OJCIEC ALFRED MONNIN - ZAPISKI Z ARS (Kazania, Homilie i Rady św. Jana Vianney).pdf

(1335 KB) Pobierz
675447982 UNPDF
ALFRED MONNIN
ZAPISKI Z ARS
1
675447982.002.png 675447982.003.png 675447982.004.png 675447982.005.png 675447982.001.png
SPIS TREŚCI
2
WSTĘP DO WYDANIA POLSKIEGO
Św.Ja-Maria Vianney; urodiłi w Dardilly w roku 1786, jako syn ubogich
wieniaków odnacał i już w chłopicym wieku niewykłą pobożnocią i
miłociądlaubogichPragnąłotadkapłanemnaukajednakprychodiłamutak
trudnożekilkakrotniedoradanomubyaniechałtudiówWreciewroku
1815dotarłdowiceokapłaokichByłpre3latawikariuemwEcullypo
cymotrymałapadłąiapuconąparaiwiejkąrpodLugdunem
WkrótcepodwpływemwiątobliwegodupateraodnowiłoiobliceparaiiI
wpływtenigałdalejchodiliiludiedalekichtronbyiuniego
powiadadabychodpopatredjakwityodprawiaMwCoralicnieje
reewypełniaływiejkikociołekŻycienanegojużpoagranicamiFrancji
probocarupływałopomidyplebaniąakociołemDługiegodiny
pdałwkonejonalegdiedokonywałyicudownenawróceniapodwpływem
powiednikacytającegowumieniachjakwkideotwartejJelibyływolne
chwileprobocpdałjenaklckachpredNajwitymakramentem
W ciągu20latpreło100tyicypielgrymówpreunłoiprernawet
Ameryki przybywali penitenci. Opowiadano sobie o cudach, na jakie patrzano,
głównejednakcudadokonywałyiwgłbiduMije ropoctewrpreły
do innych parafii. Proboszcz; bowiem zawsze pieył tam, gdzie go wzywano z
poługądupaterką
Wreciewycerpanynadludkąpracą– naenmiałtylkocau4godiny– marł
4ierpnia1859rKanoniowanywr1925Ogłoony„patronemprobocóww
roku 1929”. Czczony wkocielekatolickim, jako wielkiwitydnia 4 sierpnia.
BiskupKarolRadoski; wiciiBłogoławiniKociołaKatolickigoEncyklopdiaHagiograicna” .
Warszawa – Ponao– Lublin [1947], s. 227
SŁOWO DO PIELGRZYMUJĄCYCH DO ARS
DROGIE DUSZE!
miłocidowaProbocrtakpikniemówiłoniebie- ojcynieduo
Bogu Ojcu i o Panu Jezusie Chrystusie - naszym Zbawicielu i Przyjacielu. To wy,
drogieduebyłycienatchnieniemProbocarjegowymowąimądrocią
Oddając wam diiaj do rąk jego łowa wracam wam tym amym waą
włanod Kiążkatajetrelikwiaremdoktóregowłożyłemnieocenionekarby
jelibyiich nieebrałoybkoobróciłybyiwprochjakrelikwienienanych
witychktórych niktbyjużpotemodnaledniedołał
3
Powólciemiumiłowanibraciapowiediedwamżewłożyłemwtwitąprac
wytkoconowercunajlepegomiłodacunekroenanietrokoto
by nicegonieutracidoracerepragnieniełużeniawampomocą
Na kartachtejkiążkiponacieJanaMariVianneyalepiejnawetniżwjego
biografii 1 , ponieważapianewniejotałyjegowłanepłynąceprotoerca
łowabemoich komentarzy.
Wiem iż prawdiwe łowo jet łowem żywym Mam wak nadiej że
pochylając inadgrobemtegoktórypocywawrcujeciejakjegoduch
wciążnanowo ożywiawytygłejużdiłowa
PanJeuechciałpobłogoławidjenawargachProbocardlabawienia
wielkiejlicbydu*któregołuchały+Niechechceteżpobłogoławidłowa
które wyłypodmojegopióradlapożytkucytającychidlawiecnejchwały
swojego witegoImienia
r4irpnia1864wpiątąrocnicmirciługiBożgo
A. Monnin SJ
KAZANIA PROBOSZCZA Z ARS
Nikt nie wątpi że a prawą cytoci erca niewinnoci achowanej bąd
odzyskanej dikipraktykowaniucnótwiaryimiłociBożejktałtująiw
cłowieku dolnociiprawnociduchaciałaiercaktórychwikodludi
nawet nie podejrewaWródnichnajdujeitocoteologianaywamądrocią
wlanącnotami wcepionymiwnaąduprełowoBożektóremiekaw
najeliżyjemy wiarąimiłocią
PewnawitażyjącawXIwwklatorewNiemcechpowiediała że tym, co
oczyszcza oczy duszy i uzdalnia je do widzenia prawdiwgo wiatła jt
odrwaniiodrcytgowiataumartwiniciałakrucharcaobitod
ł roważanipodiwugodnjnaturyBogaiJgocytjprawdypłnawiaryi
cytoci modlitwaradodwBoguigorącpragnininibaPodjmijcie to
wszystko – dodaje wita - itrwajciwtymZbliżciidowiatłaktórudila
iwamjakwoimwłanym ynomiwłanjwolitpujwyokadowaych
serc. Wyjmijcie serca z piersi i oddajcijTmuktórydowaprmawiaOn
1 bbélredMonnin LcurédrvidMJan-Baptiste-Marie Vianney, Paris 1861.
4
przyodzieje je boskimi klejnotami, a wy taniciiynamiwiatłociianiołami
Bożymi
Probocrdokonalewcieliłwżyciepowyżeradykażdanichdokonale
do niegopaowałaigoprypominałaKtóżdalejpotąpiłwoderwaniuiod
rzeczy tego wiatawumartwieniuciaławwylewaniułe(któretalepłynłypo
jego policzkach), wroważaniupodiwugodnejnaturyBogaiJegocytejprawdy
wpełnejwiaryi cytocimodlitwiewradociodnajdywanejwBoguamymw
gorącympragnieniu nieba? To wszystko byłyprecieżjegocechybliżałido
wiatłatakbardoiżwiatło amoiebietpowałoniebadojegoerca
Wyjąłwicercepieriioddałje TemuktórydoopremawiałaTenktórydoo
premawiałłowoBożełowo wcielonenapełniłjego serce boskimi klejnotami.
CyktokolwiekmającyokajłuchadkaaoProbocarmógłbywtowątpid?
Jegoprediwnełowaniebyłypodobnedożadnychłówludkichwywierały
nieatartewrażenienałuchacachwytkichtanówpołecnychpociągały
barwą głouwrażliwociąduchemintuicjążaremidumiewającympiknem
prostej, chwilami wrc trywialnej rancucyny apalonej jednak witym
ogniem do tego topniażecyniłonpiknymnawetwypowiadanedaniałowai
sylaby. A jednak niemiertelnyKanodiejaniewypowiadałówdlanichamych
prawdziwa wymowa tkwiwitocierecyProbocrmówiłoitocierecyw
adiwiającopiknym tyluCałajegoduawylewałainaebranyprednim
tłumabyapalidgowoją wiarąmiłociąinadiejąOtonajwyżycelitrium
wszelkiego ewangelicznego przepowiadania.
Jaktomożliweżetencłowiek- któregoniechcianopryjąddoeminarium
powodu umyłowej tpoty cłowiek który od pierwych chwil wojego
kapłaotwa oddawałiwyłącniemodlitwieipowiadaniu- byłwtaniegłoid
prawdy teologiczne napoiomieOjcówKocioła?
jakiegoródłamogłydobywaditeadiwiające wiatłanatematBogaJego
diełnatematnaturyipochodeniaduy?Jaktoidiało żeProbocz Ars
potraił wypowiadad te ame myli a niera wrc używad tych samych
ormułowaojakichużywaliwprełocinajwikiwicichrecijaocyJan
Chryzostom, Augustyn, Bernard, Tomasz z Akwinu, Bonawentura, Katarzyna
ieneoka czy Teresa z Avila?
łyelimy na prykład cto jego ut że erce witych jet płn
rozrzewnienia. akoconytympiknymormułowaniemnieprypucałemiż
jest tak bardzo teologicznie precyzyjne. Zdumiony i wzruszony wspomnieniem o
naszym witym podczas kartkowania Sumy teologicznej Doktora Anielskiego
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin