PDF - Usuwanie simlocka z telefonow komorkowych.pdf

(1558 KB) Pobierz
6913746 UNPDF
TELEKOMUNIKACJA
Usuwanie simlocka z telefonów komórkowych
Ile kosztuje zdjęcie
simlocka?
Era i Plus GSM
U tych operatorów odblokowanie
telefonu po upływie 24 miesięcy
od podpisania umowy jest bezpłat-
ne, a przed końcem obowiązywania
umowy kosztuje 610 zł (z VAT).
Orange
Nie świadczy usługi odblokowywania
telefonów ani w czasie umowy, ani
po jej wygaśnięciu.
Serwisy GSM: nieautoryzowane
Ceny są zróżnicowane, zależą od
regionu, w którym działa serwis,
oraz od marki i modelu telefonu.
W Warszawie płaci się od 20 zł do
ponad 150 zł (za zdjęcie simlocka
z mało popularnego lub nowego
telefonu). W innych miastach usługa
jest tańsza.
swoją komórkę
skorzystać z usług specjalistycznego
serwisu GS M lub, co wiąże się z ry-
zykiem uszkodzenia telefonu, z opro-
gramowania do łamania blokad.
U operatora
Gdy kupujemy telefon w promocji
od operatorów sieci komórkowych,
decydujemy się na podpisanie umo-
wy abonamentowej (lub typu mix)
najczęściej na 24 miesiące i zgadza-
my się na to, że telefon będzie miał
założony simlock. Polskie prawo nie
zabrania stosowania takich metod
przez operatorów, równocześnie
nie zabrania usunięcia simlocka
z telefonu, o ile podczas tej opera-
cji nie zostanie zmieniony numer
IMEI 103>03 . Warunki, kiedy wła-
ściciel telefonu komórkowego może
usunąć simlock, operatorzy określa-
ją sami, dołączając odpowiednie za-
pisy do regulaminów promocji.
Era i Plus umożliwiają zdjęcie
blokady SIM za darmo po upływie
czasu określonego w umowie. Klien-
ci, którzy chcą przed tym terminem
odblokować telefon, muszą sporo
zapłacić – patrz ramka wyżej. Oran-
ge wprawdzie blokuje simlockiem
telefony sprzedawane w promocjach,
ale nie przewiduje jego usuwania.
Jeśli właściciel telefonu chce usunąć
blokadę, robi to na własną rękę.
Wyjeżdżasz za granicę i chcesz tam taniej rozmawiać przez komórkę. Kupujesz
więc używaną, ale musisz pozbyć się simlocka. Możesz iść do serwisu GSM albo
do salonu operatora. Jeśli chcesz sam zdjąć blokadę, robisz to na własne ryzyko.
Blokada karty SIM 103>01 (simlock)
polega na wprowadzeniu modyfi-
kacji w oprogramowaniu telefonu
komórkowego, które ogranicza moż-
liwości używania telefonu. W Polsce
jest stosowana metoda blokująca tele-
fon przed użyciem karty SIM innego
operatora sieci komórkowej. W Euro-
pie, np. we Francji, operatorzy stosują
bardziej restrykcyjną metodę – pełne
blokowanie karty SIM (full SIM card
lock) w telefonach sprzedawanych
w zestawach usług pre-paidowych,
co oznacza, że mogą one pracować
tylko z jedną kartą.
Blokadę karty SIM operatorzy
najczęściej wprowadzają w apara-
tach sprzedawanych po promocyj-
nych cenach – ponieważ subsydiują
te aparaty, chcą sobie zagwaranto-
wać, że klient będzie korzystał z ich
usług. Tam, gdzie prawo zabrania
operatorom blokowania kart SIM,
telefony są droższe.
Sposoby usuwania
simlocka
Jest kilka sposobów na odblokowanie
telefonu. Zależą one głównie od mar-
ki i modelu telefonu oraz od wersji
oprogramowania zainstalowanego
w aparacie. Zdejmowanie simlocka
może polegać na wpisaniu do telefo-
nu kodu odblokowującego albo – co
jest bardziej skomplikowane – na
wprowadzeniu do pamięci telefonu
za pomocą komputera dodatkowego
programiku likwidującego simlock.
Najbardziej zaawansowaną metodą
zdjęcia blokady SIM jest ingerencja
w podzespoły (hardware) telefonu.
Odblokowywanie kodem
Część simlocków (ale jest ich coraz
mniej) można odblokować za pomo-
cą specjalnego kodu NCK 103>02 .
Kod ten jest wyznaczany przez pew-
ną formułę matematyczną na pod-
stawie unikatowego numeru aparatu
IMEI 103>03 oraz numerów MCC i
MNC 103>04 . NCK jest stosunkowo
prosty do złamania. Można go wyge-
nerować za pomocą specjalnego pro-
gramu – kalkulatora, który należy
ściągnąć z internetu. Są też strony
WWW (patrz tabela „Kalkulatory
generujące kod do usuwania simloc-
ków”), gdzie można taki kod otrzy-
mać zdalnie – wystarczy na stronie
podać numer aparatu oraz nazwę
operatora, od którego został kupiony
telefon, i po paru sekundach kod zo-
stanie wygenerowany. Wpisując go
do telefonu, użytkownik zlikwidu-
je blokadę użycia innych kart SIM
(patrz „Usuwanie simlocka za po-
mocą kodów z internetu”).
Obecnie metoda tworzenia kodu
NCK została zmodyfikowana–naj-
częściej jest on generowany losowo.
W takim przypadku nie ma prostego
sposobu uzyskania kodu odbloko-
wującego. Aby zdjąć simlock, należy
UWAGA!
Skąd mamy telefony komórkowe
Opisywane tu czynności stanowią głę-
boką ingerencję w oprogramowanie
telefonu. Jej skutki mogą być nieod-
wracalne. Informujemy, że redakcja
z dużą starannością przygotowuje
i sprawdza wszelkie materiały. Jednak
liczba modeli telefonów, przypad-
ków i konfiguracjijesttakduża, że
nie sposób przewidzieć wszystkiego.
Czytelnik musi mieć świadomość, że
wszelkich zmian dokonuje na własną
odpowiedzialność.
Polacy preferują telefony z simlockami.
Przyczyna jest prosta – są tańsze. To,
czy w naszym telefonie jest simlock,
zależy od miejsca, gdzie kupiliśmy te-
lefon. Badania prowadzone od 2001
roku przez TNS OBOP wskazują, że
tylko 13 proc. posiadaczy telefonów
komórkowych decyduje się na zakup
nowego, bez blokady kart SIM w skle-
pie elektronicznym z akcesoriami GSM,
a 52 proc. kupuje je od operatorów
(wyniki za okres 2001–2005).
102
PC Format 4/2006
Uwolnij swoja komorka.indd 102
2006-02-27 15:21:59
SOFTWARE
Uwolnij
6913746.040.png 6913746.041.png 6913746.042.png 6913746.043.png 6913746.001.png 6913746.002.png 6913746.003.png 6913746.004.png 6913746.005.png 6913746.006.png 6913746.007.png 6913746.008.png 6913746.009.png 6913746.010.png 6913746.011.png 6913746.012.png 6913746.013.png 6913746.014.png 6913746.015.png 6913746.016.png 6913746.017.png 6913746.018.png 6913746.019.png 6913746.020.png 6913746.021.png
 
Usuwanie simlocka z telefonów komórkowych
TELEKOMUNIKACJA
Zdjęcie simlocka przez operatora
jest najbezpieczniejszą metodą (gdy
skończy się umowa – usługa jest bez-
płatna). Ponieważ to oni zakładają
blokady, wiedzą też, jak je zdjąć.
Albo tworzą kod umożliwiający póź-
niejsze zniesienie zabezpieczenia,
albo mają odpowiednie aplikacje
do przeprogramowania telefonu.
W serwisie GSM
Na rynku działa wiele serwisów
nieautoryzowanych, które świad-
czą usługi zdejmowania simloc-
ków z telefonów dowolnej marki
i modelu. Trudność może im spra-
wić co najwyżej odblokowanie naj-
nowszych modeli telefonów. Obec-
nie telefonem, z którego nie da się
zdjąć simlocka, jest Nokia 6680,
która na polskim rynku pojawiła
się w I kwartale 2005 r.
Trzeba pamiętać, że jeśli telefon
jest na gwarancji, zdjęcie blokady
karty SIM spowoduje utratę gwa-
rancji. Warto wiedzieć, że niektóre
aparaty, np. Siemensa, mają roczną
gwarancję, podczas gdy umowy abo-
namentowe najczęściej podpisuje
się na 2 lata.
Może się też zdarzyć, że telefon
oddany do naprawy gwarancyjnej
wróci bez simlocka, bo serwisant
w trakcie naprawy usunął blokadę
(wymieniał np. wadliwe oprogramo-
wanie) i potem zapomniał ją przy-
wrócić. Z reguły jednak autoryzo-
wane serwisy telefonów komórko-
wych nie zajmują się zdejmowaniem
simlocków.
Sam ściągasz? Ryzykujesz
Wielu użytkowników komórek uwa-
ża, że komputer i program z inter-
netu wystarczą, aby odblokować
ich telefon. Samodzielnie próbują
pozbyć się simlocka. Nie ma dnia,
żeby na forach poświęconych telefo-
nom GSM jakiś internauta nie zapy-
tał, jak ma odblokować swój telefon.
Równie często pojawiają się posty
od osób, które nie wiedzą, jak na-
prawić telefon po samodzielnym
usuwaniu simlocka.
W sieci jest wiele programów,
które mogą wyglądać na pomocne
przy likwidowaniu blokady operato-
ra. Oryginalne serwisowe programy
służące do tego celu kosztują kilka
tys. dolarów, a na dodatek ich po-
prawne działanie wymaga klucza
sprzętowego (wpina się go w od-
powiedni port komputera). Trudno
się spodziewać, że program typu
freeware będzie tak samo dobrym
narzędziem; w dodatku – jak każdy
software nieznanego pochodzenia
– może zawierać wirusy lub inne
szkodliwe oprogramowanie.
Próby samodzielnego odbloko-
wania telefonu kończą się w naj-
lepszym przypadku zablokowaniem
telefonu, a często – poważniejszymi
uszkodzeniami oprogramowania.
Aby skutecznie posługiwać się pro-
gramami do zdejmowania simloc-
ków (jak w serwisie), trzeba wie-
dzieć, do jakiego telefonu, którego
programu można użyć. Wystarczy,
że użyje się programu do innej wer-
sji oprogramowania i można dopro-
wadzić do nieodwracalnego uszko-
dzenia telefonu. Co gorsze, w takich
przypadkach nie zostanie uwzględ-
niona gwarancja producenta.
Moim zdaniem
Jan Zieliński
redaktor działu
TELEKOMUNIKACJA
Jeśli decydujesz się na zdjęcie sim-
locka z telefonu przed upływem
okresu gwarancyjnego, możesz stra-
cić gwarancję, chyba że zrobisz to
u operatora. To z kolei wiąże się
ze sporą opłatą – kilkuset złotych.
Gdy gwarancja się skończy (po 12
lub 24 miesiącach), nic nie stoi na
przeszkodzie, żeby simlocka usunąć.
Jeśli robisz to na własną rękę przed
komputerem w domu, możesz po-
ważnie uszkodzić telefon – do tego
stopnia, że nawet w serwisie GSM
nie będą mogli go naprawić. Lepiej
nie eksperymentować, zwłaszcza
z nowymi, skomplikowanymi techno-
logicznie modelami telefonów.
Kalkulatory generujące kod do usuwania simlocków
Adres WWW
Dla jakich telefonów
Sieci Płatne Cena
http://simlock.gery.pl/telefon.php
Nokia
polskie nie –
http://simlock.neostrada.info/
Nokia
ze świata nie –
http://www.unlock.fr.pl/
Nokia
polskie przelewem 4,99 zł
http://pasjagsm.pl/simy.html
Nokia
polskie nie –
Nokia 1100, 2100, 3100, 3200, 3210, 3310, 3330, 3410, 3510, 3510i, 5110, 5210, 5510, 6110, 6150,
6210, 6250, 7110, 8210, 8250, 8850, 8890 oraz 3590, 3650, 5100, 6100, 6200, 6310, 6310i, 6510,
6600, 6610, 6800, 7210, 7250, 7250i, 7650, 8210, 8250, 8310, 8890, 8910, 8910i, N-Gage, Siemens
CL50 i ST55 oraz Panasonic GD50
http://www.simlock.glt.pl/
polskie przelewem 9,99 zł
http://www.mobilefun.co.uk/unlock/
wiekszość marek i modeli
zagraniczne kartą kredytową ok. 30 zł
Usuwanie simlocka za pomocą kodów z internetu
Metoda ta nie zawsze jest skuteczna. Działa
w przypadku niektórych marek i modeli tele-
fonów. Aparaty nowe lub mało popularne spra-
wiają wiele problemów i często potrzebna jest
pomoc specjalistów. Najwięcej jest stron WWW
zawierających kody do telefonów Nokii, jest rów-
nież kilka serwisów do kilku modeli Siemensa,
LG i Panasonica, oferujących przesłanie takiego
kodu po wcześniejszym opłaceniu usługi (kartą
kredytową lub przelewem). Nie spotkaliśmy tego
rodzaju stron do aparatów Motoroli.
Kod odblokowujący simlocka jest generowa-
ny przez internetowy kalkulator na podstawie
numeru IMEI 103>03 i nazwy operatora, który
założył blokadę. Możesz próbować wpisać kod
dezaktywujący blokadę maksymalnie 3–5 razy
w zależności od daty produkcji aparatu. Telefon
odrzuci każdą kolejną próbę odblokowania nawet
przy użyciu poprawnego kodu. W takim przypad-
ku pomóc może tylko specjalista z serwisu.
1 Wejdź na stronę WWW (patrz tabela „Kal-
Kiedy włożyć kartę SIM
kulatory generujące kod do usuwania sim-
locków”), w zaznaczone miejsce wpisz swój kod
IMEI (możesz go odczytać z telefonu, wpisując
w trybie czuwania *#06# ). Następnie wpisz na-
zwę operatora sieci komórkowej – wybierasz ją
z listy lub wpisujesz nazwę albo numer 26 001 dla
Plus, 26 002 dla Ery albo 26 003 dla Idei-Orange.
Po naciśnięciu przycisku dalej serwis wygene-
ruje kod (np. dla Nokii #pw+2319244789+1# ),
który posłuży do usunięcia simlocka.
2 Wyłącz telefon i wyjmij kartę SIM. Potem
Jeśli wpisujesz kod odblokowujący i po wpisaniu
ostatniego znaku # nie pojawia się żaden komu-
nikat, może to oznaczać, że kod należy wpisać
z włożoną kartą SIM.
Po usunięciu simlocka tracisz gwarancję!
oznacza to, że próba nie powiodła się.
Sprawdź, czy na pewno podałeś poprawny
numer IMEI oraz sieć, w której działa telefon.
Jeżeli przekroczysz limit prób wpisania kodu,
może pojawić się komunikat NIE MOŻNA COF-
NĄĆ OGRANICZEŃ albo: …nie dozwolone, …not
allowed, Under Restriction . Tylko serwis GSM
może wtedy pomóc.
włącz telefon (wciąż bez karty SIM) i wpisz
kod, który otrzymałeś na stronie WWW.
Słownik: trudne terminy
01 Karta SIM
Kawałek plastiku z wbu-
dowaną pamięcią i mikro-
procesorem. Jest to moduł
identyfikujący abonenta
korzystającego z sieci
komórkowej. Przechowuje
on również niewielką ilość
danych np. wpisy w książ-
ce telefonicznej.
02 NCK
Kod umożliwiający zdjęcie
simlocka w części tele-
fonów. Jest generowany
przez operatora podczas
zakładania simlocka na
podstawie numeru IMEI
i MCC. Można go uzyskać
za pomocą specjalnych
programów – kalkulatorów.
03 IMEI
Unikatowy 15–cyfrowy
kod, który jednoznacznie
identyfikuje telefon GSM.
Numer ten jest nadawa-
ny każdemu telefonowi
osobno. W większości
aparatów kod ten moż-
na odczytać, wpisując
*#06#
04 MCC i MNC
Kody tworzące unikatowy
numer operatora świad-
czącego usługi w da-
nym kraju. Część MCC
identyfikuje kraj (Polska
to 260), a część MNC
– operatora w obrębie
danego kraju: Plus 01,
Era 02, Orange 03.
05 MMS
Rozszerzenie funkcji SMS
o możliwość przesyłania
multimediów, takich jak
grafika, animacje, wideo-
klipy, dźwięki itp. MMS
nie jest bezpośrednim
rozwinięciem SMS.
Wykorzystuje technologię
transmisji danych GPRS.
06 UMTS
Telefonia komórkowa
trzeciej generacji (3G).
Pracuje w paśmie 2000
MHz. Możliwości: szybki
dostęp do internetu – do
2 Mb/s, wideorozmowy,
oglądanie telewizji, radio,
nawigacja: aktywne mapy,
systemy namierzania.
PC Format 4/2006
103
Uwolnij swoja komorka.indd 103
2006-02-27 15:22:13
3 Jeśli pojawił się komunikat Code error ,
6913746.022.png 6913746.023.png 6913746.024.png 6913746.025.png 6913746.026.png 6913746.027.png 6913746.028.png 6913746.029.png 6913746.030.png 6913746.031.png 6913746.032.png 6913746.033.png 6913746.034.png 6913746.035.png 6913746.036.png 6913746.037.png 6913746.038.png 6913746.039.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin