Wykorzystywanie mozliwości aparatu cyfrowego.pdf

(6063 KB) Pobierz
9780855 UNPDF
FOTO  |  AUDIO  |  WIDEO
Wykorzystywanie możliwości aparatu cyfrowego
Co w nim drzemie
Z jakiego trybu aparatu cyfrowego korzystasz podczas fotografowania? Jest to
tryb automatyczny? W wielu sytuacjach sprawdza się doskonale, ale w niektórych
warunkach twoja cyfrówka więcej osiągnie, jeśli jej ustawisz odpowiedni tryb pracy.
ikon umieszczonych na obudowie
cyfrówki oraz ich wpływ na jakość
wykonywanych fotograii. Jako przy-
kłady wykorzystujemy dwa popu-
larne aparaty Canona z serii Po-
werShot: A530 oraz S3 IS.
Każdy aparat cyfrowy ma oprócz
automatycznego trybu fotogra-
fowania dużo różnych trybów,
dostosowujących go do wyko-
nywania zdjęć w nietypowych
okolicznościach. Można nim fo-
tografować np. w nocy, w deszczu,
z dużej odległości, we wnętrzach
albo pod wodą. Warto poznać wszyst-
kie tryby, a potem je wykorzystywać.
W artykule pokazujemy poszczegól-
ne funkcje. Wyjaśniamy znaczenie
Oceń lub skomentuj na
Ú
www.pcformat.pl/ocena
Ú Funkcje przycisków i ikon aparatu cyfrowego
Na korpusie aparatu znajdują się
przyciski, które pozwalają na usta-
wianie różnych parametrów. Nie-
które z nich pełnią podwójną rolę,
w zależności od wybranego trybu
fotografowania czy trybu pracy. Do-
brym przykładem jest przycisk krzy-
żowy w aparacie Canon A530 ,
Pozostałe przyciski (Canon S3
IS) służą do:
Ú wywoływania podręcznego menu
z ustawien i ami
ekspozycji (oświetlenia) .
Ú ustawiania czułości matrycy
(więcej na ten temat znajdziesz
w ramce „Czułość ISO”).
Ú zatwierdzania funkcji wybiera-
nych w menu podręcznym .
Ú otwierania menu aparatu, któ-
re pozwala modyikować niemalże
wszystkie parametry ekspozycji oraz
pozostałych ustawień aparatu .
Ú włączania i wyłączania wyświe-
tlacza LCD, dwukrotne naciśnięcie
tego przycisku powoduje włączenie
lub wyłączenie innych informacji
o zdjęciu, np. jego histogramu .
Na każdym aparacie, w zależno-
ści od jego typu, w różnych miej-
scach można odnaleźć następujące
ikony:
Przeglądanie zdjęć zgroma-
obrazu stają się mniejsze,
w kadr ujęty jest większy obszar.
Oddalanie obrazu; elementy
dukcją efektu czerwonych
oczu.
W niektórych trybach pracy apa-
ratu nie można zmienić trybu pra-
cy lampy błyskowej.
W trybie przeglądania zdjęć
A
Błysk automatyczny z re-
wybranie przycisku oznaczo-
nego tym symbolem będzie skut-
kowało powiększeniem podglądu
obrazu.
W trybie przeglądania zdjęć
przyciskiem tym pomniejsza
się podgląd zdjęcia lub wyświetlenie
miniatur wykonanych zdjęć.
Usunięcie z karty pamięci
oglądanego w danej chwili
zdjęcia.
Po jednorazowym naciśnię-
wykonywanie zdjęć małych
elementów, najczęściej z bardzo ma-
łej odległości.
Wybór trybu pracy lampy bły-
Tryb makro, pozwalający na
ciu tego klawisza aparat
przejdzie w tryb robienia zdjęć se-
ryjnych, więc po naciśnięciu spu-
stu migawki wykona kilka zdjęć. Na-
tomiast dwukrotne naciśnięcie tego
przycisku uruchomi tryb samowy-
zwalacza. Po naciśnięciu spustu mi-
gawki będziesz miał czas ustawić
się przed obiektywem. Po 2–10 se-
kundach aparat sam zrobi zdjęcie.
służący do poruszania się po menu
aparatu lub do przeglądania zdjęć.
Jednak w trybie fotografowania, np.
za pomocą górnej części tego przy-
cisku, można zmieniać tryb pracy
lampy błyskowej.
dzonych na karcie pamięci lub
w pamięci wbudowanej w aparat.
Zbliżanie obrazu (zoom); od-
Błysk wyzwalany automatycz-
A
nie.
Błysk wymuszony z redukcją
dalone elementy sceny stają
się większe.
efektu czerwonych oczu.
78
PC Format 11/2006
SOFTWARE
skowej lub błysk wymuszony.
9780855.012.png 9780855.013.png 9780855.014.png 9780855.015.png
 
Ú Do czego służy pokrętło
Pokrętło trybów fotografowania po-
zwala wybierać tryb pracy w zależ-
ności od otoczenia, akcji (lub jej bra-
ku) i wymagań fotografa. W każ-
dym aparacie pokrętło podzielone
jest na dwie logiczne części – na-
stawy ręczne
i tryby automatyczne .
Oczywiście liczba dostępnych try-
bów jest zależna od rodzaju cy-
frowego aparatu fotograicznego.
Najprostsze apa-
raty kompaktowe
mają mało trybów
manualnych .
Bardziej zaawan-
sowane modele oferują ich nieco
więcej.
Tryby automatyczne
AUTO Tryb automatyczny używany
Portret wykonany w trybie auto...
jest w najbardziej typowych
sytuacjach. Wszystkie nastawy do-
stosowywane są do pomiarów do-
konanych przez optykę i elektroni-
kę aparatu. Niestety, nie zawsze do-
bierze ona takie parametry, by ob-
raz wyglądał jak powinien.
Tryb portretowy służy do fo-
...i w trybie portretowym.
krajobrazów. Uzyskiwana jest
w nim duża głębia ostrości – obiek-
ty znajdujące się blisko i daleko są
jednakowo ostre. Na ekranie aparatu
może się pojawić ikona ostrzegająca
o długim czasie naświetlania i moż-
liwości rozmycia obrazu .
Aby zachować ostrość, trzeba
umieścić aparat na statywie, ewen-
tualnie oprzeć łokcie np. o barierkę
czy murek.
tografowania osób, od ramion
po czubek głowy. Umożliwia uzy-
skanie małych głębi ostrości – po-
stać o wyraźnych konturach od-
różnia się od nieostrego tła. Dla
uzyskania lepszego efektu warto
robić zdjęcia z nieco większej od-
ległości, przy wykorzystaniu zoo-
mu optycznego.
Czułość ISO
Wartość czułości ISO określa czułość
błony fotograicznej na światło. W przy-
padku aparatów cyfrowych w ten spo-
sób regulowana jest czułość matrycy
aparatu. Im liczba jest wyższa, tym
aparat potrzebuje mniejszej ilości świa-
tła do poprawnego naświetlenia sceny.
Mogłoby się więc wydawać, że wysokie
czułości są wskazane, bo umożliwiają
robienie zdjęć przy słabszym świetle.
Niestety, tak nie jest, bo najlepszą ja-
kość, ostrość fotograii i brak zakłóceń
osiąga się właśnie przy czułościach ni-
skich (ISO 100), ale niezbędne jest wte-
dy dobre oświetlenie. Wysoka czułość
powinna być ustawiona jedynie przy
słabym świetle, ale zwykle na takich
fotograiach pojawi się niepożądany
efekt ziarnistości.
Fragment zdjęcia z doświetleniem
przy niskiej czułości ISO...
...i bez doświetlenia o wysokiej czułości.
Ú
trybów fotografowania
Tryb do wykonywania zdjęć
9780855.001.png 9780855.002.png 9780855.003.png
 
FOTO  |  AUDIO  |  WIDEO
Wykorzystywanie możliwości aparatu cyfrowego
Tryb przygotowany do foto-
w taki sposób, by ruchomy obiekt
był bardzo ostry.
Tryb umożliwiający wykonanie
Portrety i nocne tło – działa
nie źle dobrany, aparat może wy-
świetlić czerwone ikony informują-
ce, który z parametrów został prze-
kroczony. Należy tak dobrać pa-
rametry, by ikony stały się białe.
Tv lub S Preselekcja czasu na-
kilku lub kilkunastu zdjęć kraj-
obrazu w taki sposób, aby można
je było połączyć na komputerze
w jedno zdjęcie panoramiczne.
Tryb pozwalający na zapisy-
podobnie do trybu sceny noc-
ne, jednak nie wymaga stosowania
statywu.
AUTO
Wnętrza – zapewnia dobrą ja-
świetlania, inaczej
priorytet migawki. Użytkownik re-
guluje czas otwarcia migawki, a apa-
rat sam dobiera do niego odpowied-
nią wartość przysłony, by uzyskać
prawidłową jasność zdjęć. Tryb ten
doskonale się nadaje do fotografo-
wania obiektów w ruchu.
M Tryb ręczny, który pozwala
kość zdjęć wykonywanych we
wnętrzu budynków, w świetle ża-
rówek lub jarzeniówek.
wanie na karcie pamięci il-
mów wraz z dźwiękiem. W tym
trybie aparat działa podobnie jak
kamera.
Sceny specjalne
W niektórych aparatach po wybra-
niu kółkiem funkcji n
użytkownik ma dostęp do
wielu szczegółowych trybów fo-
tografowania, przeznaczonych do
specjalnych zastosowań. Są one wy-
świetlane na ekranie w postaci ikon.
Użytkownik wybiera jeden z nich
za pomocą przycisku krzyżowego.
Oto niektóre tryby specjalne:
Fotograia w trybie auto...
SCN
na kontrolowanie zarówno
czasu otwarcia migawki, jak i wiel-
kości przysłony. Sprawdza się w sy-
tuacjach, kiedy chcemy uzyskać do-
datkowe efekty specjalne, np. prze-
świetlić lub niedoświetlić zdjęcie.
Z tego trybu można korzystać rów-
nież wtedy, gdy automatyka źle usta-
wia parametry fotograii, np. pod-
czas robienia zdjęć z dodatkowymi
lampami błyskowymi, niepodłączo-
nymi izycznie do aparatu. Pamię-
taj, że zmiana powiększenia obrazu
wpływa na jego jasność, więc naj-
pierw ustal powiększenie (zoom),
a następnie dobierz wartość przy-
słony i czas naświetlania.
Av Preselekcja (priorytet) przy-
Fotograia w trybie auto...
...oraz fotograia w trybie nocnym.
Plaża – na zdjęciach robionych
biera długi czas naświetlania (nie-
zbędne jest ustabilizowanie aparatu,
np. na statywie), a pierwszy plan do-
świetla lampą błyskową. W świetle
dziennym ten tryb działa jak pro-
gram pełnej automatyki AUTO .
Tryb sportowy, pozwalający na
na plaży rozjaśniane są syl-
wetki fotografowanych osób znaj-
dujących się na tle jasnego piasku
lub na tle releksów wodnych.
AUTO
Śnieg – na zdjęciach zimowych
redukowany jest nadmiar błę-
kitu, a fotografowane osoby są roz-
jaśniane, by były widoczne na tle
śniegu.
AUTO
...i w trybie fotografowania wnętrz.
uwiecznienie dynamicznych
scen z szybko poruszającymi się
obiektami. Aparat dynamicznie do-
stosowuje ostrość względem po-
ruszającego się obiektu, a także do-
biera przysłonę i czas naświetlania
datny podczas fotografowania
ruchliwych obiektów.
Tryby manualne
Tryby ustawiane ręcznie dają fo-
tografującemu większą kontrolę
nad ujęciami, pozwalają wybrać
sposób oświetlenia sceny. Dzięki
nim można też uzyskać wiele cie-
kawych efektów.
P W trybie tym aparat sam do-
słony. Użytkownik ręcznie
ustawia przysłonę, a aparat automa-
tycznie dobiera czas otwarcia mi-
gawki, by uzyskać odpowiednią ja-
sność zdjęcia. W tym trybie można
kontrolować głębię ostrości. Przy
Fajerwerki – program przy-
gotowany z myślą o fotografo-
waniu sztucznych ogni na tle ciem-
nego nieba. Tryb o długim czasie
biera czas naświetlania ma-
trycy oraz przysłonę. Pozostałe pa-
rametry, takie jak czułość ISO, spo-
sób pomiaru światła itp., do-
pasowujemy ręcznie, zależnie od
potrzeb. Jeśli jakiś parametr zosta-
Fotograia w trybie automatycznym... ...i sportowym.
Zdjęcie przy małej...
Działanie oraz funkcje przysłony w aparacie cyfrowym
Przysłona jest elementem obiektywu,
regulującym ilość światła padającego
na matrycę podczas ekspozycji. Przy-
mykając ją lub otwierając, zmniejszasz
albo zwiększasz otwór, a tym samym
regulujesz ilość światła, jakie prze-
chodzi przez obiektyw. Im „mniejsza”
jest wartość przysłony, tym otwór jest
większy, więc zdjęcie jaśniejsze. Z ko-
lei „większa” wartość powoduje mniej-
sze otwarcie, a więc słabsze oświe-
tlenie zdjęcia.
Dlaczego oznaczono to w ten sposób?
Bo tak na prawdę wartość przysłony
podaje się w formie ułamka, np. f/16.
W tym przypadku utworzony przez przy-
słonę otwór ma średnicę 1/16 długości
ogniskowej. Im wyższa wartość, tym
mniejszy jest ułamek i mniejszy otwór.
Warto zaznaczyć, że przy obiektywach
zmiennoogniskowych podaje się zakres
maksymalnej przysłony, zmienia się ona
bowiem płynnie w zależności o usta-
wionego powiększenia obrazu.
Poza regulowaniem ilości światła prze-
puszczanego przez obiektyw przysło-
na umożliwia także sterowanie głębią
ostrości. Głębią ostrości określa się
efekt rozmycia obrazu przed i za fo-
tografowanym obiektem. Im mniejszy
otwór, tym większa jest głębia ostrości
(elementy obrazu znajdujące się przed
i za fotografowanym obiektem są bar-
dziej ostre). Z kolei im bardziej otwar-
ta jest przysłona, tym głębia ostrości
staje się mniejsza.
...i dużej wartości przysłony.
małej wartości przysłony zdjęcia
będą miały małą głębię ostrości,
a przy dużych wartościach przy-
słony głębia ostrości będzie wy-
raźnie większa.
C Custom. Tryb umożliwiają-
cy zapamiętanie często uży-
wanych nastawów i parametrów
fotografowania (rozdzielczości,
sposobu pomiaru światła, warto-
ści balansu bieli, stabilizacji ob-
razu i innych). Powstaje w ten spo-
sób tryb zdeiniowany przez użyt-
kownika.
f2 f2,8 f4 f5,6 f8 f11 f16 f22
80
PC Format 11/2006
SOFTWARE
grafowania osób w nocy. Dla
uzyskania wyrazistości tła aparat do-
naświetlania, wymagający stosowa-
nia statywu.
AUTO
Dzieci i zwierzęta – tryb przy-
9780855.004.png 9780855.005.png 9780855.006.png 9780855.007.png 9780855.008.png 9780855.009.png 9780855.010.png 9780855.011.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin