spliff_nr16.pdf

(4894 KB) Pobierz
91564137 UNPDF
#16Kwiecień/Maj 2009
Gazeta Konopna
GAZETA
BEZPŁATNA
Wytłumacz, że używanie marihuany jest jedną z
tych rzeczy „tylko dla dorosłych” i nie powinny tego
robić, dopóki nie osiągną dojrzałości pozwalającej na
podejmowanie dorosłych, odpowiedzialnych decyzji.
stronie4
outdoor wymaga troszkę pracy, ale pozwala
wyjeżdżać na kilka tygodni. sezon się rozpoczyna, zatem
można przystępować do agrokulturalnego czynu.
strona8
był postacią nieprzeciętną. Filozof, poeta, alpi-
nista, ale przede wszystkim zagorzały praktyk i
wybitny teoretyk wiedzy hermetycznej.
strona12
S.2
NEWS
S.6
PRAWO
S.7
ZIELARNIA
S.11
HEMPLOBBY
S.12
PROTESTSONG
S.16
STREFA
LiSt otwarty w Sprawie
uStawy narkotykowej
W zWiązku z pracami nad noWelizacją ustaWy o przeciWdziałaniu narkomanii oraz Wydarzeniami ostatnich miesięcy domagamy się natychmiastoWego podjęcia
uczciWego dialogu społecznego W spraWie kryminalnych represji intensyWnie proWadzonych przez Władze rzeczypospolitej polskiej W odniesieniu do setek
tysięcy* Własnych obyWateli (WbreW europejskim normom**).
S pożywanie nieuznawanych oicjalnie używek i innych środków
zwanych potocznie narkotykami nie jest rzadkością również w
związanych z władzami środowiskach, jednak tylko człowiek
przeciętny jest z tego powodu uznawany za groźnego przestępcę
i nieraz wtrącany do więzienia na miesiące i lata. członkowie elity
i ich rodziny mogą liczyć na ludzkie traktowanie przez wymiar
sprawiedliwości i rzetelną ocenę realnej szkodliwości społecznej,
czy też jej ewentualnego braku. nie tylko w przypadku posiadania
na wyłączny własny użytek znikomych ilości tych substancji. jak
wszyscy wiemy z licznych medialnych relacji, także w sprawach
ilości małych, średnich i dużych wątpliwości są słusznie rozstrzygane
na korzyść podejrzanych, ewentualnie domniemywana choroba
uzależnieniowa nie bywa powodem do represyjnego podejścia
(sic), a godność człowieka nie jest deptana w brutalny sposób, jak
wobec wielu, wielu tysięcy zwykłych ludzi, ich rodzin, przyjaciół i
współpracowników.
do statystyk z pracy autorstwa kierownika katedry kryminologii
uniwersytetu jagiellońskiego prof. krzysztofa krajewskiego, „sprawy
o posiadanie narkotyków w praktyce sądów krakowskich. raport z
badań”: 79% schwytanych miało w kieszeni poniżej trzech gramów,
czyli takiej ilości, którą służby w nawet najbardziej restrykcyjnych
państwach ue, poza słowacją i bułgarią**, w ogóle się nie zajmują;
w niemal 95% spraw sąd nie zajmował się badaniem, czy skazywany
jest dystrybutorem, czy tylko konsumentem, w dodatku zwykle
nie powołując biegłych ani obrońcy, ale tylko w 22,2% zastosowano
paragraf o „przypadku mniejszej wagi”. (przy tym jednak umorzono
jedynie 14% postępowań.) ponad 70% posiadających ilość znikomą,
<1g, czyli więcej niż połowę schwytanych, skazano na więzienie, mniej
więcej co ósmego bez żadnego warunkowego zawieszenia. Większość
wszystkich skazanych na pozbawienie wolności otrzymało wyroki
ponad półroczne. cóż, nawet gdyby syn ministra nie wprowadzał
do obrotu kwiatostanów konopi, jego kilkukrotnie mniej znikome
ilości zostały wyraźnie indywidualnie ocenione. i dobrze; żadnej
rodzinie nie należy życzyć, żeby syn, córka, mąż czy ojciec szli do
kryminału z bandytami
za palenie trawki, szkoda
tylko, że władza chce
wykazać się wyobraźnią
tylko wtedy, gdy chodzi
o kogoś z jej kręgów.
życia chorobę, paserstwo oraz oszukiwanie pracowników na
składkach itp., utrata lub niedozwolone udostępnienie broni...
podobnie groźne co posiadanie narkotyku, czyli „zasługujące”
akurat na trzyletnie więzienie, jest wg prawa np. molestowanie
seksualne i sutenerstwo, groźne pobicie, kradzież, fałszerstwo
wyborcze, napaść na służbę dyplomatyczną obcego państwa,
narażanie pracownika na śmierć, porzucenie dziecka, porwanie
dziecka, publiczne nawoływanie do zbrodni, spowodowanie
ciężkiego okaleczenia, świadome narażenie na zakażenie
hiV, sprowadzenie na kogoś ryzyka śmierci i inne*****.
gorąco zachęcamy, aby nie przemilczać faktów, o których
przypominamy. konstytucyjna zasada równości wobec prawa
oznacza w tym przypadku niestety tylko równość wobec prawa
narkotykowych bossów i uzależnionych często zwykłych
użytkowników mniej i bardziej szkodliwych zabronionych substancji
psychoaktywnych. W polsce żyje ich co najmniej kilkaset tysięcy*.
nie tym
miesiącu głośny był
casus stanisława
zdrojewskiego,
prywatnie syna
urzędującego
ministra, skazanego
na jeden rok
więzienia z
zawieszeniem
kary za posiadanie
siedmiu i
wprowadzenie
do obrotu sześciu
gramów konopi
zwanej marihuaną.
p r o k u r a t u r a
domagała się tylko
przedłużenia czasu
zawieszenia oraz
nadzoru kuratora;
teraz kierujący rzecz
do ponownego
rozpatrzenia sąd
otwarty był na
argumenty obrony,
wskazującej na
kontrowersje wokół
nazwania pewnego
rodzaju udzielenia
skromnej dawki wprowadzeniem do obrotu oraz lichą szkodliwość
społeczną posiadania sześciu zaledwie gramów roślinnego suszu.
*ze zrozumiałych WzględóW nikt nie dysponuje
dokładnymi danymi. krajoWe biuro ds. przeciWdziałania
narkomanii szacuje liczbę osób, którym zdarzyło
się zażyć jeden z tzW. narkotykóW na 3 mln.
