PDF - Interfejs i funkcjonalność Windows XP jak w Vista.pdf

(3420 KB) Pobierz
9798426 UNPDF
SOFTWARE
Interfejs i funkcjonalność Windows XP jak w Vista
CD 10/2006
Grupa: UŻYTKOWE
Scrptgen.bat
generator skryptów konsoli
Vista Transformation Pack 4.0
pakiet do transformacji systemu
Desktop Sidebar
Vista_Beta_1_Aero_Style_
Compact_1.1.dspackage
pasek boczny ze skórką Visty
vistacursors.zip
kursory Visty
Y’z Shadow
narzędzie do uzyskania cieni
UWAGA!
Vista już dziś!
Prezentowane aplikacje i metody
przekształcania systemu działają na
podstawie modyikacji ważnych pli-
ków systemowych. Podczas korzysta-
nia z porad należy zachować szcze-
gólną ostrożność. Redakcja nie po-
nosi odpowiedzialności za szkody wy-
nikłe z nieumiejętnego zastosowania
wskazówek. Do przeprowadzenia wie-
lu czynności potrzebne będzie hasło
użytkownika „Administrator”.
BARDZO WAŻNE! Nie wolno prze-
prowadzać opisanych działań na sys-
temie innym niż Windows XP.
Chociaż nowa wersja Windows ujrzy światło dzienne dopiero w przyszłym roku, już
teraz możesz się cieszyć większością nowości, które oferuje. Nie musisz instalować
publicznej bety systemu. Wystarczy, że zastosujesz zamieszczone w artykule
wskazówki i przekształcisz swojego XPeka w nową Vistę!
z reguły płatnych, programów. My jed-
nak proponujemy darmowe pakiety
oferujące zmianę wielu ustawień za
pomocą kilku kliknięć. Jeśli dodasz
do tego drobne ręczne poprawki,
XP zmieni się nie do poznania.
Do modyikacji wyglądu Windows
nie jest potrzebne dodatkowe opro-
gramowanie. Wystarczy umiejętne wy-
korzystanie funkcji oferowanych przez
sam system. Niestety, niektóre opcje,
jak np. ustawienie stylów (wyglądu in-
terfejsu), są zablokowane. Dlatego też,
jeśli chcesz gruntownie zmodyiko-
wać system, możesz użyć osobnych,
Oceń lub skomentuj na
Ú
www.pcformat.pl/ocena
Ú Przygotowanie kopii rejestru i plików systemowych
Przed rozpoczęciem pracy zrób kopię zapasową
całego rejestru oraz najważniejszych plików sys-
temowych. Przyda się na wypadek błędów in-
stalacji.
1 Uruchom zamieszczony na naszej płycie
„System nie startuje” w bieżącym numerze, na
2 38. Po ukończeniu instalacji zrestartuj system
i uruchom konsolę.
3 Konsola wyświetli listę znalezionych in-
rzący kopię bezpieczeństwa ważnych pli-
ków rejestru. Wpisz i wci-
śnij [Enter] . Skrypt utworzy katalog xp2vista
w folderze systemowym (domyślnie C:\Windows\ )
i skopiuje tam 5 plików, od których zależy dzia-
stalacji Windows. W typowej sytuacji bę-
dzie na niej tylko jedna
pozycja n .
Na pytanie n
wpisz liczbę odpowiada-
jącą instalacji Windows,
którą chcesz przetransformować wizualnie na
Vistę. W naszym przykładzie będzie to . Wci-
śnij [Enter] . Następnie wprowadź hasło użyt-
kownika Administrator n .
Jest to hasło podawane przy instalacji systemu.
Jeśli go nie pamiętasz, spróbuj pustego hasła.
program scrptgen.bat . Wygeneruje on dwa
pliki: backup.txt i restore.txt , w katalogu sys-
temowym (domyślnie C:\Windows ). Są to skryp-
ty, których użyjesz do wykonania kopii bez-
pieczeństwa plików systemowych oraz póź-
niejszego ich odtworzenia w razie zaistnienia
problemów.
2 Zainstaluj na dysku Konsolę odzyskiwania .
Często będzie potrzebna. Opis instalacji
przedstawiamy w temacie numeru w artykule
łanie rejestru systemo-
wego. Po zakończeniu
operacji wpisz n
i wciśnij [Enter] . Nastąpi zamknięcie konsoli i re-
start komputera. Możesz teraz uruchomić Win-
dows i rozpocząć przeróbki.
Przywracanie sprawności systemu Windows XP po jego nieudanej transformacji na Vistę
Jeśli po transformacji system w ogóle nie startuje, wy-
świetlając niebieski ekran z błędem STOP, oznacza to,
że uszkodzeniu uległ któryś z plików systemowych. Z po-
mocą przychodzi znów Konsola odzyskiwania .
1 Uruchom konsolę z menu startowego. Po za-
2 Podczas instalacji tworzone są też kopie za-
Odpowiedz, wciskając [T] i [Enter] . Komunikat:
pasowe modyikowanych plików, ale tylko tych,
które udało się nadpisać. Domyślnie znajdują się
one w katalogu %WINDIR%\system32\VITrans
(gdzie %WINDIR% to ścieżka folderu systemo-
wego, domyślnie C:\Windows ). Skrypt będzie pró-
bował skopiować z katalogu wszystkie pliki, które po-
winny się w nim znaleźć po udanej transformacji.
Kilkakrotnie może się pojawić pytanie:
oznacza, że ten plik nie został zmodyikowany przez
instalator, nie ma więc jego kopii zapasowej i nie trze-
ba go odtwarzać.
logowaniu się wpisz .
Wywołasz w ten sposób specjalnie przygotowany skrypt
przywracający rejestr systemowy do stanu sprzed in-
stalacji pakietu.
niu systemu do stanu sprzed instalacji nie powinny
występować żadne problemy w jego działaniu. Możesz
wtedy spróbować ponownej instalacji pakietu.
56
PC Format 10/2006
SOFTWARE
4 Po zalogowaniu się uruchom skrypt two-
3 Wyjdź z konsoli, wpisując . Po przywróce-
9798426.033.png 9798426.034.png 9798426.035.png 9798426.036.png 9798426.001.png 9798426.002.png
Interfejs i funkcjonalność Windows XP jak w Vista
SOFTWARE
Ú Instalowanie Vista Transformation Pack
Odinstaluj programy
zmieniające wygląd systemu
1 Rozpakuj z naszej płyty zawartość archiwum
z plikiem instala-
cyjnym programu n
do wybranego folderu
na dysku twardym (w naszym przykładzie bę-
dzie to C:\vtp4 ). Nie uruchamiaj instalatora – jego
działanie wiąże się z ingerencją w najważniejsze
pliki systemu, dlatego instalację należy prze-
prowadzać w trybie awaryjnym. Zamknij wszel-
kie aplikacje i zrestartuj Windows.
2 Uruchom system w trybie awaryjnym. Po
których wygląd chcesz zmienić. Jeśli chcesz uzy-
skać maksymalną zgodność wyglądu XP z Windows
Vistą, zaznacz wszystkie, łącznie z odznaczoną
domyślnie opcją
Jeśli używasz programów, np. WindowBlinds, manipulu-
jących wyglądem systemu, odinstaluj je lub zaniechaj
instalowania pakietu, gdyż instalowane wersje plików
systemowych mogą kolidować z wersjami niezbędnymi
do poprawnego działania tych programów.
.
Kliknij .
5 Na następnym ekranie można wybrać
dodatkowe elementy, jak tapety, wygasza-
cze ekranu czy czcionki charakterystyczne
dla Visty.
domy, co robisz, i chcesz dokonać transformacji
samodzielnie (przeczytaj najpierw dokładnie in-
strukcję prezentowaną podczas instalacji pro-
gramu i dostępną w internecie w 1 i 2 . Żeby
skorzystać z pierwszego trybu, wybierz opcję
i kliknij .
7 Na następnym ekranie:
zrestartowaniu komputera i pojawieniu się
menu wyboru sys-
temu wciśnij [F8] .
Wybierz n
i wciśnij [Enter] .
Po załadowaniu się
systemu zobaczysz
komunikat n
Odpowiedz . Upewnij się, że są wyłączone
wszystkie aplikacje, także te działające w tle, jak
np. antywirus.
3 Przejdź do katalogu, do którego rozpako-
Wybór opcji n
spowoduje instalację osobnych programów, nie-
zbędnych do uzyskania efektu przezroczystości
okien i zmiany wyglądu zegara i kalendarza sys-
temowego. Wybierz żądane opcje i kliknij .
6 Aplikacja oferuje trzy tryby instalacji n .
wybierz . Program wykryje wersję sys-
temu operacyjnego i przedstawi ją:
wałeś pliki, i uruchom instalator. Potwierdź
pierwsze ostrzeżenie:
wciskając , a na pierwszych dwóch ekra-
nach instalacji:
.
Porównaj te dane ze stanem faktycznym. Jeśli
są niezgodne (np. błędna wersja Service Packa),
przerwij instalację, klikając , gdyż jej kon-
tynuacja doprowadziłaby do uszkodzenia sys-
temu. Jeśli wszystko jest w porządku, kliknij
i potwierdź następny komunikat.
8 Instalator zamknie teraz program explo-
rer.exe sterujący graicznym interfejsem
użytkownika. Wyświetla on m.in. pasek zadań
czy menu Start , dlatego teraz one znikną. Jest
to oznaka popraw-
nego działania. Na-
stępnie zostanie
wyświetlone okno
wyboru domyślnej
czcionki po trans-
formacji. Wybierz
standardowy font
Visty n
wybierz . Następnie przeczytaj warunki
licencji i zaakceptuj je, klikając . Analo-
gicznie postąp na dwóch kolejnych ekranach.
W pierwszym (automatycznym) uruchamiane są
gotowe skrypty zamieniające pliki systemowe.
Polecamy ten tryb, gdyż minimalizuje on ryzyko
błędu użytkownika, zapewniając jednocześnie
pełną możliwość modyikacji wyglądu elementów
systemu. Pozostałe dwa tryby umożliwiają użyt-
kownikowi dokonanie ręcznych przeróbek, ale do
korzystania z tych trybów niezbędna jest duża
wiedza na temat mechanizmów działania systemu
Windows. Użyj ich tylko wtedy, jeśli jesteś świa-
4 Na ekranie opcji instalacji wybierz te ele-
menty systemu Windows n ,
Błąd instalacji objawiający się znikającym Explorerem
Autorzy aplikacji Vista Transformation Pack 4 wspomi-
nają o dość szczególnym objawie błędu instalacji pro-
gramu: plik explorer.exe czasami nie jest odtwarzany
z kopii tymczasowej tworzonej podczas instalacji. Jeśli
po restarcie systemu widzisz tylko tapetę pulpitu, ale
nie ma paska zadań ani menu Start , nie uruchamiają
się też żadne aplikacje, wykonaj poniższe kroki:
1 Wciśnij [Ctrl+Alt] i [Del] . W oknie:
i wciśnij [Enter] .
3 Uruchomiony zostanie wiersz poleceń. Wpisz
wpisz
kolejno:
z menu
W ten sposób ręcznie odtworzysz brakujący plik i uru-
chomisz powłokę graiczną Windows. Powinien się po-
jawić pasek zadań oraz menu Start .
wybierz
.
Ú
PC Format 10/2006
57
2 W otwartym oknie
9798426.003.png 9798426.004.png 9798426.005.png 9798426.006.png 9798426.007.png 9798426.008.png 9798426.009.png 9798426.010.png
SOFTWARE
Interfejs i funkcjonalność Windows XP jak w Vista
i kliknij . Podobnie
na kolejnym ekranie wy-
bierz styl paska narzędzi
Eksploratora Windows.
Wskaż n
i kliknij .
9 Program rozpocznie zamianę plików. Jeśli
kliknij . Ekran ten może się pojawiać wie-
lokrotnie. Za każdym razem odpowiedz tak samo.
Po zakończe-
niu kopiowa-
nia plików
ukaże się ko-
munikat n
Odczekaj około minuty, po
czym wciśnij jednocześnie kla-
wisze [Ctrl+Alt] i [Del]
w celu przywołania okna
.
Przejdź do zakładki .
Zaczekaj, aż w polu n
wyświetlona wartość będzie
bliska zeru, co oznaczać bę-
dzie ukończenie procesu modyikacji plików sys-
temowych. Zamknij Menedżera zadań , a potem
w oknie instalatora kliknij .
10 W kolejnym oknie włącz obsługę stylów,
w trakcie kopiowania pojawi się ekran:
z pytaniem n ,
zaznaczając opcję n , a potem klikając przycisk
. Następnie wybierz i znowu
. System zostanie zrestartowany. Jeśli wszyst-
ko się powiodło, po restarcie system bezproble-
mowo się uruchomi w normalnym trybie.
Ú Konfigurowanie „nowego” systemu Windows
Jeżeli instalacja pakietu się powiodła, na tym
etapie system ma już większość opcji Visty. Ale
do pełnego wykorzystania możliwości pakietu
pozostają jeszcze czynności koniguracyjne.
Ustawianie stylów Visty
1 Przy pierwszym uruchomieniu systemu po
nego. Z listy wybierz
dowolną kombinację klawiszy aktywujących pod-
ręczne menu regulacji, np. [Alt+Ctrl+Shift] . Klik-
nij .
3 Teraz możesz uruchomić dowolną aplikację,
czeniu instalacji uruchom program,
wybierając Menu Start n ,
,
i .
2 Po prawej stronie ekranu
instalacji pakietu automatycznie przywo-
łane będzie okno właściwości ekranu. Wybierz
jeden z nowych stylów graicznych, np. n ,
po czym kliknij za-
kładkę i wy-
bierz którąś z za-
instalowanych tapet dystrybuowanych z Vistą,
np. . Przejdź do zakładki
. Wybierz z listy
i kliknij .
2 Dostosuj opcje przezroczystości okien. Klik-
np. Notatnik. Po uruchomieniu programu
przytrzymaj wybrane wcześniej
klawisze aktywujące podręczne
menu regulacji i kliknij prawym
klawiszem myszy w obrębie okna
programu. Z wyświetlonego
menu n
wybierz odpowiednią wartość
przezroczystości okna lub klik-
nij n ,
aby wyłączyć całkowicie efekt
przezroczystości.
Instalowanie i konigurowanie
paska bocznego
1 Zainstaluj program Desktop Sidebar z na-
pojawi się znany z Win-
dows Visty pasek boczny n .
Oferuje on wiele funkcji, jak
czytnik RSS, prognozę pogody,
kalendarz czy zintegrowany pa-
sek szybkiego uruchamiania
aplikacji. Naprowadzenie my-
szy na dowolne pole i zatrzy-
manie nad nim kursora spo-
woduje pojawienie się ramki ze
szczegółowymi informacjami na
dany temat.
3 Paskowi można nadawać
nij ikonkę n
i wybierz . Niebieskim
suwakiem n
różny wygląd za pomocą
skórek. Domyślnie zaimplemen-
towanym stylem jest Royale
Compact stosowany w Windows
XP Media Center. Zmień go
na styl Visty. Na naszym
CD-ROM-ie znajduje się plik
Vista_Beta_1_Aero_Style_Com-
pact_1.1.dspackage . Kliknij dwu-
krotnie jego ikonę, aby przegrać
do systemu nowy motyw paska.
W oknie możesz
go zainstalować
lub tylko na swoim koncie, wy-
bierając . Wybierz
odpowiednią opcję. Kliknij
i potwierdź instalację na
następnym ekranie.
4 Skoniguruj pasek według własnego uzna-
szej płyty. W trakcie instalacji jedynymi
opcjami do wyboru są: folder programu i typ in-
stalacji – dla każdego użytkownika
albo tylko dla siebie . Pozostałe ekrany
wymagają jedynie kliknięcia . Po zakoń-
pola n możesz regulować stopień przezroczy-
stości paska zadań. Program pozwala też zachować
osobne ustawienia dla każdego pliku wykonywal-
Uważaj na niszczycielskie, chociaż zalecane, aktualizacje
Zalecamy, oczywiście, instalowanie aktualizacji i po-
prawek Windows Update. Jednak może się to wią-
zać z zamianą którejś z bibliotek systemowych prze-
chowujących ikony, np. shell32.dll . Jeśli po włą-
czeniu komputera zauważysz, że któreś ikony wró-
ciły do znanych z Windows XP postaci, możesz to
łatwo naprawić.
1 Zamknij wszystkie
.
Konigurator pakietu zmieni w nowych plikach stare
ikony na właściwe Viście. Podobnie jak przy instalacji,
wszelkie komunikaty systemu ochrony plików Windows
musisz zamknąć, klikając , a na pojawiające
się zaraz po tym okno:
otwarte aplikacje,
po czym przejdź do i kliknij n .
Odszukaj na liście pozycję
nia. Przejdź ponownie do opcji wyglądu
paska. Zapewne zauważyłeś, że pasek wyświetla
się zawsze nad pozostałymi oknami, te zaś mo-
żesz powiększyć
tylko tak, aby go
nie zasłaniały.
Możesz to zmie-
nić: z opcji n
wybierz n ,
jeśli chcesz, aby pasek był wyświetlany jak każ-
de inne okno, lub , jeśli ma się wy-
świetlać jak ikony pulpitu, a więc dowolne otwar-
i kliknij przycisk . Potwierdź komunikat po-
witalny instalatora.
odpowiedzieć . Na zakończenie kliknij
i pozwól programowi na zrestartowanie komputera. Jeśli
nie instalowałeś ostatnio żadnych poprawek, a mimo to
pojawiają się niewłaściwe ikony, spróbuj tylko odświeżyć
pamięć cache ikon. W oknie opcji instalatora wybierz wtedy
i kliknij . Spowoduje to tylko ponowne wczy-
tanie ikon z plików do Windows XP.
2 Pojawi się okno wyboru opcji naprawy pakietu
i kliknij .
.
3 Wskaż
,
wciśnij i potwierdź pytanie:
Ú
58
PC Format 10/2006
SOFTWARE
Wybierz opcję
9798426.011.png 9798426.012.png 9798426.013.png 9798426.014.png 9798426.015.png 9798426.016.png 9798426.017.png 9798426.018.png 9798426.019.png 9798426.020.png 9798426.021.png 9798426.022.png
SOFTWARE
Interfejs i funkcjonalność Windows XP jak w Vista
te okno zawsze
go zakryje. Użyj
opcji n ,
jeśli chcesz, aby
pasek chował się
za brzeg okna.
W tym ostatnim
trybie musisz doprowadzić myszkę do krawędzi
ekranu, aby wyciągnąć pasek na wierzch.
Zmiana kursora
Windows Vista różni się także od XP wyglądem
wskaźników myszki. Dlaczego się więc nie pokusić
o zmianę tego elementu interfejsu Windows?
1 Na naszym CD zamieszczony jest zestaw
nij . W analogiczny sposób zmień po-
zostałe kursory.
3 Po zmianie wszystkich kursorów kliknij
Gdy wszystko skończone
. W oknie:
Po ukończonej pomyślnie transformacji systemu 
możesz skasować zarówno przekopiowane z płyty 
skrypty, jak i katalog  xp2vista , który został przez 
nie stworzony. Pozostaw je jednak, jeśli planujesz 
przeprowadzanie dalszych modyikacji systemu na 
własną rękę. Mogą się okazać bardzo przydatne.
Po wyłączeniu menu startowego kliknij w oknie 
 przycisk  . 
Otworzy się w  Notatniku  plik  boot.ini  zawierający 
opcje menu startowego. 
w polu n wpisz np. Vista i kliknij n . Schemat za-
wierający zmienione kursory Visty zostanie za-
chowany, dzięki czemu będziesz mógł go łatwo
odtworzyć w razie późniejszych zmian. Zamknij
okno właściwości myszy.
Dodawanie cieni do okien
Jednym z efektowniejszych rozwiązań Visty są
cienie: zarówno okien, jak i menu. Możesz wy-
korzystać zamieszczoną na CD aplikację Y’z Sha-
dow , aby je dodać do Windows XP.
1 Rozpakuj zawartość archiwum yzsdw109.
kursorów właściwy becie Visty – plik vi-
stacursors.zip . W katalogu X:\WINDOWS\Cur-
sors (gdzie X to litera partycji dysku, na którym
zainstalowany jest system) stwórz nowy folder
i nazwij go np. Kursory Visty , po czym rozpakuj
do niego zawartość archiwum ZIP.
2 Przejdź do okna:
zip do wybranego folderu, np. C:\Program
Files\Yz Sha-
dow , i uruchom
aplikację n .
W otwartym oknie (pojawiającym się tylko przy
pierwszym uruchomieniu aplikacji):
Odszukaj w pliku linię zawierającą tekst „ Microsoft
Windows XP Professional”  i zmień ten wpis np. 
na „ Microsoft Windows Vista Ultimate”  lub do-
wolny inny. Podobnie możesz zmienić wpis „ Kon-
sola odzyskiwania systemu Microsoft Win-
dows XP” . Nie modyikuj żadnych innych wpisów 
poza zawartymi w cudzysłowach. Dokonanie błęd-
nego wpisu grozi utratą możliwości uruchomienia 
systemu! Zapisz zmiany i zamknij okno  Notatnika . 
Klikając  , zamknij otwarte okna ustawień 
systemowych.
i wybierz n .
Otwórz kartę n
wybierz język n i kliknij . Program znaj-
dzie się pod postacią ikonki n
w zasobniku systemowym na pa-
sku zadań. Kliknij prawym przyciskiem myszy
jego ikonkę i wybierz .
2 W oknie:
okien aktywnych n i nieaktywnych – n .
3 Cienie rzucają także takie obiekty, jak roz-
i zmień po kolei każdy kursor. Zaznacz nazwę kur-
sora, który chcesz zamienić, i kliknij .
W oknie wyboru przejdź do katalogu, do któ-
rego rozpakowałeś kursory Visty, i odszukaj wła-
ściwy kursor. Przykładowo, dla wskaźnika n
na karcie n parametrami , , i
wyreguluj pozycję cienia względem okna. W polu
ustaw intensywność efektu. Możesz też zmie-
nić kolor cienia, klikając i wybierając
nową barwę. Ustawień dokonuje się osobno dla
i zaznacz opcję n .
będzie to kursor . Zaznacz go i klik-
Sztuczki i rady przydatne podczas transformacji Windows XP na Vistę
 Poprawianie czytelności liter. Domyślnym fontem 
Visty jest Segoe UI, jest on zatem używany w większo-
ści stylów imitujących Vistę. Wygląd tej czcionki zależy 
jednak w dużej mierze od zastosowanego wygładzania. 
Włączenie funkcji  ClearType wpłynie na zwiększenie 
czytelności czcionki. Na karcie   właściwości 
ekranu kliknij  . Zaznacz opcję  n
Przejdź do zakładki  n
i kliknij odsyłacz  n . 
Spowoduje to otwarcie 
w przeglądarce interne-
towej strony autora pro-
gramu, z której możesz 
pobrać dodatkowe mo-
tywy graiczne.
 Wygląd kursorów. Nie wszystkie kursory w Viście 
różnią się od tych z Windows XP, dlatego tych nie-
różniących się, np. kursora wprowadzania tekstu, nie 
ma w pakiecie. Jeśli nie znajdujesz zamiennika dla 
obecnego kursora, pozostaw go bez zmian.
 Cienie pod oknami. Kliknięcie lewym przyciskiem 
myszy na ikonce  YzShadow  naprzemiennie włącza 
i wyłącza cienie pod oknami. Skorzystaj z tego, aby 
szybko zmienić wygląd okien.
Wybierz z listy  n  i kliknij  .
 Dodatkowe skórki Desktop Sidebara. Możesz jesz-
cze bardziej dostosować wygląd paska. Wystarczy po-
brać którąś z gotowych skórek. Kliknij prawym klawiszem 
myszy na logo  n
i wybierz  . 
Na tej samej zakładce możesz modyikować
intensywność efektu przezroczystości menu.
Zaznaczając , włączysz
przezroczystość menu, a parametrem n
ustawisz jej stopień. Po zakończeniu ustawień
kliknij .
Przydatne miejsca w internecie
1  http://www.jcxp.net/forums/index.php?showforum=77
2  http://www.jcxp.net/forums/index.php?showtopic=7030
60
PC Format 10/2006
SOFTWARE
wijane listy czy menu, także menu Start .
To ostatnie, ze względu na specyiczny trik uży-
ty w zainstalowanym motywie, lepiej pozbawić
tego efektu. Przejdź do zakładki n
9798426.023.png 9798426.024.png 9798426.025.png 9798426.026.png 9798426.027.png 9798426.028.png 9798426.029.png 9798426.030.png 9798426.031.png 9798426.032.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin