Maria Rodziewiczówna - Kądziel.pdf

(775 KB) Pobierz
Rodziewiczowna Maria - Kadziel
Maria Rodziewiczówna
KĄdziel
Słowniczek
admiratorka (z łac.) - wielbicielka
admonicja (z łac.) - upomnienie, nagana, pouczenie
Almae Matris (z łac.) - dopełniacz od Alma Mater, uroczystej nazwy nadawanej od
średniowiecza szkołom wyŜszym, zwłaszcza uniwersytetom, dosłownie znaczącej Matka
śywicielka (tak staroŜytni Rzymianie nazywali wiele bogiń, szczególnie Ceres i Kybele). Tutaj
znaczenie dosłowne jest teŜ brane pod uwagę w następnych zdaniach, w których przy pomocy tzw.
mowy ezopowej bohaterowie mówią o matce-ojczyźnie w niewoli.
alterować (z łac.) - przejmować się, niepokoić, trapić
anachronizm (z gr.) - tu: przestarzałe poglądy lub zwyczaje, przeŜytek nie wiąŜący się ze
współczesnymi warunkami Ŝycia
anewryzm (z gr.) - miejscowe rozszerzenie tętnicy wywołane zmianami lub uszkodzeniem
jej ścianki; tętniak
antrakt (z gr.) - tu: przerwa w podróŜy
Augustyn Aureli, św. (354-430) - Ojciec Kościoła, filozof; najwaŜniejsze dzieła to:
“Wyznania”, “O Trójcy Świętej”, “O państwie BoŜym”, listy oraz kazania
auskultacja (z łac.) - metoda badania lekarskiego polegająca na słuchowej ocenie szmerów
oddechowych płuc, tonów i szmerów serca itp.
Bank Wzajemnego Kredytu - Towarzystwo Kredytowe ziemskie, stowarzyszenie
właścicieli ziemskich Królestwa Polskiego z siedzibą w Warszawie, załoŜone w 1825 r. z
inicjatywy F. Lubeckiego-Druckiego w celu udzielania kredytu długoterminowego posiadaczom
duŜej własności rolnej, a od końca XIX w. takŜe drobnym gospodarstwom
benedyktynka, benedyktyn - najstarszy likier, wyrabiany pierwotnie, od XVI w., przez
benedyktynów w Fecamp (Francja), na nalewkach i destylatach z około czterdziestu ziół i korzeni.
bezik (z fr.) - gra w karty z początku XIX w. na dwie, trzy lub cztery osoby dwiema, trzema
albo czterema taliami kart
biuro - tu: biurko, stół, stolik do pisania
bróg - pomieszczenie na siano lub zboŜe, składające się z czterech słupków i ruchomego
dachu; stóg siana lub zboŜa przykryty daszkiem
cenzura - tu: świadectwo sprawowania się i postępów ucznia wydawane przez szkołę
periodycznie
Chełmoński Józef (1849-1914) - polski malarz krajobrazów i scen rodzajowych, uczeń W.
Gersona
chruściel - crex pratensis, derkacz, kiecak, kaspar, mały ptak zamieszkujący trawy i zboŜa
ciąg - tu: lot, przelot dzikich kaczek
cum laude (łac.) - z pochwałą; dawna forma oceny wyróŜniającej na dyplomach
czworaki - budynek o czterech mieszkaniach przeznaczony dla słuŜby folwarcznej
Darwin Charles Robert (1809-1882) - przyrodnik angielski, twórca teorii ewolucyjnego
powstawania gatunków zwierzęcych i roślinnych w drodze doboru naturalnego; główne prace to “O
powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego”, “O zmienności roślin i zwierząt w stanie
udomowienia”, “O pochodzeniu człowieka”, “O doborze płciowym”. Dzieła Darwina uchodziły za
niemoralne, pannom w XIX w. “nie wypadało” ich czytać.
Das ewig weibliche (niem.) - pogardliwie: wiecznie kobiece
de iure (łac.) - według prawa; prawnie; formalnie; zgodnie z prawem
dezenwoltura, dezynwoltura (z fr.) - zbyt swobodne zachowanie się
“Die Braut von Messina” (niem.) - “Oblubienica z Messyny” (1803, wyd. pol. 1843), tytuł
dramatu fatalistycznego F. Schillera (1759-1805)
drapacz - narzędzie do kruszenia brył i spulchniania ziemi
ekspens (z łac.) - wydatek, koszt
ekstyrpator (z łac.) - gracownik, narzędzie rolnicze słuŜące do wyrywania chwastów z
korzeniami
ekwipować (z fr.) - wyposaŜać, zaopatrywać
elegia (z łac.) - tu: Ŝale, smutne wyznania
elegijna (z łac.) - tu: smutna
eskulap (łac. Aesculapius, gr. Askl~epi~os) - lekarz; w mitologii greckiej Eskulap był
bogiem sztuki lekarskiej; tu: Ŝartobliwie.
Eupatoria - miasto na zachodnim wybrzeŜu Półwyspu Krymskiego załoŜone przez
Mitrydatesa IV, było siedzibą chanów tatarskich, od 1783 r. naleŜy do Rosji
faryzeusz - przenośnie: człowiek fałszywy, obłudny; udający poboŜność, świętoszek,
hipokryta (w staroŜytnej Judei członek sekty religijno-politycznej odznaczającej się ścisłym
przestrzeganiem zewnętrznych przepisów religijnych)
faska - miara zboŜa odpowiadająca pojemności fasy, czyli stągwi, kadzi - duŜego naczynia
z klepek słuŜącego do przechowywania produktów
fąfel (z fr.) - smarkacz, dzieciuch
fiksatka - przenośnie: dziwaczka, maniaczka
flinta (z niem.) - fuzja myśliwska, strzelba
fornalka - tu: typ gospodarstwa rolno-hodowlanego
funt - jednostka miary, od około 400 do 560 g
garniec - dawna polska miara pojemności cieczy i ciał sypkich dzieląca się na cztery kwarty
i szesnaście kwaterek, licząca od 3,5 do 4 l
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! (łac.) - weselmy się więc, pókiśmy młodzi;
międzynarodowa pieśń studencka; tekst wędrownego poety niemieckiego C. W. Kinderlebena
(1781) oparty jest na hymnie pokutnym z XIII w., melodia J. G. G~unthera.
“Gazeta Warszawska” - najstarszy dziennik warszawski, załoŜony w 1774 r. przez księdza
S. Łuskinę jako pismo informacyjne zamieszczające przekłady artykułów zagranicznych. W 1794 r.
“Gazeta Warszawska” przeszła na własność Lesznowskich, zmieniając okresowo nazwę na “Gazetę
Krajową”, następnie na “Gazetę Wolną Warszawską”, w tym samym roku wróciła do starej nazwy;
w latach 1841-1859 pod redakcją A. Lesznowskiego syna “Gazeta” podniosła swój poziom
drukując w odcinkach m.in. powieści J. Korzeniowskiego, J. I. Kraszewskiego, T. T. JeŜa i in.,
korespondencyjne J. I. Kraszewskiego, felietony A. Niewiarowskiego. W latach 1859-1889
redaktorem był J. Kenig, potem S. Lesznowski, który w 1906 r. przekazał prawa wydawnicze M.
Zamoyskiemu, program “Gazety” poszedł w kierunku Narodowej Demokracji; po 1910 r.
redagował ją nowy zespół z R. Dmowskim. Zlikwidowano ją w 1935 r.
gratis (łac.) - darmo, bezpłatnie
gumno - 1. stodoła; 2. plac w stodole z twardo ubitej ziemi, na którym młóci się zboŜe
cepami; klepisko, boisko, tok; 3. podwórze gospodarskie wraz z budynkami gospodarskimi
homo sum (łac.) - człowiekiem jestem; właśc. homo sum, humani nihil a me alienum puto -
człowiekiem jestem; nic, co ludzkie, nie jest mi obce; z Terencjusza (Heautontimorumenos, 1, 1,
25).
Jeśli pierś z lodu, namiętność ją spali,
A jeśli z głazu - roztrzaska!
- właśc. Jeśli pierś z drewna..., z W. Gomulickiego (Musisz kochać, w. 25-28).
jurysta (łac.) - znawca prawa; prawnik
kaleta (z tur.) - woreczek skórzany na pieniądze i drobiazgi, noszony przy pasie
kałamaszka (z białorus.) - wózek jednokonny, wybity łubem, bez budki i resorów, uŜywany
w XVII-XIX w. głównie na Litwie, Białorusi i Ukrainie
kaput (z niem.) - Ŝartobliwie: koniec, po wszystkim, wszystko przepadło
karbol (z łac.) - roztwór fenolu uŜywany do dezynfekcji
karbowy - nadzorca chłopów prowadzący rejestr ich pracy
kop., kopiejka (z ros.) - setna część rubla
korzec - słowiańska miara ciał sypkich; uŜywano róŜnych korcy lokalnych, wg konstytucji z
1764 r. warszawski korzec skarbowy zawierał około 120 litrów, a korzec nowopolski około 128
litrów; korzec dzielono na 32 garnce.
Kosiński Julian (1833-1914) - profesor chirurgii w warszawskiej Szkole Głównej, potem na
uniwersytecie
“Kraj” - tygodnik polityczno-społeczny ukazujący się w Petersburgu w latach 1882-1909,
współzałoŜycielem (razem z W. Spasowiczem) i redaktorem był E. Piltz, od roku 1906 B.
Kutyłowski. “Kraj” reprezentował ugodowe tendencje polityczne, głosił konieczność zbliŜenia się
do liberałów rosyjskich, popierał ruch panslawistyczny; w dziedzinie gospodarki opowiadał się za
programem pozytywistycznym. Głównymi publicystami byli m.in. E. Piltz, W. Spasowicz, J.
Tokarzewicz, współpracownikami E. Orzeszkowa i B. Prus.
krup (z ang.) - dławiec, błonica krtani
Księstwo - Księstwo Warszawskie utworzone przez Napoleona I w 1807 r. jako państwo
niepodległe, w sojuszu z Francją, utworzone z ziem II i III zaboru pruskiego (bez Gdańska), po
wojnie 1809 r. poszerzone o odebrany Austrii Kraków, Kieleckie i Lubelskie; w 1813 r. zajęte
przez wojska rosyjskie, w 1815 r. zlikwidował je kongres wiedeński.
kuplet (z fr.) - zwrotka dowcipnej piosenki na tematy aktualne, zazwyczaj z refrenem
kursy - tu: wykłady, studia
lafirynda - tu: lekcewaŜąco o przesadnej elegantce, strojnisi, kokietce, kobiecie modnej,
niepraktycznej
legat (z łac.) - przeznaczenie przez spadkodawcę w testamencie określonego świadczenia
majątkowego dla osoby nie będącej spadkobiercą; zapis
lejcowa kasztanka - chodząca w lejcach, przed dyszlowym albo obok dyszlowego konia
lik; nie w liku - nie liczy się
luminarz (łac. luminar - pochodnnia) - człowiek wybitny, przodujący w jakiejś dziedzinie,
znakomitość
marka (z niem.) - tu: znaczek pocztowy
marszałkowskie zjazdy - zjazdy samorządu szlacheckiego pod przewodnictwem marszałka,
od 1772 r. w zaborze rosyjskim marszałek obierany był na sejmikach powiatowych, od 1863 r. z
nominacji
mentor (z gr.) - tu: nauczyciel, wychowawca; w mitologii greckiej imię wychowawcy
Telemacha, syna Odyseusza
Zgłoś jeśli naruszono regulamin