** praWo, a tym bardziej praktyka W uchodzących za
skrajnie restrykcyjne jak na europę Francji i baWarii nie
przeWidują kar Więzienia dla osób, którym udoWodniono
posiadanie nieWielkiej (np. do przynajmniej trzech gramóW
konopi) iloŚci tzW. narkotykóW; polityka szWecji, gdzie
proWadzi się przymusoWe terapie jest poWszechnie W ŚWiecie
uznaWana za nadużyWanie Władzy państWoWej. taka
sytuacja nie Występuje róWnież ani W 1/4 stanóW usa, ani W
australii, noWej zelandii, W rumunii, W kanadzie ani W rosji.
*** opisy i Wzmianki na temat tej aFery znalazły się m.in. W
rmF Fm, rzeczpospolitej, interia.pl, Wikipedii, hyperreal.inFo,
kurierze lubelskim, onet.pl, gazecie Wyborczej, dzienniku,
Wprost, życiu WarszaWy, Wp.pl, money.pl, trybunie, polityce.
**** słynny raport, gdzie rozdział móWiący o nieWielkiej
szkodliWoŚci konopi-marihuany W poróWnaniu do
alkoholu etyloWego i nikotyny ocenzuroWano; ujaWnił
go później prestiżoWy brytyjski magazyn naukoWy
neW scientist, po Wybuchu skandalu szeF ŚWiatoWej
organizacji zdroWia (Who) ustąpił ze stanoWiska.
***** kodeks karny: art. 218 §1, 219, 241 §1, 263 §3, 292 §1, 160 §3, 161 §2, 263 §4, 158
§1, 199 §1, 204 §1, 210 §1, 211, 220 §1, 248, 255 §2, 284 §1, 136 §2, 156, 160 §1, 161 §1,
162 §1.
muzyk posługujący
się pseudonimem
metrowy, skazany na
rok więzienia w wyniku
wpadnięcia w ręce
policji z czterdziestoma
czterema setnymi grama
konopi, ukrywa się i
działa w podziemiu.
aktywista społeczny i
wybitny programista
komputerowy artur
radosz po spędzeniu
39 dni w zakładzie
karnym za 0,8 g konopi,
głodówce protestacyjnej
i oszkalowaniu przez
brukowe media,
straciwszy trzeci już
raz pracę i mieszkanie
zaprzestał działalności
i wyemigrował.
R
E
K
L
A
M
A
takich ludzi
będzie coraz więcej.
W imię czego? jak zauważa konstytucjonalista prof. osiatyński:
„posiadanie narkotyku jako karane przestępstwo [...] różni się
od wszystkich innych tym, że nie ma pokrzywdzonego, który
mógłby złożyć doniesienie o przestępstwie, bo ludzie na siebie nie
donoszą. Wobec tego składa policjant, który wykrywa [...] bardzo
dobre [...] w stu procentach wykrywalne i podnoszą wykrywalność
w ogóle”. jak podaje Wiktor osiatyński, w latach 1998-02 liczba
zatrzymań „za posiadanie” wzrosła o ok. 631%. (mówienie o
pieniądzach wobec tylu osobistych i rodzinnych tragedii oraz
konliktu interesów stróżów prawa i ludności może wydawać się
cyniczne... ale zauważmy też, że masowa walka z użytkownikami
tzw. narkotyków poważnie ogranicza bądź zasoby policji na walkę
z przestępczością, bądź fundusze społeczne na rzecz policyjnych.)
Wbrew zapowiedziom sprzed lat służby ani sądy wcale nie próbują
odróżniać tzw. „ćpuna” od „dilera” („każdy pjak to złodziej”?).
handel ani konsumpcja oczywiście się nie zmniejszyły. Więzienia
nie resocjalizują (cóż za ponury żart), lecz desocjalizują skazanych.
o tym wydarzeniu informowały m.in. tVn24, onet.pl czy
dziennik; nazwisko syna ministra raczej tajemnicą nie jest.
jak zauważył pewien człowiek, którego nazwiska nikt by
nawet nie zauważył, „nasze dzieci już dawno by siedziały”.
myliłby się, kto skłonny sądzić, że to był tylko przypadek,
tylko syna, tylko ministra, tylko tej czy innej strony politycznej.
używki oraz tzw. narkotyki towarzyszą nam od tysięcy lat i
korzystają z nich demokratycznie wszystkie grupy społeczne
oraz także osoby związane z bardzo różnymi partiami.
kilkanaście lat temu tajemnicą poliszynela było, że lubił przypalać
konopie i marszałek sejmu, ale wtedy jeszcze nie stanowiło
to groźnego przestępstwa, a jedynie obyczajową ciekawostkę.
jak okazało się w 2007 r., artur piłka, doradca prezydenta ds.
sportu w jego w kancelarii i nieoicjalny kandydat na ministra
(wedle gazety Wyborczej i pulsu biznesu zaufany głowy państwa i
partii wtedy rządzącej od 2003 r.; oczywiście do wybuchu skandalu),
zdaniem organów ścigania i prokuratury dokonał zakupów
kokainy na skalę, bagatela, około 1,190 kilograma (gram to zwykle
podstawowa jednostka na czarnym rynku, w detalu gram kokainy
kosztuje przynajmniej sto kilkadziesiąt złotych). tłumaczył się ludzką
słabością, tragicznym uzależnieniem, choć eksperci nie wierzyli,
żeby mógł aż tyle spożyć sam. zwolniony z aresztu z powodu
braku dowodów na handel narkotykami przebywa na wolności***.
posiadanie tzw. narkotyku obłożone jest sankcją do trzech lat
więzienia. [nawiasem mówiąc, właśnie tyle życia często tracą
ludzie, którzy uprawiali zakazane rośliny na własny użytek, nie
chcąc kupować „tego” od profesjonalnych struktur przestępczych.]
W myśl polskiego prawa od posiadania najbardziej znikomej ilości
tzw. narkotyku na własny użytek mniej groźne są np.: wyjawienie
tajnych danych śledztwa/procesu, nieumyślne narażanie na
śmierć czy świadome na ciężką i nieuleczalną bądź groźną dla
R
E
K
L
A
M
A
syn przywódcy samoobrony uprawiał pole konopi o nieustalonej
zawartości substancji zmieniających stan świadomości. nawet
gdyby zbadano ją i nie przekroczyła by norm, potrzebował by na to
specjalnego zezwolenia. gdy wszystko wyszło na jaw, pozwolono
mu zaorać to pole i zniszczyć uprawę. nie odbyła się żadna
spektakularna akcja, policja była wstrzemięźliwa. Właściwie zresztą
nie ma w tym nic dziwnego, skoro wg onz-owskiej Światowej
organizacji zdrowia konopia-marihuana nie spowodowała ani
jednego udokumentowanego zgonu i jest znacznie mniej groźna od
alkoholu etylowego czy nikotyny***
Jadąc do Holandii wstąp do
Coffeshop Kronkel
Vlaamsegas 26-36
6511 HR Nijmegen
www.kronkel.nl
info@kronkel.nl
przyjrzyjmy się, jaki los czeka zwykłego „palacza trawki” w
przypadku kontaktu z wymiarem sprawiedliwości. zerknjmy
91564137.039.png 91564137.040.png 91564137.041.png 91564137.042.png 91564137.001.png 91564137.002.png 91564137.003.png 91564137.004.png 91564137.005.png 91564137.006.png 91564137.007.png
2
r e D a k C j a
news
Testy nowego syntetycznego kannabinoidu
Celem niniejszej publikacji nie jest nakłanianie do zażywania
narkotyków. Nadużywanie marihuany może powodować
poważne szkody zdrowotne i społeczne. Doświadczenie
pokazuje jednak, że bez względu na status prawny zawsze
znajdą się ludzie gotowi z nią eksperymentować. Redakcja
Gazety Konopnej – SPLIFF dokłada wszelkich starań, by
obok publikowania informacji dotyczących wykorzystań
konopi, rozpowszechniać podstawowe fakty umożliwiające
redukcję szkód zdrowotnych, społecznych i prawnych,
które mogą powstać w wyniku jej stosowania. Jesteśmy
członkiem ENCOD – Europejskiej Koalicji dla Racjonalnych
i Efektywnych Polityk Narkotykowych oraz Deutsche Hanf
Verband (Niemiecki Związek Konopny).
o pracowany przez przedsiębiorstwo farmaceutyczne
Novartis nowy antagonista receptora kannabinoidów ( Cra13 )
został zbadany w klinicznej fazie pierwszych badań pod
względem bezpieczeństwa, tolerancji oraz farmakokinetyki na
69 zdrowych osobach.
cra13 wiąże się zarówno z receptorem cb1, jak i
cb2. 63 uczestników podzielono na 7 grup po 9 osób,
którym każdorazowo podawano doustnie, rano, w stanie
trzeźwości, jednokrotną dawkę o zwiększającej się zawartości
kannabinoidu (1 do 80 mg) lub placebo, bez możliwości
przyjęcia następnie śniadania. aby zbadać oddziaływanie
pokarmu, 6 kolejnych osób otrzymało 40 mg cra13 w stanie
trzeźwości, a następnie 2 tygodnie później ponownie, po
bogatym w tłuszcze, wysokokalorycznym śniadaniu. skutki
uboczne przyjęcia cra13 były podobne do wykazywanych
po spożyciu thc lub cannabis i zależne od przyjętej dawki.
maksymalne stężenie we krwi obserwowane było około 2
godziny po zażyciu, podobnie jak w przypadku wyników
badań dotyczących doustnego przyjmowania thc. podawanie
kannabinoidu razem z posiłkiem powoduje podwójny wzrost
biodostępności. autorzy stwierdzili, że przyswajanie wielu
substancji rozpuszczających się w tłuszczach jest wzmagane
poprzez jednoczesne przyjmowanie bogatego w nie
pożywienia.
(iacm, www.cannabis-med.org)
Spliff – Gazeta Konopna to periodyk wydawany w Berlinie dla
Polaków żyjących na terenie Unii Europejskiej.
Sativex sukcesem – wniosek o dopuszczenie w Europie
Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam.
Gazeta dla osób powyżej 18 lat.
Stopka redakcyjna
Z awierający tHC Sativex® , uzyskiwany według
informacji podawanych przez producenta z kwiatostanu
konopi, które są uprawiane w Wielkiej brytanii w miejscu
trzymanym w tajemnicy.
po dopuszczeniu do stosowania w kanadzie, lekarstwo
produkcji irmy bayer po pomyślnym przebyciu trzeciego
etapu testów, ma zostać dopuszczone również w europie.
W kanadzie medykament ten jest już stosowany przeciwko
bólom neuropatycznym oraz do terapii wspierającej przeciw
bóom towarzyszącym nowotworom.
W trzeciej fazie badań przeprowadzanych w pięciu krajach
europy, według danych koncernu bayer osiągnięto wyraźną
poprawę jeśli chodzi o spastycznośc pacjentów cierpiących
na stwardnienie rozsiane. zgodnie z nimi 74 procent
osób używających sativex osiągnęło poprawę w zakresie
spastyczności o ponad 30 procent.
Wydawca:
Eurolistek LTD.
Dunkerstr. 70
10437 Berlin
(hajo)
mail: biuro@spliff.pl
mail: redakcja@spliif.pl
tel: 0049 30 44793285
Reklama:
UE – (emmi@spliff.pl)
Polska – (reklama@spliff.pl)
Nowa ustawa w Nowym Meksyku / DEA zawiesza broń w Kaliforni (USA)
Redaktor:
Wojciech Skura (wojtek@spliff.pl)
M inisterstwo zdrowia stanu Nowy Meksyk (USa)
zakończyło prace nad ustawą dotyczącą wystawiania kart
identyikacyjnych oraz systemu produkcji/dystrybucji w ramach
swojego medycznego programu dotyczącego cannabis. nowe
prawo stanowi, że zakwaliikowani pacjenci mają prawo posiadać
do 6 uncji (około 170g) leczniczego cannabis (lub więcej, jeśli
dozwoli lekarz) i/lub 16 roślin (4 dojrzałe, 12 niedojrzałych).
rzecznik amerykańskiego ministerstwa sprawiedliwości
ogłosił w zeszłym tygodniu w Waszyngtonie, że Dea nie
będzie więcej ścigać uprawy cannabis w celach medycznych
prowadzonych w kaliforni. podczas wyborów obama wyraził
swoje poparcie w tej sprawie, lecz do dnia dziesiejszego nie
znamy konkretnych propozycji..
Korekta:
Marcin Glutek, toudy
Koordynator:
Tomasz Obara (gota@spliff.pl)
(hajo)
Współpraca:
Alex, BBR, Marcin Glutek (glutek@spliff.pl), Sławomir
Gołaszewski (audiomara@o2.pl), JakAutomat, Robert Kania,
Piotr Doczekalski, Siouyoo (sioolyoo@spliff.pl)
Roosendaal und Bergen op Zoom - cofeeshopy w pobliżu
granicy Belgijskiej zostaną zamknięte (Hollandia)
Graika:
Tomasz S. Kruk (graik@spliff.pl)
Foto:
Internet, toudy, redakcja Spliff & Hanf Journal & Konoptikum
j uż w październiku ubiegłego roku burmistrzowie obydwu
miejscowości leżących na południu holandii w pobliżu
granicy z belgią oznajmili, że ze względu na dobro publiczne
mają zamiar odebrać licencje cofee shopom. twierdzą oni,
że “narko-turyści parkują ‘na drugiego’, nie przestrzegają
ograniczeń prędkości i zamieniają miasto w prawdziwy
chaos”. We wspólnym oświadczeniu gmin roosendaal i bergen
op zoom czytamy, że wszystkie 8 cofee shopów musi zostać
zamknięte z terminem ostatecznym do 16. września 2009.
(hajo)
Dystrybucja:
biuro@spliff.pl
Druk:
Union Druckerei Weihmar GmbH
R
E
K
L
A
M
A
91564137.008.png 91564137.009.png 91564137.010.png 91564137.011.png 91564137.012.png 91564137.013.png
news
3
Cannabis znacznie zmniejsza ryzyko urazów !
Spożycie alkoholu i cannabis jako czynniki wpływające na ryzyko urazów. Badania porównawcze.
Analiza przypadków z ostrego dyżuru w szwajcarskim szpitalu w Lausanne
w pływ alkoholu na bezpieczeństwo jest dobrze znany.
jeśli chodzi o cannabis, eksperymentalne badania laboratoryjne
ukazywały osłabienie zdolności psychomotorycznych i innych
(zależne od dawki); badania typu epidemiologicznego świadczą
zaś o tym, że zażycie konopi zmniejsza ryzyko wypadku.
cannabis wśród szwajcarów. [kompensowanie musi być jednak
skuteczniejsze po konopiach niż po alkoholu, gdyż ten wyraźnie
co do palenia przed urazem, gdyż nie mają do tego powodów,
skoro przyznają się do palenia w okresie kontrolnym, często
udostępniają też próbki krwi, a cannabis nie jest zakazane. nawet
gdyby tak było, i pomimo stosunkowo umiarkowanej skali
badań, nie może to zaprzeczyć tak jednoznacznym rezultatom.
kolejnym potencjalnym powodem, na który zwracają uwagę,
jest obniżanie poziomu agresji przez cannabis.
próba reprezentatywna to grupa 332 mężczyzn i 154 kobiet
z rożnymi rodzajami urazów o odmiennej etiologii. Wśród nich
większa część to ci, którzy konsumowali alkohol.
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/9/40
alcohol and cannabis use as risk factors for injury – a
case-crossover analysis in a swiss hospital emergency
department
ryzyko względne oceniono na 3.0, dla konopi – 0.33, w
porównaniu do ryzyka w stanie trzeźwym – 1.0. tak wzrost
ryzyka po alkoholu, jak i spadek po konopi były proporcjonalne
do dawki. drugi wynik był dość zaskakujący i zaprzeczył
oczekiwaniom naukowców.
gerhard gmel* 1,2,4 , hervé kuendig* 2 , jürgen rehm* 3,4,5,6
, nicolas schreyer 7 and jean-bernard daeppen 1
Większość badań dotyczących bezpieczeństwa i cannabis
dotyczyło ruchu drogowego. dawały one bardzo różne wyniki
i napotykały na poważne problemy metodologiczne. Większość
z nich prowadzi do wniosków, że używka ta w przeciwieństwie
do etanolu ma luźny, choć zauważalny wpływ na pogorszenie
bezpieczeństwa. zdarzały się i przeciwne wyniki.
jednocześnie jeszcze trudniej oszacować, na ile można to
odnosić to sytuacji „w życiu”. przypuszcza się, że będący pod
wpływem kannabinoli są świadomi swoich możliwości w tym
stanie i zachowują się ostrożniej. Wydaje się także, że takie
kompensowanie ma również i swoje granice.
1 alcohol treatment center, lausanne university
hospital, lausanne, switzerland
2 swiss institute for the prevention of alcohol and
drug problems, lausanne, switzerland
3 research institute for public health and addictions,
zurich, switzerland
4 centre for addiction and mental health, toronto,
ontario, canada
5 public health sciences, faculty of medicine, university
of toronto, canada
6 clinical psychology and psychotherapy, technische
universität dresden, dresden, germany
7 interdisciplinary center of emergencies, lausanne
university hospital, lausanne, switzerland
przyjęcie i alkoholu, i konopi jest i będzie coraz częstsze.
dla większości wygląda na to, że współczynnik zagrożenia jest
większy niż gdyby zsumować zagrożenia wynikające z jednego
i drugiego środka.
osłabia samokontrolę. dodajmy, że konopia najczęściej relaksuje
– przyp. g.]
* contributed equally
badacze skłaniają się do wniosku, że jedną z przyczyn jest
prawdopodobne przyjmowanie cannabis w bezpieczniejszym
otoczeniu [i niezależnie od pogody (alkoholu pje się więcej w
złą pogodę – przyp. g.)]. prawdopodobnie badani nie kłamią
W tych badaniach skupiono się urazach ogólnie, z czego 45%
to upadki, a 15% to wypadki drogowe. oparto się na badaniach
krwi oraz wywiadzie od pacjenta (m.in. dlatego, że testy na
cannabis dają pozytywne wyniki długo po ustaniu działania
substancji). dokonano porównania deklarowanego użycia w
ciągu 6 godz. przed urazem a użyciem w okresie kontrolnym
przez te same osoby (czyli czasem, kiedy piły/paliły, ale nie
miały żadnych urazów). ryzyko dla alkoholu wzrasta bardziej
w przypadku płci męskiej.
bmc public health 2009, 9:40doi:10.1186/1471-2458-9-40
[przekład i opracowanie – Glutman]
R
E
K
L
A
M
A
pUNkt oDNieSieNia to 1.
ryzyko urazu po alkoholu to 3.00, dla kobiet 2.50, dla
mężczyzn 3.23. dotyczy to spożywania w ogóle.
interesujące są dane dotyczące ilości. przy dawce małej – 1.37
(1.00, 1.49); średniej – 3.14 (6.41, 2.91); dużej – 8.97 (25.26, 7.80).
oznacza to, że kobiety znacznie gorzej znoszą duże dawki. [być
może też najniższy próg został źle postawiony? – przyp. g. –
<10/20 g, 20-40/10-30 g, >40/30 g.]
ryzyko urazu po cannabis to 0.33. nie zebrano danych
odnoszących się do płci.
co również interesujące, przy małej dawce współczynnik
ryzyka był na poziomie 1.45, czyli wyższym niż na trzeźwo,
dopiero przy dawce średniej spadł drastycznie do 0.11, i był
praktycznie zerowy przy dużej dawce – 0.03. [co jest ilością małą,
czy dużą, niełatwo określić – przyp. g. – badacze zastosowali
szacunki typu mniej niż/dokładnie tyle/więcej niż 1 fajka/skręt.]
połączenie używek dało ryzyko względne 0.71, jednak tu
próba była najmniejsza.
autorzy sądzą, iż hipoteza kompensowania zagrożenia
związanego z nietrzeźwością poprzez zachowywanie większej
ostrożności nie może wyjaśniać zjawiska całkowicie. z kilku
powodów: badania objęły nie tylko prowadzących pojazdy,
którzy starają się kontrolować zachowanie bardziej świadomie;
kompensowanie takie ma ograniczenia, a im więcej konopi,
tym ryzyko niższe; ilość „trzeźwych” wypadków jest wysoka
w porównaniu z wypadkami „konopnymi”, biorąc pod
uwagę jeden z najwyższych na świecie poziomów konsumpcji
rzecz cannabis
postrzelony
PolicjA strzelA do nieuzbrojoneGo Aktywisty
– ofiArA żyje, lecz jest cięzko rAnnA
20-letni student, derek copp z michigan, został groźnie
postrzelony przez policjanta w trakcie przeszukania jego
mieszkania na terenie uniwersytetu.
derek copp publicznie przyznaje się do zażywania
cannabis oraz prowadzi stronę youtube, na
której instruuje, jak przygotować keksy, czy ciasto
czekoladowe z trawką oraz podaje podobne przepisy.
policja do tej pory odmawia podania szczegółów. Wiadomo
jednakże, że nie wystawiono polecenia zastosowania aresztu
wobec oiary, co oznacza, że podczas przeszukania wiele nie
znaleziono.
copp aktualnie dochodzi do zdrowia.
Wydarzenie spotkało się z sprzeciwem wielu młodych studentów.
Aktywista na
91564137.014.png 91564137.015.png 91564137.016.png 91564137.017.png 91564137.018.png
 
4
news
Porozmawiaj ze swoimi dziećmi o konopiach
PO PROSTU POWIEDZ:
„POCZEKAJ, AŻ DOROŚNIESZ”
wskAzówki, jAk rozmAwiAć
z dziećmi o mArihuAnie.
W ielu dorosłych użytkowników konopi jest w trudnej
sytuacji, jeśli chodzi o ich dzieci. kiedy byli młodsi, wielu z
nich ukrywało palenie przed rodzicami. teraz ukrywają to
przed dziećmi. niektórzy myślą, że łatwiej jest trzymać to z
dala od swych dzieci, aby uniknąć rozmowy, zanim dzieci
będą starsze. inni są otwarci i szczerzy, licząc, że nauczą dzieci
odpowiedzialnego spożywania dając im przykład – tak jak ci,
co pją alkohol przy dzieciach. bez względu na to, jaką drogę
wybierzesz w tej kwestii, ważne, aby być zainteresowanym
życiem dzieci i utrzymywać z nimi dobry kontakt.
to czemu nie ja?”). zarezerwuj odpowiednią ilość czasu na tę
rozmowę i przedyskutowanie problemów, które pojawią się w
trakcie.
wpływać na zmiany psychiczne i hormonalne, których
doświadczają młodzi ludzie, gdy wchodzą w wiek dojrzewania.
jeśli mają jakieś problemy, marihuana ich nie rozwiąże, a może
jedynie je pogłębić. nie należy używać marihuany w szkole
ani przed zajęciami, gdyż może ona źle wpływać na zdolność
koncentracji. gdy im się to za bardzo spodoba, konopie mogą stać
się drogim i czasochłonnym nawykiem. podkreśl, że marihuana
może prowadzić do problemów w szkole, w domu czy z policją
– problemy, których powinny unikać dla własnego dobra.
nA sAmym Początku wysłuchAj
swojeGo dzieckA.
zacznj pytając, co słyszał/a o marihuanie. zainicjuje to
dyskusję, jak również będzie okazją do stworzenia wspólnego
gruntu między tobą a twoim dzieckiem. Wysłuchaj, co
twoje dziecko ma ci do powiedzenia; dzieci mają zwykle coś
interesującego do powiedzenia.
PokAż różnice między odPowiedziAlnym
używAniem, A byciem „zjArAńcem”
ludzie palą marihuanę na różne sposoby. czasem
okazjonalnie, raz na miesiąc, czy w weekendy. mogą nawet
palić codziennie i nadal być odpowiedzialnymi użytkownikami.
różnica jest taka, że odpowiedzialni użytkownicy potraią
pogodzić palenie z innymi czynnościami. traktują to jako formę
relaksu czy poprawienia sobie życia. życie „zjarańca” obraca się
wokół marihuany. nie robią oni nic więcej. są to ludzie, którzy
kilka lat wcześniej zboczyli z drogi, rozmyślają o czasie, który
zmarnowali i obwiniają za to roślinę, którą palili. dorośli ludzie
żyją pełnią życia, są jednak odpowiedzialni za swoje czyny i
decyzje, bez zrzucania winy na rzeczy martwe. ostrzeż swoje
dzieci przed syndromem „zjarańca” i pokaż czarno na białym,
że nie akceptujesz lenistwa i wymówek – wymagaj od nich, aby
żyli produktywnie i pełnią życia, bez względu na to, czy chcą
używać konopi czy nie. jeśli nie potraią, powinni zostawić
marihuanę w spokoju.
rodzice i inni dorośli są autorytetami dla swoich dzieci. jeśli
się nie ukrywasz, miej na uwadze zachowanie, jakiego uczysz
swoje dzieci. pokaż im, co znaczy odpowiedzialne spożywanie.
nie używaj konopi jako usprawiedliwienia dla swojego
nieodpowiedzialnego czy nierozważnego zachowania. rzeczą,
którą powinny wiedzieć jest to, że konsumpcja marihuany jest
aktualnie nielegalna i może nieść za sobą poważne konsekwencje
społeczne i prawne dla całej rodziny. powinny wiedzieć, że
wybór konopi jest prywatną, rodzinną sprawą, która nie
powinna być omawiana poza domem, gdyż niektórzy nie lubią
tego i chcą karać ludzi, którzy tego używają, tak jak niektórzy
nienawidzą innych za kolor skóry. to nie jest w porządku, ale są
ludzie, którzy są nietolerancyjni i złośliwi. powiedz dzieciom, że
uważasz, że prawa dotyczące konopi powinny zostać zmienione
i powinno być to pod kontrolą państwa, jak alkohol. jeśli zobaczą
cię aktywnie pracującego na rzecz zmiany prawa, przekonają się,
że prawo musi zostać zmienione, a użytkownicy konopi powinni
być traktowani przez społeczeństwo i wymiar sprawiedliwości
tak samo, jak użytkownicy alkoholu czy tytoniu.
zAznAcz, że konoPie nie są tAkie,
jAk inne nieleGAlne nArkotyki.
konopie są nietoksyczne, a uzależnienie występuje bardzo
rzadko, o ile w ogóle występuje. same w sobie są praktycznie
nieszkodliwe, poza dymem, który może wpływać negatywnie
na układ oddechowy. nie jest tak jednak w przypadku innych
narkotyków. podkreśl, że pigułki czy proszki różnią się od roślin.
to najłatwiejszy podział. jeśli myślisz, że twoje dziecko ma
kontakt z twardymi narkotykami, jest to temat na inną dyskusję.
ale muszą wiedzieć, że narkotyki nie są takie same, pociągają za
sobą różne efekty i ryzyko.
jeśli nie spożywasz konopi albo nie robisz tego przy dzieciach,
nadal ważne jest, by z nimi o tym porozmawiać. możesz czekać, aż
temat sam się pojawi, ale musisz być na to gotowy. jeśli uważasz,
że twoje dzieci palą, nie zwlekaj z rozmową, ale nie atakuj ich.
W innym wypadku porusz ten temat, kiedy uznasz za stosowne.
Wiele dzieci spotyka się z programami propagandowymi w
szkole już w wieku około 10, 11 lat. nie zwlekaj od tego momentu
zbyt długo. z pewnością powinieneś poruszyć temat, zanim
skończą 16 lat. bądź rzeczowy i bezpośredni. nie zagłębiaj się
w tematy, które mogą być niemożliwe do zrozumienia przez
twoje dziecko, czy w jego grupie wiekowej. jeśli dziecko miało
kontakt z programami propagandowymi, omów z nim to, czego
go uczono, wyjaśnj kłamstwa i porozmawiaj z nim, szczerze.
wytłumAcz, że niektóre rzeczy
PrzeznAczone są tylko dlA dorosłych,
są niewłAściwe dlA dzieci.
Wytłumacz dziecku, że jest wiele rzeczy, których nie powinno
robić. podaj przykłady (np. prowadzenie samochodu, zawieranie
umów prawnych, czy związków małżeńskich, seks, picie itp.).
Wytłumacz, że używanie marihuany jest jedną z tych rzeczy
„tylko dla dorosłych” i nie powinny tego robić, dopóki nie
osiągną dojrzałości pozwalającej na podejmowanie dorosłych,
odpowiedzialnych decyzji.
bądź uczciwy i nie PrzesAdzAj.
bądź obiektywny tłumacząc swoim dzieciom, dlaczego
powinny unikać marihuany. twoim podstawowym priorytetem
powinno być zdobycie ich zaufania. demonizowanie tego raczej
nie przekona dziecka do powstrzymania się od spróbowania,
może jedynie podważyć twoją wiarygodność w ich oczach.
Wyolbrzymianie jej efektów może jedynie umocnić ją w oczach
buntowniczego dziecka. Wytłumacz im, jak bardzo zależy ci na
ich zdrowiu i bezpieczeństwie, a palenie marihuany naraża jedno
i drugie. powiedz im, że palenie jest wbrew prawu i używanie
jej może prowadzić do poważnych problemów. powiedz, że
uważasz, iż prawo jest złe, że powinien być limit wiekowy, po
osiągnięciu którego palenie byłoby dozwolone i że marihuana
powinna zostać opodatkowana podobnie jak piwo czy wino.
Podkreśl, że mArihuAnA to nie zAbAwkA.
bądź ostrożny opowiadając swoją historię, gdyż może się to
obrócić przeciwko tobie (na przykład „skąd możesz wiedzieć,
skoro nigdy tego nie próbowałeś?” albo „skoro ty spróbowałeś,
Wytłumacz, że marihuana jest narkotykiem, tak jak alkohol
i papierosy, z silnymi efektami. zaznacz, że dym podrażnia
oskrzela. poinformuj o tym, że wszystkie narkotyki mogą
R
E
K
L
A
M
A
młodzi ludzie i tak w końcu sami zdecydują, czy używać
marihuany czy nie; ten wybór jest normalną częścią bycia
dorosłym. spotykają się z uprzedzeniami i dezinformacją, ale
rozmawiają ze sobą i widzą, co się dzieje wokół marihuany i
innych narkotyków. próbujcie opóźnić pierwszy kontakt swoich
dzieci z marihuaną, a także pokazujcie, że najważniejszy jest
umiar. chcesz, aby twoje dzieci podejmowały rozsądne decyzje,
zatem istotne jest, aby rodzice uzbroili się i swoje dzieci w
prawdziwe informacje, wskazówki i dobry kontakt, nie tylko
w przypadku narkotyków, ale wszystkich trudnych życiowych
wyborów, aby zapewnić im zdrowie i bezpieczeństwo.
Podsumowując...
oczywiście nie chcesz, żeby twoje dzieci miały kontakt z
marihuaną czy jakieś problemy z tym, ale pamiętaj, twój aktywny
udział, zainteresowanie i nadzór w życiu twojego dziecka jest
lepszy niż jakakolwiek lektura.
kiedy będą wystArczAjąco duże?
najlepiej powiedzieć im, żeby poczekały, aż będą pełnoletnie.
Wtedy same odpowiadają za swoje własne wybory i zachowanie.
oczywiście nadal będziesz przy nich, ale nie będziesz pociągany/
a do odpowiedzialności karnej za ich zachowanie. dzieci
powinny znać konsekwencje prawne, zanim spróbują. muszą
pokazać, że są wystarczająco dojrzali i odpowiedzialni, zanim
zaczną palić. jeśli uważają spożywanie konopi za wymówkę i
usprawiedliwiają tym swoje nieodpowiedzialne zachowanie,
znaczy, że nie są jeszcze na to gotowi.
co w PrzyPAdku używAniA Przez nieletnich?
powiedz im, że mimo, iż konopie są bezpieczniejsze dla
zdrowia niż alkohol czy tytoń, to konsekwencje prawne mogą
być duże. mogą stracić możliwość uczestnictwa w zajęciach
pozaszkolnych, prawo jazdy czy osiągnięcia edukacyjne, mogą
mieć problem z dostaniem się do szkoły, którą wybrali oraz nie
będą już niekarani. rozwaga to podstawa, a jeśli będą miały
kiedykolwiek problemy, powinny zwrócić się do ciebie bez
obawy o odrzucenie. zachęć ich do trzymania się z dala od
problemów, jednak gdy się pojawią, jesteś od tego, by pomóc
swoim dzieciom kiedy cię naprawdę potrzebują.
sPrzedAż konoPi to nie to
sAmo co sPożywAnie
największe konsekwencje prawne grożą właśnie za handel.
jest pokusa sprzedaży, aby zarobić na swój własny zapas. unikaj
tego, gdyż policjanci mogą robić prowokacje udając klientów.
jest duża różnica prawna między sprzedażą a posiadaniem.
(siou i arek pogromca pieczarek.)
91564137.019.png 91564137.020.png 91564137.021.png 91564137.022.png 91564137.023.png 91564137.024.png 91564137.025.png 91564137.026.png 91564137.027.png 91564137.028.png 91564137.029.png 91564137.030.png 91564137.031.png
news
5
przy zażywaniu cannabis
Symptomy odstawienia
Plan
dziesięcioletni
UNODC - klapa
N ie jest pewne, czy występuje wyraźny syndrom
odstawienia podczas zażywania cannabis, jako że wielu
konsumentów kończy bądź przerywa regularne przyjmowanie
nie przejawiając żadnych symptomów odstawienia.
(ogólnie oraz dla poszczególnych symptomów). Wartości
dla drażliwości oraz pragnienia „narkotyku” były jednakże
w okresie pięciu dni większe dla tytoniu. intensywność
symptomów odstawienia wykazywała znaczne różnice dla
poszczególnych badanych.
D wie niezależnie pracujące grupy, składające się razem z
40 badaczy z uniwersytetu w bristol, doszły do podobnych
wniosków: heroina stanowi najbardziej niebezpieczny narkotyk
naszych czasów, podczas gdy kolejne pod tym względem są
kokaina i barbiturany. alkohol ma piątą rangę na nieoicjalnej
liście narkotyków, tytoń miejsce dziewiąte. produkty z
konopi zajmują miejsce 11, poniżej środka stawki. ecstasy
przypisywany jest relatywnie mały potencjał zagrożenia, o
czym świadczy miejsce 18.
z drugiej strony u innych osób obserwuje się syndromy
odstawienia utrudniające zaprzestanie bądź ograniczenie
spożycia. artykuł ten donosi o godnych odnotowania
badaniach przeprowadzonych w usa w roku 2007. porównano
symptomatykę odstawienia cannabis z występującą po
odstawieniu tytoniu.
godnym odnotowania jest fakt, że u niektórych uczestników
najmniejsza wartość symptomów odstawienia występowała w
fazie abstynencji od obydwu środków. Według autorów może to
być związane z tym, że obydwa są palone, więc wyzwalają takie
same bodźce kluczowe. całkowity brak bodźców kluczowych
powiązanych z paleniem mogło zredukować symptomatykę
odstawienia.
potencjalnie częstymi objawami po przerwaniu używania
cannabis są niestabilność emocjonalna, której towarzyszy
wzmożona drażliwość i agresja, stany depresyjne,
zaburzenia snu, intensywne sny i brak apetytu. Większość
pojawia się po około 24 godzinach po odstawieniu, po
dwóch do pięciu dni osiągają maksimum intensywności i
utrzymują się przez około 2 tygodnie. osoby zażywające
intensywnie przez wiele lat przyznały, że szczególnie
zaburzenia snu mogą utrzymywać się przez wiele tygodni.
aby dobrze zobrazować sobie intensywność symptomów,
pomocne będzie porównać je z symptomami odstawienia
narkotyków i lekarstw. przykładowo osoby mające
doświadczenia z opiatami i cannabis oraz benzodiazepinami
i cannabis opisują symptomy po odstawieniu opiatów
i benzodiazepin jako nieporównanie silniejsze i dłużej
utrzymujące się niż występujące po odstawieniu produktów
konopnych.
mniej zaskakująca jest tendencja do zależności między
intensywnością odczuć po odstawieniu i wielkością dawki.
czterech badanych stosujących cannabis raz do dwu dziennie
wykazywało słabe objawy abstynencyjne lub w ogóle ich
brak, podczas gdy uczestnicy palący 6 i więcej razy dziennie
wykazywali objawy o wiele wyraźniejsze. najwyższa wartość
ogólna podana została przez uczestnika palącego najczęściej – 10
razy dziennie. pomiędzy czterema uczestnikami, używającymi
cannabis 3-4 razy dziennie występowały duże różnice w
intensywności występowania symptomów, która rozciągała się
od braku występowania do bardzo silnych odczuć.
podczas tworzenia listy
jako kryterium obrano 9
różnych zagrożeń płynących
z nadużywania legalnych i
nielegalnych narkotyków:
szkody wywoływane w
organizmie, jak np. nagła śmierć
wywołana przedawkowaniem
heroiny, zagrożenie
izycznym lub psychicznym
uzależnieniem, skutki dla
otoczenia społecznego oraz
koszty ponoszone przez
publiczną służbę zdrowia.
jeden ważny w mojej opinii aspekt tematu odstawienia
nie został w badaniach poruszony. z mojego doświadczenia
wynika, że osoby, które rozpoczęły zażywanie cannabis w
młodym wieku, zmagają się z silniejszymi symptomami niż
osoby zaczynające palić później. to samo zjawisko obserwuje
się w przypadku tytoniu. Fakt ten można łatwo wytłumaczyć
tym, że mózg młodej osoby reaguje o wiele bardziej wrażliwie i
trwale na używki niż w przypadku osoby dorosłej.
do badań z usa wybrano 12 uczestników (sześciu mężczyzn
i sześć kobiet w wieku średnio 28 lat), którzy palili zarówno
cannabis, jak i skręty z tytoniem. Średnio od 10 lat, cannabis
obecnie średnio cztery razy dziennie, a papierosy w ilości około
20 dziennie.
badania te przeprowadzono
ponad dwa lata temu. Wywołały
one spore zainteresowanie
społeczeństwa Wielkiej
brytanii, jednakże wieść o nich
zaginęła dość szybko. pomimo
jednoznacznych wyników
badań naukowych, niedawno
laburzystowski rząd zmienił kwaliikację cannabis na klasę b, co
powoduje zaostrzenie kar dotyczących produktów z konopi.
dr med. Franjo grotenhermen
jest autorem publikacji „konopie
jako lekarstWo” i członkiem
zarządu międzynArodowej
GruPy roboczej cAnnAbis
Jako LekarStwo , ponadto
Wydaje magazyn „cannabis and
cannabinoids. pharmacology,
toxicology and terapeutic
potential”, ukazujący się W
Wersji niemiecko-, angielsko-
i hiszpańskojęzycznej, oraz
„cannabis, strassenVerkehr und
arbeitsWelt” (pol. cannabis, ruch
uliczny oraz ŚWiat pracy).
W ramach eksperymentu uczestnicy przerywali w losowo
wybranej kolejności, każdorazowo na 5 dni, zażywanie
cannabis, tytoniu oraz obydwu środków na raz. opisane trzy
fazy odstawienia przerywane były każdorazowo okresem 9
dni zwyczajnej konsumpcji. każdego dnia badań wypełniali
oni kwestionariusz zawierający częste objawy mogące
wystąpić po odstawieniu tytoniu lub cannabis. codziennie
określano intensywność każdego symptomu w skali od
0 do 3 (0 = nie występuje, 1 = występuje w ograniczonym
stopniu, 2 = relatywnie intensywne objawy, 3 = silne
objawy). Wartości poszczególnych symptomów zsumowano.
skrupulatna praca wykonana przez brytyjskich naukowców
może jednak nie zostać zmarnotrawiona. W marcu raport
przekazany został komisji onz ds. narkotyków (uncnd).
należy niecierpliwie oczekiwać, jakie uzasadnienie przygotuje
pan costa dla kontynuowania „War on hemp“ w obliczu klęski
planu dziesięcioletniego uncnd oraz najnowszych ustaleń
naukowców.
intensywność objawów była w przypadku cannabis mniej
więcej taka sama, jak w przypadku abstynencji od tytoniu
(kimo & Glutek)
Marsz Wyzwolenia
Międzynarodowy kongres ekspertów w Berlinie
Konopi 2009
21.01.09 caritas international oraz berlińska uczelnia techniczna
alice-salomon zorganizowały ciekawa konferencję. naświetlona
została obecna sytuacja w zakresie popytu na tzw. narkotyki oraz
stosownych politycznych reakcji. celem było zapoznanie się z wy-
nikami dziesięcioletniej współpracy oraz ich omówienie, aby uzy-
skać bezpośrednią wiedzę o działalności partnerów, ich projektach
zwieńczonych sukcesem oraz ich mocnych i słabych stronach.
azji, ameryki łacińskiej, afryki i europy, w tym również wyso-
kich rangą przedstawicieli krajów o najwyższej produkcji kokainy
(kolumbia) oraz opium (afganistan), na samym początku obecny
była również pełnomocnik rządu Federalnego niemiec ds. narko-
tyków. sabine bätzing w swoim 25-minutowym wykładzie zwróci-
ła uwagę na konieczność zredukowania popytu na twarde narko-
tyki. jednakże w wywiadzie udzielonym wkrótce później okazała
nader duże zrozumienie: „przez długi okres prowadzono wojnę
przeciwko narkotykom, zamiast włożyć wysiłek w zrozumienie
problemów, które każą ludziom sięgać po narkotyki. […] musimy
dołożyć starań, aby przede wszystkim uchwycić problem u jego
źródeł. i nie chodzi tu, upraszczając sprawę, o wyrywanie roślinek
bądź karanie handlarzy narkotyków, lecz o zwalczanie biedy w do-
tkniętych problemem krajach. Wtedy uda nam się również zredu-
kować uprawy narkotyków.“ jeszcze więcej realizmu słychać pod
koniec: „musimy jednak wyjść z założenia, że osiągnięcie całkowitej
abstynencji od tego typu używek, stworzenie świata bez haju i nar-
kotyków, jest ciężkim zadaniem. byłoby to możliwe wyłącznie za
bardzo, bardzo wysoką cenę ograniczenia wolności i praw. prag-
niemy jednakże mimo wszystko ograniczenia w korzystaniu z nich
i pragniemy wyraźnego spadku konsumpcji, przy wykorzystaniu
elementu kontroli, edukacji, wzrostu kompetencji życiowych, a nie
poprzez element przymusu i bez misjonarskiej gorliwości.” zda-
je się, że mamy do czynienia z nowym spojrzeniem na sprawę…
23 maja
w Warszawie, godzina. 15
pod pałacem kultury i nauki
akcja pomocy niemieckiego caritasu stwierdza: „na podstawie
wymienionych liczb oraz wspomnianych wydarzeń nie można
nie zauważyć, że deklarowany cel aktualnie prowadzonej polityki
– stworzyć świat bez narkotyków – nie został osiągnięty. doktryna
zero tolerancji w odniesieniu do narkotyków nie przyniosła spodzie-
wanych rezultatów. Wręcz przeciwnie: prowadzona od lat polityka
wobec narkotyków okazała się jednoznacznie kontrproduktywna.
[…] politycy musieliby uwzględnić, że narkotyki są częścią rzeczy-
wistości społecznej. z tego powodu nie uda się stworzyć świata bez
narkotyków. o wiele ważniejsze jest, aby zbudować bardziej przy-
jazne w stosunku zarówno do jednostki, jak i społeczeństwa na-
stawienie dotyczące używek. aby to osiągnąć, konieczne są nowe
ustępstwa w polityce wobec narkotyków: 1. uznanie oraz pełne
przestrzeganie praw człowieka jako konsumenta, 2. depenalizacja
konsumpcji, 3. depenalizacja drobnych upraw i produkcji…“
j ak co roku mam zaszczyt zaprosić was na manifestacje pro
legalizacyjna - marsz ku Wyzwoleniu konopi!przez pryzmat
minionych lat zapamiętaliśmy was jako sympatyków hemplob-
by, aktywistów, palaczy, zwolenników legalizacji konopi, bądź
osoby w inny sposób popierające zdrową i efektywną politykę
narkotykową, dlatego też chcemy poinformować Was, iż już za-
częliśmy przygotowania do następnej edycji naszej imprezy. 23
maja o godz: 15:00 na ulicach miasta Warszawa całego świata
odbędzie się marsz Wyzwolenia konopi - parada legalizacyjna
rozpoczynająca się pod pałacem kultury i nauki. tego dnia
mieszkańcy na całym świecie spotykają się, by przeka-
zać wszystkim pokojowe prze- słanie: „obowiązujące
restrykcyjne prawo w sto-
również uczelnia alice-salomon apeluje o radykalną zmianę
polityki wobec narkotyków. oprócz ekspertów oraz polityków z
www.caritas-international.de & www.ash-berlin.de
R
E
K
L
A
M
A
sunku do marihua-
ny trzeba zmienić”. marsz
organizowany jest
przez odpowiedzialnych,
dorosłych ludzi,
którzy domagają się
respektowania
praw człowieka i zrów-
naniem statusu
alkoholu, konopi i pa-
pierosów. ce-
lem manifestacji nie
jest nama-
wianie do palenia,
lecz poka-
zanie panującej
wśród elit
rządzących hi-
pokryzji,
o r a z
faktu,
że pala-
cze mari-
huany są
przyjazny-
mi ludźmi z
poczuciem
humoru,
których
nie trze-
ba się bać,
a którzy za
swój świa-
domy wybór
wtrącani są do
więzień i trakto-
wani jak przestępcy.
chcemy, aby społeczeństwo za-
akceptowało i respektowało prawo do uży-
wania i hodowli konopi.
6 lat temu,12 kwietnia, pod sejmem rp
zasialiśmy symboliczne ziarna konopi, czym
oicjalnie rozpoczęliśmy batalię o zmiany
prawa narkotykowego. starania te trwają do
dziś dnia, lecz na horyzoncie zaświtało już
zielone światło: nie możemy zaprzepaścić
danej nam szansy.
91564137.032.png 91564137.033.png 91564137.034.png 91564137.035.png 91564137.036.png 91564137.037.png 91564137.038.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin