Zmartwychwstał Pan.pdf

(108 KB) Pobierz
5395990 UNPDF
Zmartwychwstał Pan
Kiko Arguello
Wolno
g
F
� � �
Ref. Zmar-twych-wsta�
� �
� �
Pan,
zmar-
al -
twych-
le -
wsta�
lu -
Pan,
ja,
zmar-
al -
twych-
le -
wsta�
lu -
ja,
� �
Es
c
1 D 7
2 �� � �
D 7
� � �
al- le-lu-
Pan,
ja,
al-
al-
le-
le-
lu -
lu
ja.
-ja. 1. O
�mier - ci,
gdzie jes-te�, o
� �
� �
� �
�mier-ci?
Gdzie jest mo-ja
�mier�?
� �
Es
� �
D
� �
� � �
Ref. Zmar-twych-wsta�...
2. Ra -
Gdzie jest jej zwy -
ci�s-two?
� � �
ra-duj-my si�
�� �
� � �
� �
duj-my si�,
bra-cia!
Je-�li dzi - siaj si� mi-�u-
� �
g
� � � � �
D
� �
� � �
Ref. Zmar-twych-wsta�...
je-my,
to dla-te-go, �e On zmar -
twych-wsta�.
g
� �
�� �
� � � � � �
3. Dzi� - ki
niech b�-d�
Oj-cu,
któ-ry nas pro-wa-dzi do Kró -
� �
g
� � � � �
Es
D
� �
� � �
Ref. Zmar - twych - wsta�...
le-stwa
gdzie si� mi-�o-�ci�
�y-je.
� � � � �
4. Je-�li z Nim u-mie -
Es
F
�� �
ra - my,
z Nim te� �y� b� -
dzie-my,
� �
� �
Es
� �
� �
z Nim �pie-wa� b� -
dzie-my.
Al - le -
lu-ja!
� �
Coda
Es
D
� �
� � �
Ref. Zmar - twych - wsta�...
Al - le - lu -
ja!
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Żródło: „Exsultate Deo” nr 254. Wyd 9 Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004
g
F
g
F
g
Es
F
g
g
D
5395990.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin