Wszystkie moje troski.pdf

(87 KB) Pobierz
10169746 UNPDF
Wszystkie moje troski
z rock opery Jesus Christus Superstar
� � �
fis
h
G
e
� �
1. Wszy-stkie mo-je tro-ski i k�o -
po-ty
w Two-je r�-ce sk�a-dam, Pa-nie
� �
A
mój.
� �
h
Bar-dzo cie-sz� si�, �e
w�a - �nie nas wy-bra-�e�,
G
A
D
by - �my i - d�c nie - �li i - mi�
Twe.
2. Zawsze chcia�em zosta� aposto�em,
By�o to pragnieniem w �yciu mym.
Gdy odejdziesz, to napiszemy Ewangeli�,
Aby Imi� Twe zna� ca�y�wiat.
3. Karmisz mnie codziennie swoim Cia�em,
Poisz mnie przedziwnie swoj� Krwi�,
Uczysz mnie codziennie m�dro�ci, swoim s�owem,
�ebym wreszcie pozna� mi�o�� Tw�.
4. Ka�dy cz�owiek pragnie by� szcz��liwym,
Bóg obieca� wieczne szcz��cie da�.
Chce, by� pomóg� ludzi doprowadzi� tam,
Gdzie b�dzie wieczne szcz��cie i On sam.
5. Spróbuj tak�e ty kocha� cz�owieka,
Chciej odnale�� dobro�, mi�o�� w nim.
Nie skazuj go na to, aby przepad� gdzie�,
Sk�d nie b�dzie móg� ju� wróci� tu.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło: ks. Stanisław Sierla „Pan moją mocą i pieśnią”, str. 163
Księgarnia św. Jacka - Katowice 1989
D
D
Fis
e
10169746.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin