Biblia Gdańska - Rewizja warszawska Bolesław Goetze.pdf

(1653 KB) Pobierz
291964201 UNPDF
Objawienie św. Jana
dzie na ich czołach.
5. I nocy tam nie będzie, i nie będą po-
trzebowali lampy i światła słoneczne-
go; bo ich oświeca Pan Bóg, i będą kró-
lować na wieki wieków.
II. 6. I rzekł mi: Te słowa są wierne i
prawdziwe, a Pan, Bóg świętych pro-
roków, posłał swojego anioła, aby po-
kazać swoim sługom to, co ma stać się
wkrótce.
7. Oto przychodzę szybko. Błogosła-
wiony, który zachowuje słowa proroc-
twa tej księgi.
8. I ja, Jan, widziałem to i słyszałem. I
gdy to słyszałem i widziałem, upadłem,
aby oddać pokłon u nóg anioła, który
mi to pokazywał.
9. I mówi mi: Patrz, abyś tego nie czy-
nił; bo jestem współsługą twoim i bra-
ci twoich, proroków i tych, co zacho-
wują słowa tej księgi; Bogu oddaj po-
kłon.
10. I powiedział mi: Nie pieczętuj słów
proroctwa tej księgi; albowiem czas
jest bliski.
11. Kto czyni niesprawiedliwość niech
jeszcze czyni niesprawiedliwość, a
plugawy niech jeszcze się plugawi; a
sprawiedliwy niech jeszcze czyni spra-
wiedliwość, a święty niech się jeszcze
uświęci.
12. I oto przychodzę szybko, a zapłata
moja jest ze mną, abym oddał każde-
mu według jego czynów.
13. Ja jestem Alfa i Omega, początek i
koniec, pierwszy i ostatni.
14. Błogosławieni, którzy zachowu-
ją Jego przykazania, aby mieli prawo
do drzewa życia, i aby weszli brama-
mi do miasta.
15. Na zewnątrz natomiast są psy i
czarownicy, i nierządnicy, i zabójcy, i
bałwochwalcy, i każdy, który miłuje i
czyni kłamstwo.
16. Ja, Jezus, posłałem mojego anioła,
aby wam świadczył o tym w zborach.
Ja jestem korzeń i ród Dawida, gwiaz-
da jasna i poranna.
17. A Duch i oblubienica mówią:
Przyjdź! A kto słyszy, niech powie:
Przyjdź! A kto pragnie, niech przyj-
dzie; a kto chce, niech bierze wodę ży-
cia za darmo.
III. 18. Świadczę bowiem każdemu
słuchającemu słów proroctwa tej księ-
gi: Jeśli ktoś do tej księgi coś doda,
doda mu też Bóg plag opisanych w tej
księdze.
19. I jeśli ktoś ujmie coś ze słów księgi
tego proroctwa, ujmie też Bóg z działu
jego z księgi życia i z miasta świętego,
i z tego, co napisane w tej księdze.
20. Mówi Ten, który świadczy o tym:
Tak, przyjdę wkrótce. Amen, tak;
przyjdź, Panie Jezu!
21. Łaska Pana naszego Jezusa Chry-
stusa niech będzie z wami wszystki-
mi. Amen.
Wszystkich Ksiąg Nowego Testamentu
KONIEC.
368
291964201.002.png
Wykaz skrótów
Objawienie św. Jana
Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżon-
kę Baranka.
10. I zaniósł mnie w duchu na wielką,
wysoką górę, i pokazał mi wielkie mia-
sto, świętą Jerozolimę, zstępującą z
nieba od Boga,
11. Mającą chwałę Bożą; a światłość
jej podobna do najkosztowniejszego
kamienia, jakby kamienia jaspisu, któ-
ry lśni jak kryształ;
12. I mającą mur wielki i wysoki, ma-
jącą dwanaście bram, a na bramach
dwunastu aniołów i wyryte imiona
dwunastu pokoleń synów Izraela.
13. Od wschodu trzy bramy, od półno-
cy trzy bramy, od południa trzy bramy,
od zachodu trzy bramy.
14. A mur miasta miał dwanaście fun-
damentów, a na nich imiona dwunastu
apostołów Baranka.
15. A ten, co mówił ze mną, miał mia-
rę, złotą trzcinę, aby zmierzył miasto i
jego bramy, i jego mury.
16. A miasto położone jest jako czwo-
robok, i długość jego jest taka, jak i
szerokość. I zmierzył miasto trzciną
na dwanaście tysięcy stadiów; i dłu-
gość, i szerokość, i wysokość jego są
równe.
17. I wymierzył jego mur na sto czter-
dzieści cztery łokcie według miary
człowieka, która jest miarą anioła.
18. I budowa jego muru była z jaspisu;
a miasto było z czystego złota, podob-
ne do czystego szkła.
19. A fundamenty muru miasta ozdo-
bione były wszelkimi drogimi kamie-
niami. Pierwszy fundament jaspis,
drugi szafir, trzeci chalcedon, czwar-
ty szmaragd,
20. Piąty sardoniks, szósty karneol,
siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewią-
ty topaz, dziesiąty chryzopras, jedena-
sty hiacynt, dwunasty ametyst.
21. A dwanaście bram dwunastoma
perłami, i każda brama była z jednej
perły; a ulica miasta, to czyste złoto,
przezroczyste jak szkło.
22. I nie widziałem w nim świątyni; al-
bowiem Pan, Bóg Wszechmogący, jest
jego świątynią, i Baranek.
23. A miasto nie potrzebuje ani słoń-
ca ani księżyca, aby mu świeciły; albo-
wiem oświeca je chwała Boża, i lampą
jego jest Baranek.
24. I zbawione narody będą chodzić
w jego światłości, i królowie ziemscy
wniosą do niego swoją chwałę i cześć.
25. A bramy jego nie będą zamknię-
te we dnie; albowiem nie będzie tam
nocy.
26. I wniosą do niego chwałę i cześć
narodów.
27. I nie wejdzie do niego nic nieczy-
stego, i nic, co czyni obrzydliwość i
kłamstwo, tylko ci, którzy są zapisani
w księdze życia Baranka.
Stary Testament Nowy Testament
I Księga Mojżesza.................Rdz
II Księga Mojżesza................Wj
III Księga Mojżesza..............Kpł
IV Księga Mojżesza...............Lb
V Księga Mojżesza................Pwt
Księga Jozuego.....................Joz
Księga Sędziów.....................Sdz
Księga Rut.............................Rt
I Księga Samuela..................1Sm
II Księga Samuela................2Sm
I Księga Królewska...............1Krl
II Księga Królewska.............2Krl
I Księga Kronik.....................1Krn
II Księga Kronik...................2Krn
Księga Ezdrasza....................Ezd
Księga Nehemiasza..............Ne
Księga Estery........................Est
Księga Hioba.........................Hi
Księga Psalmów....................Ps
Przypowieści Salomona.......Prz
Księga Kaznodzieji...............Kaz
Pieśni nad Pieśniami...........Pnp
Księga Izajasza.....................Iz
Księga Jeremiasza................Jr
Lamentacje...........................Lm
Księga Ezechiela..................Ez
Księga Daniela......................Dn
Księga Ozeasza.....................Oz
Księga Joela..........................Jl
Księga Amosa........................Am
Księga Abdiasza....................Ab
Księga Jonasza......................Jon
Księga Micheasza.................Mi
Księga Nahuma.....................Na
Księga Habakuka..................Ha
Księga Sofoniasza.................So
Księga Aggeusza...................Ag
Księga Zachariasza...............Za
Księga Malachiasza..............Ml
Ewangelia Mateusza.........Mt
Ewangelia Marka...............Mk
Ewangelia Łukasza............Łk
Ewangelia Jana..................J
Dzieje Apostolskie.............Dz
List do Rzymian.................Rz
I List do Koryntian............1Kor
II List do Koryntian...........2Kor
List do Galacjan.................Gal
List do Efezjan...................Ef
List do Filipian..................Flp
List do Kolosan..................Kol
I List do Tesaloniczan.......1Tes
II List do Tesaloniczan......2Tes
I List do Tymoteusza.........1Tm
II List do Tymoteusza........2Tm
List do Tytusa.....................Tyt
List do Filemona................Flm
List do Hebrajczyków........Hbr
List Jakuba.........................Jk
I List Piotra........................1P
II List Piotra......................2P
I List Jana..........................1J
II List Jana.........................2J
III List Jana.......................3Jn
List Judy.............................Jud
Objawienie Jana................Obj
ROZDZIAŁ 22.
I. Rzeka wody życia i drzewo życia l-5.
II. Wieczne panowanie Boga 6-17. III.
Zakończenie 18-21.
1. I pokazał mi czystą rzekę wody ży-
cia, jasną jak kryształ, wychodzącą z
tronu Boga i Baranka.
2. Na środku jego ulicy i z obu stron
rzeki drzewo życia, przynoszące owoc
dwanaście razy, wydające każdego
miesiąca swój owoc; a liście drzewa
służą uzdrowieniu narodów.
3. I nie będzie już nic przeklętego, i
będzie w nim tron Boga i Baranka, i
Jego słudzy będą mu służyć,
4. I ujrzą Jego oblicze, i imię Jego bę-
II
367
291964201.003.png
Objawienie św. Jana
6. Błogosławiony i święty ten, który
ma udział w pierwszym zmartwych-
wstaniu; nad tymi druga śmierć nie
ma władzy, ale będą kapłanami Boga
i Chrystusa, i będą z Nim królować ty-
siąc lat.
II. 7. A gdy skończy się tysiąc lat, bę-
dzie rozwiązany szatan ze swojego
więzienia,
8. I wyjdzie zwodzić narody, które są
na czterech krańcach ziemi, Goga i
Magoga, aby je zgromadzić do boju; a
liczba ich jest jak piasek morski.
9. I wyszli na szerokość ziemi, i otoczy-
li obóz świętych i miasto umiłowane.
I zstąpił ogień z nieba od Boga i po-
żarł ich.
10. A diabeł, który ich zwodził, zo-
stał wrzucony do jeziora ognia i siar-
ki, gdzie jest dzikie zwierzę i fałszy-
wy prorok; i będą męczeni we dnie i w
nocy na wieki wieków.
III. 11. I widziałem wielki biały tron, i
siedzącego na nim, od którego oblicza
uciekła ziemia i niebo, i nie znalazło
się miejsce dla nich.
12. I widziałem umarłych, małych i
wielkich, stojących przed Bogiem, i
zostały otworzone księgi; i inna księ-
ga została otworzona, to jest księga ży-
cia; i byli sądzeni umarli stosownie do
tego, co było napisane w księgach, we-
dług swoich czynów.
13. I wydało morze umarłych, którzy
w nim byli, i śmierć, i piekło wydały
umarłych, którzy w nich byli; i byli są-
dzeni, każdy według swoich czynów.
14. I śmierć, i piekło zostały wrzucone
w jezioro ognia. To jest śmierć druga.
15. I jeśli ktoś nie był zapisany w księ-
dze życia, został wrzucony w jezio-
ro ognia.
ROZDZIAŁ 21.
I. Nowe niebo, nowa ziemia i nowa Je-
rozolima 1-27.
Ewangelia według świętego Mateusza
1. I widziałem nowe niebo i nową zie-
mię; albowiem pierwsze niebo i pierw-
sza ziemia przeminęły, i nie ma już
morza.
2. A ja, Jan, widziałem miasto święte,
nową Jerozolimę, zstępującą od Boga
z nieba, przygotowaną jak oblubienicę
przyozdobioną dla swojego męża.
3. I słyszałem wielki głos z nieba, mó-
wiący: Oto przybytek Boga z ludźmi,
i będzie mieszkał z nimi; a oni będą
Jego ludem, i sam Bóg będzie z nimi,
jako ich Bóg.
4. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu; i
nie będzie już śmierci, ani smutku, ani
krzyku, ani bólu już nie będzie; albo-
wiem pierwsze rzeczy przeminęły.
5. I powiedział Ten, który siedział na
tronie: Oto wszystko nowe czynię. I
mówi mi: Napisz; bo te słowa są praw-
dziwe i wierne.
6. I rzekł mi: Stało się. Ja jestem Alfa
i Omega, początek i koniec. Ja pra-
gnącemu dam darmo ze źródła wody
życia.
7. Kto zwycięży, odziedziczy to wszyst-
ko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi
synem.
8. Lecz tchórzliwym i niewiernym, i
skalanym, i zabójcom, i nierządnikom,
i czarownikom, i bałwochwalcom, i
wszystkim kłamcom część ich dana
będzie w jeziorze płonącym ogniem i
siarką; to jest śmierć druga.
9. I przyszedł do mnie jeden z siedmiu
aniołów, którzy mieli siedem czasz na-
pełnionych siedmioma ostateczny-
mi plagami, i mówiąc ze mną rzekł:
ROZDZIAŁ 1.
11. A Jozjasz zrodził Jechoniasza i
jego braci w czasie przesiedlenia do
Babilonu.
12. A po przesiedleniu do Babilonu Je-
choniasz zrodził Salatiela, a Salatiel
zrodził Zorobabela.
13. A Zorobabel zrodził Abijuda, a Abi-
jud zrodził Eliakima, a Eliakim zro-
dził Azora.
14. Azor zrodził Sadoka, a Sadok zro-
dził Achima, a Achim zrodził Eliuda.
15. A Eliud zrodził Eleazara, a Ele-
azar zrodził Matana, a Matan zrodził
Jakuba.
16. Jakub zrodził Józefa, męża Marii, z
której narodził się Jezus, zwany Chry-
stusem.
17. Tak więc wszystkich pokoleń od
Abrahama aż do Dawida jest czterna-
ście pokoleń, a od Dawida aż do prze-
siedlenia do Babilonu, jest czterna-
ście pokoleń, a od przesiedlenia do
Babilonu aż do Chrystusa, jest czter-
naście pokoleń.
II. 18. A z narodzeniem Jezusa Chry-
stusa było tak: Gdy matka Jego Maria,
poślubiła Józefa, okazało się, że zanim
się zeszli, była brzemienna z Ducha
Świętego.
19. A Józef, mąż jej, będąc sprawiedli-
wym i nie chcąc jej zniesławić, chciał
ją potajemnie oddalić.
III. 20. A gdy o tym rozmyślał, oto
Anioł Pana ukazał mu się we śnie, mó-
wiąc: Józefie, synu Dawida! Nie bój się
przyjąć Marii, swojej żony; albowiem,
I. Księga o rodowodzie Chrystusa
Pana 1-17. II. Poczęcie Jezusa z Du-
cha Świętego 18-19. III. Ukazanie się
Anioła Pańskiego Józefowi 20-25.
1. Księga o rodowodzie Jezusa Chry-
stusa, syna Dawida, syna Abrahama.
2. Abraham zrodził Izaaka, a Izaak
zrodził Jakuba, a Jakub zrodził Judę
i jego braci.
3. Juda zrodził z Tamar Faresa i Zarę,
a Fares zrodził Ezrona, a Ezron zro-
dził Arama.
4. A Aram zrodził Aminadaba, a Ami-
nadab zrodził Naasona, a Naason zro-
dził Salmona.
5. A Salmon zrodził z Rahab Booza, a
Booz zrodził z Ruty Jobeda, a Jobed
zrodził Jessego.
6. A Jesse zrodził Dawida króla, a Da-
wid zrodził z tej która była żoną Uria-
sza, Salomona.
7. A Salomon zrodził Roboama, a Ro-
boam zrodził Abijasza, a Abijasz zro-
dził Azafa.
8. A Azaf zrodził Jozafata, a Jozafat
zrodził Jorama, a Joram zrodził Ozja-
sza.
9. Ozjasz zrodził Joatama, a Joatam
zrodził Achaza, a Achaz zrodził Eze-
chiasza.
10. Ezechiasz zrodził Manassesa, a
Manasses zrodził Amona, a Amon zro-
dził Jozjasza.
366
3
291964201.004.png
Ew. Mateusza
co poczęło się w niej, jest z Ducha
Świętego.
21. I urodzi syna, i nadasz mu imię Je-
zus; albowiem On zbawi swój lud od
ich grzechów.
22. A to wszystko stało się, aby wypeł-
niło się, co powiedział Pan przez pro-
roka, mówiącego:
23. Oto panna będzie brzemienna i
urodzi syna, i nadadzą mu imię Ema-
nuel, co tłumaczy się: Bóg z nami.
24. A gdy Józef obudził się ze snu,
uczynił jak mu rozkazał Anioł Pana, i
przyjął swoją żonę,
25. I nie obcował z nią, aż urodziła
swojego pierworodnego syna, i nadał
mu imię Jezus.
Objawienie św. Jana
dzy przywódcami Judy; albowiem z
ciebie wyjdzie wódz, który paść będzie
lud mój izraelski.
7. Wtedy Herod, wezwał potajemnie
magów, i dokładnie dowiadywał się
od nich o czasie, w którym ukazała
się gwiazda.
8. A posyłając ich do Betlejem, rzekł:
Idźcie i pilnie się dowiadujcie o dzie-
cięciu; a gdy je znajdziecie, oznajmij-
cie mi, abym i ja poszedł oddać mu
pokłon.
9. Oni więc, po wysłuchaniu króla, po-
szli; i oto gwiazda, którą widzieli na
wschodzie, prowadziła ich, aż doszła
i stanęła nad miejscem, gdzie było
dziecię.
10. A gdy ujrzeli gwiazdę, uradowali
się bardzo wielką radością.
11. A gdy weszli do domu, znaleźli
dziecię z Marią, matką Jego, a upada-
jąc, oddali Mu pokłon, otworzyli skar-
by swoje, i ofiarowali Mu dary: złoto,
kadzidło i mirrę.
12. A będąc ostrzeżeni przez Boga we
śnie, aby nie wracali do Heroda, inną
drogą wrócili do swojej krainy.
II. 13. A gdy odeszli, oto Anioł Pana
ukazał się we śnie Józefowi, mówiąc:
Wstań, weź dziecię i matkę Jego, i
uciekaj do Egiptu, i bądź tam, aż ci po-
wiem; albowiem Herod będzie szukał
dziecięcia, aby je zgładzić.
14. On więc wstał, wziął dziecię i mat-
kę Jego w nocy, i uciekł do Egiptu,
15. I był tam aż do śmierci Heroda; aby
wypełniło się, co powiedział Pan przez
proroka, mówiącego: Z Egiptu wezwa-
łem swojego syna.
III. 16. Wtedy Herod widząc, że mędr-
cy go zwiedli, rozgniewał się bardzo i
wydał rozkaz pozabijania wszystkich
dzieci, które były w Betlejem i w całej
we Słowa Boże.
10. I upadłem do jego nóg, aby mu od-
dać pokłon; i rzekł mi: Patrz, abyś tego
nie czynił; ja jestem współsługą twoim
i twoich braci, którzy mają świadec-
two Jezusa. Bogu oddaj pokłon; albo-
wiem świadectwem Jezusa jest duch
proroctwa.
II. 11. I widziałem otwarte niebo, i oto
biały koń; a Ten, który siedzi na nim,
nazywa się Wierny i Prawdziwy, i w
sprawiedliwości sądzi i walczy.
12. A oczy Jego jako płomień ognia, i
na głowie Jego wiele koron; i miał na-
pisane imię, którego nikt nie znał, tyl-
ko On sam.
13. I odziany był w szatę zanurzoną we
krwi, a imię Jego Słowo Boże.
14. I wojska niebieskie szły za Nim na
białych koniach, obleczone w cienki
len, biały i czysty.
15. I z Jego ust wychodzi ostry miecz,
aby nim pobić narody; i On pasie je la-
ską żelazną, i On tłoczy kadź wina za-
palczywości i gniewu Boga Wszechmo-
gącego.
16. I ma na szacie i na swoich bio-
drach napisane imię: Król królów i
Pan panów.
17. I widziałem jednego anioła stoją-
cego w słońcu, i zawołał wielkim gło-
sem, mówiąc wszystkim ptakom la-
tającym środkiem nieba: Przyjdźcie
i zgromadźcie się na wieczerzę wiel-
kiego Boga.
18. Abyście jedli ciała królów i ciała
wodzów, i ciała mocarzy, i ciała koni
i tych, którzy siedzą na nich, i cia-
ła wszystkich wolnych i niewolników,
małych i wielkich.
19. I widziałem dzikie zwierzę i kró-
lów ziemi, i wojska ich zebrane, aby
stoczyć bitwę z siedzącym na koniu i
z Jego wojskiem.
20. I pojmane zostało dzikie zwierzę,
i z nim fałszywy prorok, który czynił
cuda przed nim, zwodząc nimi tych,
którzy przyjęli znamię dzikiego zwie-
rzęcia i oddawali pokłon jego obrazo-
wi. Obaj żywcem zostali wrzuceni do
jeziora ognia, płonącego siarką.
21. A pozostali zostali pobici przez sie-
dzącego na koniu, mieczem wychodzą-
cym z Jego ust, i wszystkie ptaki nasy-
ciły się ich ciałami.
ROZDZIAŁ 20.
I. Szatan związany na tysiąc lat i ty-
siąclecie królestwa Chrystusa l-6. II.
Szatan ponownie rozwiązany 7-10. III.
Pierwsze zmartwychwstanie 11-15.
ROZDZIAŁ 2.
I. Przybycie mędrców 1-12. II. Uciecz-
ka do Egiptu 13-15. III. Rzeź dzieci w
Betlejemie 16-18. IV. Powrót z Egip-
tu 19-23.
1. I widziałem anioła zstępującego z
nieba, który miał klucz od otchłani i
wielki łańcuch w swojej ręce.
2. I pochwycił smoka, węża starodaw-
nego, którym jest diabeł i szatan, i
związał go na tysiąc lat;
3. I wrzucił go do otchłani, i zamknął
go, i położył nad nią pieczęć, aby nie
zwodził więcej narodów, dopóki nie
wypełni się tysiąc lat; a potem ma być
rozwiązany na krótki czas.
4. I widziałem trony; a tym, którzy
usiedli na nich dany był sąd; i widzia-
łem dusze ściętych z powodu świadec-
twa Jezusa i z powodu Słowa Bożego, i
tych, którzy nie oddawali pokłonu dzi-
kiemu zwierzęciu, ani jego obrazowi, i
nie przyjęli jego piętna na swoje czoło
i na swoją rękę; ci ożyli i zaczęli królo-
wać z Chrystusem tysiąc lat.
5. A pozostali z umarłych nie ożyli, do-
póki nie wypełni się tysiąc lat. To jest
pierwsze zmartwychwstanie.
1. A gdy Jezus narodził się w Betlejem
Judzkim za dni króla Heroda, oto ma-
gowie ze Wschodu przybyli do Jerozo-
limy, mówiąc:
2. Gdzie jest Ten, który narodził się,
Król Żydów? Bo widzieliśmy gwiazdę
Jego na wschodzie, i przybyliśmy od-
dać Mu pokłon.
3. Gdy król Herod usłyszał to, zatrwo-
żył się, a z nim cała Jerozolima;
4. I gdy zebrał wszystkich arcykapła-
nów i nauczycieli ludu, dowiadywał się
od nich, gdzie ma się narodzić Chry-
stus.
5. A oni rzekli mu: W Betlejem Judz-
kim; bo tak napisano przez proroka:
6. A ty, Betlejem, ziemio Judzka! Żad-
ną miarą nie jesteś najmniejszą mię-
4
365
291964201.005.png
Objawienie św. Jana
Ew. Mateusza
jego okolicy, od dwóch lat i młodsze,
stosownie do czasu, o którym się do-
kładnie dowiedział od magów.
17. Wtedy wypełniło się, co powiedzia-
no przez Jeremiasza proroka, mówią-
cego:
18. Słyszano głos w Rama, lament,
płacz i narzekanie wielkie: Rachel
opłakuje swoje dzieci; i nie daje się
pocieszyć, bo ich nie ma.
IV. 19. A gdy umarł Herod, oto Anioł
Pana ukazał się we śnie Józefowi w
Egipcie,
20. Mówiąc: Wstań, weź dziecię i mat-
kę Jego, i idź do ziemi Izraelskiej; al-
bowiem pomarli ci, którzy szukali du-
szy dziecięcia.
21. A on wstał, wziął dziecię i matkę
Jego, i przyszedł do ziemi Izraelskiej.
22. Gdy więc usłyszał, że Archelaus
króluje w ziemi Judzkiej w miejsce He-
roda, swojego ojca, bał się tam pójść;
ale ostrzeżony we śnie przez Boga,
udał się w okolice Galilei;
23. A gdy przyszedł, zamieszkał w mie-
ście zwanym Nazaret; aby wypełniło
się to, co powiedziano przez proroków:
Nazarejczykiem będzie nazwany.
cili się na nim, będą stać z daleka z
powodu strachu przed jego męką, pła-
cząc i narzekając,
16. I mówiąc: Biada, biada ci, o mia-
sto wielkie, obleczone w bisior i w pur-
purę, i w szkarłat, i ozłocone złotem i
drogimi kamieniami, i perłami, gdyż w
jednej godzinie zniszczone zostało tak
wielkie bogactwo.
17. I każdy sternik, i wszyscy pływają-
cy na okrętach, i żeglarze, i ci co na
morzu pracują, stanęli z daleka,
18. I zawołali, widząc dym jego poża-
ru, mówiąc: Co jest podobnego do tego
wielkiego miasta!
19. I sypali proch na swoje głowy i wo-
łali, płacząc i narzekając, mówiąc:
Biada, biada ci, o miasto wielkie, w
którym wzbogacili się wszyscy, mają-
cy okręty na morzu z jego dostatku,
gdyż w jednej godzinie zostało spu-
stoszone.
III. 20. Rozraduj się nad nim, niebo
i święci apostołowie, i prorocy, albo-
wiem Bóg wykonał nad nim wasz sąd.
21. I jeden potężny anioł podniósł jak-
by wielki młyński kamień, i rzucił go
w morze, mówiąc: Z takim rozmachem
wrzucony będzie Babilon, miasto wiel-
kie, i już go więcej nie znajdą.
22. I głos cytrystów i śpiewaków, i fle-
cistów, i trębaczy więcej nie będzie w
tobie słyszany, i żaden rzemieślnik ja-
kiegokolwiek rzemiosła więcej się w
tobie nie znajdzie, i odgłosów młyna
więcej w tobie nie usłyszą,
23. I światłość świecy nie będzie się
więcej w tobie świeciła, i głos oblu-
bieńca i oblubienicy nie będzie więcej
w tobie słyszany; gdyż kupcy twoi byli
możnowładcami ziemi, gdyż twoimi
czarami zwiedzione zostały wszyst-
kie narody.
24. I w nim została znaleziona krew
proroków, świętych i wszystkich po-
mordowanych na ziemi.
tujcie drogę Pana, prostymi czyńcie
Jego ścieżki.
4. A Jan miał odzienie z sierści wiel-
błądziej i pas skórzany wokół swoich
bioder, a pokarmem jego była szarań-
cza i miód leśny.
5. Wtedy wychodziła do niego Jerozoli-
ma, i cała ziemia Judzka, i cała okoli-
ca nad Jordanem;
6. I byli chrzczeni przez niego w Jorda-
nie, wyznając swoje grzechy.
7. A gdy ujrzał wielu faryzeuszy i sadu-
ceuszy przychodzących do jego chrztu,
rzekł im: Plemię żmij! Kto was na-
uczył, żebyście uciekali przed przy-
szłym gniewem?
8. Przynoście więc owoce godne upa-
miętania;
9. A nie mniemajcie, że możecie mó-
wić sami w sobie: Ojca mamy Abraha-
ma; albowiem powiadam wam, że Bóg
i z tych kamieni może wzbudzić dzieci
Abrahamowi.
10. A już i siekiera do korzenia drzew
jest przyłożona; każde więc drzewo,
które nie przynosi dobrego owocu,
bywa wycięte i wrzucone w ogień.
11. Ja was chrzczę wodą ku upamięta-
niu; ale Ten, który idzie za mną, moc-
niejszy jest ode mnie; którego sanda-
łów nie jestem godny nosić; On was
chrzcić będzie Duchem Świętym i
ogniem.
12. Którego wiejadło jest w ręku Jego,
i wyczyści swoje klepisko, i zgromadzi
swoją pszenicę do spichlerza, ale ple-
wy spali ogniem nieugaszonym.
II. 13. Wtedy Jezus przyszedł z Galilei
nad Jordan do Jana, aby być ochrzczo-
nym przez niego.
14. Ale Jan powstrzymywał Go, mó-
wiąc: Ja potrzebuję być ochrzczo-
nym przez Ciebie, a Ty przychodzisz
ROZDZIAŁ 19.
I. Wesele Baranka 1-10. II. Biały koń i
dzikie zwierzę, które z nim stacza bi-
twę 11-21.
1. I potem słyszałem jakby wielki głos
licznego ludu w niebie, mówiącego:
Alleluja! Zbawienie, chwała, cześć i
moc Panu, Bogu naszemu.
2. Bo prawdziwe i sprawiedliwe są
Jego sądy; gdyż osądził tą wielką nie-
rządnicę, która niszczyła ziemię swo-
im nierządem, i pomścił krew swoich
sług z jej ręki.
3. I rzekli powtórnie: Alleluja! I dym
jej wznosi się na wieki wieków.
4. I upadło dwudziestu czterech star-
ców i czworo istot żywych, i oddali po-
kłon Bogu, siedzącemu na tronie, mó-
wiąc: Amen, Alleluja!
5. I wyszedł głos z tronu, mówiący:
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego
słudzy i ci, którzy się Go boicie; mali
i wielcy.
6. I słyszałem głos jakby licznego ludu,
i jakby głos wielu wód, i jakby głos
silnych grzmotów, mówiących: Alle-
luja! Gdyż zaczął królować Pan, Bóg
Wszechmogący;
7. Weselmy się i radujmy się, i oddajmy
Mu chwałę; bo nadeszło wesele Baran-
ka, a małżonka Jego przygotowała się.
8. I dano jej, aby oblekła się w cienki
len, czysty i lśniący; albowiem cienki
len to sprawiedliwość świętych.
9. I rzekł mi: Napisz: Błogosławieni ci,
którzy są wezwani na weselną wiecze-
rzę Baranka. I rzekł mi: To są prawdzi-
ROZDZIAŁ 3.
I. Jan Chrzciciel głosi na pustyni 1-12.
II. Chrzest Chrystusa Pana w Jorda-
nie 13-17.
1. A w te dni przyszedł Jan Chrzciciel,
głosząc na pustyni w ziemi Judzkiej,
2. I mówiąc: Upamiętajcie się, albo-
wiem przybliżyło się Królestwo Nie-
bios.
3. Ten to bowiem jest, o którym powie-
dziano przez Izajasza proroka, mówią-
cego: Głos wołającego na pustyni: Go-
364
5
291964201.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin