Gdy zapada grudniowa noc.pdf

(116 KB) Pobierz
86375184 UNPDF
Gdy zapada grudniowa noc
Henryk Czich
!" "
$
$
$ $
$
$ $
$
% & $ $
$ $ $ $ $ $
G
1. Gdy za -
pa-da grud-nio-wa noc,
ka!-de
dziec-ko cier-pli-wie
! $ $ & $ $
$ $ $ $ $
$
$
$
F
$ $ $ $ $
G
'
%
$
cze-ka na Je -
zu-sa, któ-ry na "wiat
przy-szed#
( $ ( $ $ $ $
dzi" pod po-sta-ci$ cz#o-
! $ $ &
( $ ( $ $ $ $ $ $
A
d
$ % * $ $
A
+ $
,
$
) $ $ $ $ ( $ $ ( $ $
( $ $ % %
) $ $ (
+
$ $
$ $ ( $ $
wie-ka. Ref. Ma-#y
Je-zu, ma-#y Bo -
!e, przyj-mij
ma-#e ser-ce me,
( $ ( $ $ $ $ $ $ $
G
$ % * $ $
C
$ $ $ $ $
! '
% %
' '
$ $ $ $ $ $ ( $ ( $
( $ % %
%
'
ka!-de
dziec-ko Ci po-mo -
!e, by Ci
w nim nie by-#o %le.
2. Gdy zapada grudniowa noc,
W ka!dym domu choinka "wieci,
Przyjd%, o Jezu, do naszych serc,
Bo czekaj$ Ci& wszystkie dzieci.
3. Gdy zapada grudniowa noc,
Milion gwiazd wtedy "wieci na niebie,
Lecz w"ród nich tylko jedna jest,
Która w Betlejem wskazuje Ciebie.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło:
„Pan moją mocą i pieśnią”, str. 158, Wydawnictwo św. Jacka, Katowice 1989,
zebrał i opracował ks. Stanisław Sierla
C
F G
F
C F G
C
$ $
d
C
$ $
$ $
$ $
F G C
%
86375184.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin