pa...nie.
00:12:19: Mamy dzi� wspania�y ksi�yc.
00:12:33: Nie jest... cz�owiekiem.
00:12:44: Dlaczego?
00:12:51: O�ywi�a mnie ogromna ilo�� krwi dusz| spoczywaj�cych w tej przekl�tej wie�y.
00:12:59: Jak by ci� tu wys�a� do czy��ca wiecznego cierpienia?
00:13:05: Wzywam Boga �mierci, Seto, b�d�cego w mym ciele...
00:13:09: Spal tego m�czyzn� piekielnymi ogniami!
00:13:27: B�dziesz musia� tyle tego wykorzysta�,| by zosta� prawdziwym wampirem "Kategorii A".
00:13:32: Cel wart walczenia!
00:13:39: Alucard...
00:13:41: Ten, kt�ry nie znika.
00:13:49: To ju� to?
00:13:50: Przebieg�o�� boga, kt�rego widzia�em na s�o�cu Piek�a?
00:13:53: To wszystko, na co ci� sta�, nawet po po��czeniu z nim?
00:13:57: Twoja moc jest...!
00:14:01: Pokonam ci� i zrzuc� do piek�a!
00:14:04: Po��cz ze mn� i s�u� Seto!
00:15:06: Panie!
00:16:08: Alucard...
00:16:10: On wygra.
00:16:12: On nigdy...
00:16:14: Pan jest...
00:16:16: On nigdy!
00:16:29: Wi�c naprawd� masz moc na poparcie swych s��w...
00:16:33: Ale nie pokonasz mnie u�ywaj�c gromu staro�ytnych...
00:16:38: Wieczny b�l! Tego w�a�nie poszukuj�!
00:16:46: B�l sprawia ci przyjemno��?
00:16:49: Brzydz� si� twoim poczuciem przyjemno�ci.
00:16:50: Ale to do ciebie pasuje.
00:16:53: Wy�l� ci� do �wiata wiecznego b�lu, o kt�rym tak marzysz.
00:16:58: Nie pozbawiaj mnie tej przyjemno�ci!
00:17:01: I co teraz zrobisz...?
00:17:03: Poka� mi swoj� nast�pn� technik�.
00:17:05: Szybciej...
00:17:06: Szybciej!
00:17:18: Ten, kt�ry nazywa si� Alucardem...
00:17:20: Nigdy nie istnia� na tym �wiecie.
00:17:23: Dopilnuj� tego.
00:17:30: Przepadnij, Nieumar�y Alucardzie!
00:18:05: Jak chcesz strzela� z zepsutej broni?
00:18:19: Czym ty u diab�a jeste�...?
00:18:46: Kim... ty jeste�?
00:19:16: Judasz w Okr�g�ym Stole zosta� potajemnie ukarany i pogrzebany.
00:19:26: M15 odkry�a organizacj� produkuj�c� sztuczne wampiry, ale prawda jeszcze musi by� nadal odkrywana.
00:19:44: Gwiazdy p�yn�... Ksi�yc �wieci... Seuramtum Sn�w...
00:19:49: Gwiazdy p�yn�... Ksi�yc �wieci... Seuramtum Sn�w...
00:19:54: Gwiazdy p�yn�... Ksi�yc �wieci... Alkara Seurameum...
00:20:26: Gwiazdy p�yn�... Ksi�yc �wieci...
00:20:37: Integral.
00:20:39: Moja Pani.
00:20:43: Rozkaz...
00:21:01: To tw�j wyb�r.

Zgłoś jeśli naruszono regulamin