Dwanaście mitów o głodzie.pdf

(303 KB) Pobierz
Dwanaście mitów o głodzie
Dwana ś cie mitów o głodzie
Data publikacji: 03.09.2007
Skąd tyle głodu na świecie? Co moŜemy zrobić w tej sprawie? Aby uzyskać odpowiedzi na
takie pytania, musimy zapomnieć wiele z tego, co nam przez lata wpajano. Jedynie
odrzucając powszechnie akceptowane mity, będziemy w stanie zrozumieć prawdziwe
przyczyny głodu i uświadomić sobie, co moŜemy zrobić, aby połoŜyć mu kres.
MIT PIERWSZY: ZA MAŁO JEDZENIA
Rzeczywistość: Stan światowych zasobów Ŝywności najlepiej charakteryzuje słowo
“obfitość”, nie zaś “niedostatek”. Obecna produkcja pszenicy, ryŜu i innych zbóŜ w
zupełności wystarcza, aby codziennie dostarczyć 3200 kalorii kaŜdemu człowiekowi na
Ziemi. A przecieŜ nie zostały tu uwzględnione jeszcze inne powszechnie spoŜywane
produkty, tj. warzywa, rośliny strączkowe, orzechy, rośliny okopowe, owoce, mięso
wypasanych zwierząt, ryby. Przy obecnej ilości poŜywienia na świecie, na jedną osobę
dziennie przypadają co najmniej dwa kilogramy jedzenia: ok. 1,1 kg zboŜa, roślin
strączkowych i orzechów, ok. 450 g owoców i warzyw, i mniej więcej tyle samo mleka, mięsa
i jaj - czyli wystarczająco duŜo, aby większość ludzi mogła nabrać solidnej nadwagi! Problem
w tym, Ŝe większość ludzi jest zbyt biedna, by zakupić dostępne produkty. Nawet
“najgłodniejsze” kraje mają wystarczającą ilość Ŝywności dla wszystkich swoich
mieszkańców. Wiele spośród tych państw jest eksporterami netto Ŝywności i innych
produktów rolnych…
MIT DRUGI: GŁÓD TO WINA NATURY
Rzeczywistość: Zrzucanie winy na przyrodę jest zbyt duŜym uproszczeniem. To człowiek stoi
za siłami, które sprawiają, Ŝe ludzie są coraz bardziej naraŜeni na kaprysy natury. Dostęp do
Ŝywności zawsze mają ci, których na nią stać - głód w cięŜkich czasach dotyka tylko
najbiedniejszych. Miliony ludzi Ŝyją na granicy całkowitej klęski głodu w Południowej Azji,
w Afryce i w innych regionach, poniewaŜ garstka mocarzy pozbawiła ich ziemi czy teŜ
dlatego, Ŝe wpadli w bezlitosną pętlę zadłuŜenia lub zarabiają marne grosze. Nagłe zmiany w
przyrodzie rzadko są bezpośrednią przyczyną czyjejś śmierci - po prostu to one ostatecznie
przesądzają o tym, komu nie uda się przetrwać. To instytucje stworzone przez człowieka oraz
prowadzona przez niego polityka decydują o tym, kto się najada, a kto cierpi głód w trudnych
warunkach. Na tej samej zasadzie w USA wielu bezdomnych umiera na mrozie kaŜdej zimy, i
za ten stan rzeczy bynajmniej nie jest odpowiedzialna “nieprzychylna” pora roku.
Prawdziwymi winowajcami są: system ekonomiczny, który nie wszystkim daje szansę, oraz
społeczeństwo, które wydajność ekonomiczną ceni bardziej niŜ troskę o drugiego człowieka.
MIT TRZECI: ZA DU ś O LUDZI
Rzeczywistość: Przyrost naturalny na całym świecie maleje bardzo szybko, co jest efektem
przekształceń demograficznych w krajach Trzeciego Świata, gdzie zmniejszenie liczby
urodzeń jest reakcją na wcześniejszy spadek umieralności. Choć gwałtowny wzrost liczby
ludności budzi uzasadniony niepokój w wielu krajach, w Ŝadnym z nich głodu nie da się
wytłumaczyć wyłącznie wielkością populacji. Na kaŜdy kraj podobny do Bangladeszu (gęsto
zaludniony i borykający się z problemem głodu) przypada bowiem kilka państw takich jak
Nigeria, Brazylia czy Boliwia, gdzie - mimo obfitych zasobów Ŝywności - takŜe mamy do
czynienia ze zjawiskiem głodu. Z drugiej strony mamy kraj taki, jak Holandia, której,
pomimo bardzo małej powierzchni ziemi przypadającej na mieszkańca, udało się
wyeliminować głód i, co więcej, być znaczącym eksporterem Ŝywności. Gwałtowny wzrost
populacji nie jest więc prawdziwym źródłem głodu. Podobnie jak głód, taki wzrost jest często
spowodowany brakiem podstawowej sprawiedliwości społecznej, co pozbawia ludzi,
szczególnie niezamoŜne kobiety, szans wyjścia ze złej sytuacji i osiągnięcia bezpieczeństwa
ekonomicznego. Gwałtowny wzrost liczby ludności i głód to zjawiska powszechne w
społeczeństwach, gdzie własność ziemi, praca, wykształcenie, dostęp do opieki zdrowotnej
oraz zabezpieczenie losu ludzi starszych, znajdują się poza zasięgiem większości populacji.
Kraje Trzeciego Świata, którym bardzo szybko, na stosunkowo wczesnym etapie rozwoju,
udało się zmniejszyć tempo wzrostu liczby ludności, tj. Chiny, Sri Lanka, Kolumbia, Kuba
oraz indyjski stan Kerala, dowodzą, Ŝe Ŝycie biednych ludzi, w szczególności kobiet, musi
najpierw ulec poprawie, nim zdecydują się oni na mniejszą liczbę dzieci.
MIT CZWARTY: OCHRONA Ś RODOWISKA KONTRA WI Ę CEJ JEDZENIA?
Rzeczywistość: Powinniśmy być zaniepokojeni faktem, Ŝe kryzys ekologiczny zagraŜa
podstawom produkcji poŜywienia, jednak wcale nie musimy poświęcać środowiska
naturalnego, aby zaspokoić światowe zapotrzebowanie na Ŝywność - ani na odwrót. Kryzys
ekologiczny nie jest spowodowany działaniami mającymi na celu dostarczenie Ŝywności
głodującym. To wielkie korporacje są w głównej mierze odpowiedzialne za wylesienia, to one
takŜe czerpią astronomiczne zyski dzięki zapotrzebowaniu wśród konsumentów w krajach
rozwiniętych na tropikalne tzw. drewno twarde oraz na egzotyczne czy teŜ “pozasezonowe”
artykuły spoŜywcze. W krajach Trzeciego Świata większość pestycydów stosuje się w
uprawach przeznaczonych na eksport, dlatego w niewielkim stopniu ich uŜycie wiąŜe się z
problemem wykarmienia głodujących, podczas gdy w USA pestycydów uŜywa się w celu
uzyskania produktów o nieskazitelnym wyglądzie, nie dbając o ich wartości odŜywcze.
Tymczasem istnieją przedsięwzięcia alternatywne, a moŜliwości są znacznie większe; sukces
ekologicznych rolników w Stanach Zjednoczonych moŜe stanowić przykład, jak wielki
drzemie tu potencjał. Warto teŜ zwrócić uwagę na Kubę, która samodzielnie przezwycięŜyła
kryzys Ŝywnościowy, dzięki rolnictwu zrównowaŜonemu, praktycznie wolnemu od
pestycydów. W praktyce okazuje się często, Ŝe rolnictwo przyjazne środowisku jest bardziej
wydajne niŜ rolnictwo siejące ekologiczne spustoszenia.
MIT PI Ą TY: PANACEUM STANOWI “ZIELONA REWOLUCJA”
66083375.001.png 66083375.002.png 66083375.003.png
Rzeczywistość: Wzrost produkcji dzięki “zielonej rewolucji” nie jest Ŝadnym wymysłem.
Dzięki nowym odmianom, zbiory zbóŜ są kaŜdego roku o miliony ton większe niŜ
poprzedniego. Tyle tylko, Ŝe skupienie się jedynie na zwiększeniu produkcji nie zmniejszy
głodu, poniewaŜ nie wpłynie ono na zmianę ściśle skoncentrowanego rozkładu siły
ekonomicznej, która ma kluczowy wpływ na to, kto jest w stanie kupić dodatkową Ŝywność.
Dlatego właśnie w krajach, gdzie “zielona rewolucja” świętuje największe sukcesy - jak
Indie, Meksyk i Filipiny - produkcja zbóŜ, a w niektórych przypadkach takŜe ich eksport,
wzrosły, natomiast problem głodu nie został usunięty, zaś długofalowe zdolności produkcyjne
gleby zostały mocno nadweręŜone. Na dodatek obecnie musimy borykać się z “nową zieloną
rewolucją”, opartą na biotechnologii, która grozi pogłębieniem się istniejących nierówności
społecznych.
MIT SZÓSTY: POTRZEBNE S Ą WI Ę KSZE GOSPODARSTWA
Rzeczywistość: DuŜa część ziemi, naleŜąca do największych właścicieli, którzy kontrolują
najlepsze gleby, leŜy odłogiem. Niesprawiedliwy system rolny powoduje, iŜ najbardziej Ŝyzne
gleby uprawne znajdują się w rękach najmniej wydajnych producentów rolnych. Mniejsze
gospodarstwa osiągają zazwyczaj wydajność z jednego akra przynajmniej cztery do pięciu
razy większą, po części ze względu na to, Ŝe uprawiają swą ziemię bardziej intensywnie, a
takŜe stosują zintegrowane, często bardziej przyjazne dla środowiska, systemy upraw. Przy
braku stałego zatrudnienia, wiele milionów dzierŜawców gruntów rolnych w krajach
Trzeciego Świata właściwie nie ma Ŝadnej motywacji, aby działać na rzecz poprawy jakości
gleb, stosować płodozmian czy teŜ pozostawiać ziemię odłogiem na jakiś czas w celu
zwiększenia jej Ŝyzności. Przyszła produkcja Ŝywności jest więc zagroŜona. Z drugiej strony,
redystrybucja ziem moŜe sprzyjać produkcji. Gruntowna reforma rolna znacząco zwiększyła
produkcję w tak róŜnych od siebie krajach, jak Japonia, Zimbabwe i Tajwan. Badania
poczynione przez Bank Światowy w północno-wschodniej Brazylii dowodzą, iŜ redystrybucja
ziem uprawnych do mniejszych dzierŜawców podniosłaby wydajność w sposób wręcz
niewiarygodny: o 80 procent!
MIT SIÓDMY: WOLNY RYNEK POŁO ś Y KRES GŁODOWI
Rzeczywistość: Uznając twierdzenie, Ŝe “rynek jest dobry, a rząd zły”, nigdy nie uda nam się
odnieść we właściwy sposób do problemu głodu. Dogmat ten wprowadza nas w błędne
poczucie, iŜ społeczeństwo ma moŜliwość wyboru pomiędzy jednym a drugim krańcowym
rozwiązaniem, podczas gdy w rzeczywistości kaŜda istniejąca na ziemi gospodarka łączy
rynek z rządem w procesach alokacji zasobów i dystrybucji dóbr. Owszem, skuteczność
mechanizmów rynkowych moŜe działać na rzecz eliminacji głodu, ale dopiero wtedy, gdy
zdolność nabywcza ludności będzie szeroko rozpowszechniona. Tak więc wszyscy ci, którzy
wierzą w uŜyteczność rynku i w konieczność pozbycia się zjawiska głodu, muszą
skoncentrować się nie na promocji rynku, lecz konsumentów! W zadaniu tym kluczową rolę
odgrywać powinien rząd, który ma moŜliwość powstrzymania tendencji do koncentracji
własności i dochodów poprzez wprowadzenie autentycznych reform (systemu podatkowego,
kredytowego, własności ziemi) - tak, aby zwiększyć siłę nabywczą ubogich. Z całą pewnością
obecne trendy do prywatyzacji i deregulacji nie stanowią tutaj Ŝadnego rozwiązania.
MIT ÓSMY: ROZWI Ą ZANIEM JEST “WOLNY HANDEL”
Rzeczywistość: Sposób na zmniejszenie głodu, jakim miało być intensywne promowanie
zliberalizowanej międzynarodowej wymiany handlowej, okazał się całkowicie nietrafiony. W
większości krajów Trzeciego Świata dynamicznemu rozwojowi eksportu wciąŜ towarzyszy
głód, czasem jego skala wręcz rośnie. W okresie rozkwitu eksportu soi z Brazylii,
przeznaczanej na paszę dla inwentarza w Europie i Japonii, liczba głodujących w tym kraju
wzrosła z jednej trzeciej do dwóch trzecich populacji. Nie naleŜy się dziwić, Ŝe w krajach,
gdzie doprowadzono do sytuacji, w której większość ludzi nie jest w stanie kupić Ŝywności
produkowanej na miejscu, ci, którzy kontrolują zasoby produkcyjne, nastawiać się będą na
bardziej dochodową produkcję na potrzeby rynków zagranicznych. Uprawa produktów
eksportowych wypiera wtedy uprawę podstawowych płodów rolnych. Tak zwane układy o
wolnym handlu, w rodzaju NAFTA czy WTO (Światowa Organizacja Handlu), nastawiają
pracowników w róŜnych krajach przeciwko sobie w “wyścigu na dno”, którego zasadą jest
praca za jak najmniejsze wynagrodzenie, bez odpowiedniej opieki zdrowotnej, bez
zachowania choćby minimalnych standardów ochrony środowiska. Dobrymi przykładami są
USA i Meksyk: od momentu powstania NAFTA, w Stanach Zjednoczonych nastąpiła utrata
ponad miliona miejsc pracy, natomiast w Meksyku w samym tylko sektorze rolnictwa jest juŜ
o 1,3 miliona miejsc pracy mniej; w obu krajach problem niedoŜywienia jest coraz bardziej
dotkliwy.
MIT DZIEWI Ą TY: ZBYT GŁODNI, BY WALCZY Ć O SWOJE PRAWA
Rzeczywistość: Bombardowani obrazkami przedstawiającymi biednych ludzi jako słabych i
głodnych, zapominamy o fakcie oczywistym: od tych, którzy posiadają znikome środki do
Ŝycia, samo utrzymanie podstaw egzystencji wymaga niesamowitego wysiłku. Gdyby biedni
rzeczywiście byli pasywni, niewielu spośród nich miałoby szanse na przetrwanie. Na całym
świecie, czy będą to zapatyści z Chiapas w Meksyku, czy ruchy społeczne bezrolnych w
Afryce Południowej, gdziekolwiek ludzie cierpią niepotrzebnie, natychmiast organizowane są
inicjatywy mające pomóc w zaprowadzeniu oczekiwanych zmian. Ludzie są w stanie
wyŜywić się sami, jeśli tylko im się na to pozwoli. Naszym zadaniem nie jest “naprawianie
rzeczywistości”, w której Ŝyją inni. Naszym obowiązkiem jest usunięcie przeszkód ze
ścieŜek, którymi sami chcą podąŜać - przeszkód bardzo często stworzonych przez wielkie
korporacje, przez rząd USA, przez politykę Banku Światowego i Międzynarodowego
Funduszu Walutowego.
MIT DZIESI Ą TY: WZMO ś ONE WSPARCIE ZE STRONY STANÓW
ZJEDNOCZONYCH POMO ś E GŁODUJ Ą CYM
Rzeczywistość: Większość pomocy z USA działa bezpośrednio na niekorzyść głodujących.
Pomoc z zagranicy jest w stanie jedynie umocnić, a nie zmienić, istniejące w ich krajach
status quo. Tam, gdzie rządy interesują się wyłącznie losem elit, nasza pomoc nie tylko nie
trafia do głodujących, ale wręcz podtrzymuje właśnie te siły, które działają przeciwko nim.
Nasza pomoc jest wykorzystywana do narzucania zasad wolnego handlu i wolnego rynku, do
promowania eksportu kosztem produkcji Ŝywności na rynek krajowy, oraz do zaopatrywania
represyjnych rządów w broń, przy uŜyciu której utrzymują się one przy władzy. Nawet pomoc
w nagłych przypadkach, czyli humanitarna, która stanowi tylko 8% całości wysyłanych
środków, często ostatecznie pomaga wzbogacić się przedsiębiorstwom zboŜowym w USA,
czasem wcale nie trafiając do głodujących. Co więcej, moŜe ona działać na szkodę lokalnej
produkcji Ŝywności w kraju ją otrzymującym. A przecieŜ środki przeznaczane na pomoc
zagraniczną mogłyby z powodzeniem posłuŜyć do bezwarunkowego umorzenia ogromnych
długów krajów Trzeciego Świata, gdyŜ to właśnie ich spłata zmusza je do dokonywania
znacznych cięć w wydatkach na programy zdrowotne, edukacyjne i redukujące biedę.
MIT JEDENASTY: ICH GŁÓD PRZYNOSI NAM KORZY Ś CI
Rzeczywistość: Największym wrogiem dobrobytu przewaŜającej większości mieszkańców
USA jest nie wzrost zamoŜności głodujących, lecz ich nieustająca nędza. Niska płaca,
zarówno za granicą, jak i w podupadłych dzielnicach naszych metropolii, moŜe oznaczać dla
sporej liczby obywateli Stanów Zjednoczonych tańsze banany, koszule, komputery i jedzenie
typu fast food, tak naprawdę jednak płacimy słony rachunek za fakt istnienia głodu i biedy na
szeroką skalę. Wymuszanie biedy krajów Trzeciego Świata zagraŜa miejscom pracy, płacom i
warunkom zatrudnienia w USA, poniewaŜ korporacje wciąŜ poszukują tańszej siły roboczej
za granicą. W warunkach ekonomii globalnej te zdobycze, które pracownicy w USA
wywalczyli sobie w odniesieniu do kwestii zatrudnienia, wynagrodzenia i warunków pracy,
mogą być trwale zabezpieczone tylko wtedy, gdy we wszystkich krajach widmo desperacji
ekonomicznej zniknie na dobre. U nas prowadzi się politykę (czego przykładem jest reforma
systemu opieki społecznej), która wprowadza na rynek pracy znacznie więcej ludzi
pracujących za stawkę poniŜej minimum niŜ rynek jest w stanie przyjąć. Sytuacja ta wywiera
negatywny wpływ na wysokość płac ludzi znajdujących się na wyŜszych szczeblach drabiny
skali zarobków. Wzrasta liczba “pracującej biedoty”, czyli osób mających niskopłatne
posady, w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, których jednocześnie nie stać na zdobycie
wystarczających środków, aby wyŜywić rodziny i zapewnić im dach nad głową.
Uświadomienie sobie wspólnego interesu z ludźmi biednymi - zarówno w USA, jak i krajach
Trzeciego Świata - pozwoli nam odczuwać współczucie, a nie litość. Działając na rzecz
wyzwolenia biednych z ucisku ekonomicznego, wyzwalamy jednocześnie siebie samych.
MIT DWUNASTY: OGRANICZY Ć WOLNO ŚĆ , ABY POZBY Ć SI Ę GŁODU
Rzeczywistość: Nie istnieje Ŝaden praktyczny ani teoretyczny powód, dla którego wolność,
pojmowana jako swobody obywatelskie, nie mogłaby iść w parze z procesem eliminacji
głodu. Na całej kuli ziemskiej nie został zanotowany ani jeden przypadek korelacji zjawiska
głodu i stopnia wolności obywatelskich. JednakŜe zawęŜona definicja wolności jako prawa do
nieograniczonego gromadzenia własności generującej bogactwo oraz prawo do
wykorzystywania tej własności w całkowicie dowolny sposób, leŜy w zasadniczej
sprzeczności z dąŜeniem do wyeliminowania głodu. Natomiast definicja wolności bardziej
zgodna z wizją leŜącą u podstaw naszego narodu zakłada, iŜ powszechne bezpieczeństwo
ekonomiczne jest fundamentem naszej wolności. Takie rozumienie wolności jest kluczowe
dla eliminacji zjawiska głodu.
Autor: Holly Poole-Kavana
Tłumaczenie: Maciej Krzysztofczyk
Ź ródło: Obywatel
Powy Ŝ szy tekst oparty jest na ksi ąŜ ce-raporcie pt. “World Hunger: Twelve Myths”, której
autorami s ą Frances Moore Lappé, Joseph Collins, Peter Rosset i Luis Esparza. Omówienie
to pierwotnie ukazało si ę w “Institute for Food and Development Policy Backgrounder”, lato
2006. Przedruk za zgod ą Food First/Institute for Food and Development Policy. Ksi ąŜ k ę
mo Ŝ na zamówi ć na stronie organizacji: www.foodfirst.org ,
Ź ródło: http://wolnemedia.vae.pl/2409 , prawda.neostrada.pl/glod.html ,
66083375.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin